Grunnskolelærerutdanning 1.–7. trinn

Lærerutdanning 5-årig, Trondheim

Grunnskolelærerutdanning 1.–7. trinn

– Studiets oppbygning

Informasjonens gyldighet

Informasjonens gyldighet

Tabellene under gjelder for studenter som fikk opptak studieåret 2020/2021. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

Studiets oppbygning

Grunnskolelærerutdanning 1.–7. trinn går over fem år og gir deg en mastergrad etter avsluttet studium. Studiet består av både obligatoriske emner og valgemner.

De siste to årene fordyper du deg innenfor én av våre ti masterstudieretninger. Du gjør valg av masterstudieretning i vårsemesteret 2. studieår. Det er begrenset antall plasser på de ulike masterstudieretningene. Ved flere søkere enn antall plasser vil det bli foretatt en rangering basert på dine karakterer fra de tre første semestrene i grunnskolelærerutdanningen. Ved eventuell likhet, vil avgjørelsen være basert på loddtrekning.

Enkelte emner i 3. studieår og de fleste emner i 4. og 5. studieår har forkunnskapskrav. Dette er beskrevet i emnebeskrivelsen. 

Utdanningen er satt sammen av følgende elementer:

Studiets oppbygning glu1-7

Dette er et obligatorisk fag i grunnskolelærerutdanning trinn 1–7. Emnene er fordelt på 1., 2. og 4. studieår. Emnebeskrivelser finner du i årsoversikten nedenfor.

Dette er et obligatorisk fag i grunnskolelærerutdanning trinn 1–7. Emnene er fordelt på 1. og 2. studieår. Emnebeskrivelser finner du i årsoversikten nedenfor.

Dette er et obligatorisk fag i grunnskolelærerutdanning trinn 1–7. Emnene er fordelt på 1. og 2. studieår. Emnebeskrivelser finner du i årsoversikten nedenfor.

Du kan velge blant disse fagene som fag A:

 • KRLE
 • Engelsk
 • Kunst og håndverk
 • Musikk
 • Kroppsøving
 • Naturfag
 • Samfunnsfag

Fag A er fordelt på 1. og 2. studieår. Du tar valget i høstsemesteret 1. studieår. Mer informasjon kommer i Blackboard etter studiestart. Ved flere søkere til et fag enn antall plasser, vil det bli foretatt en rangering. Rangeringsregler: Ved valg av fag A rangeres søkerne på grunnlag av konkurransepoengsummen ved opptaket til studieprogrammet. 50 % av plassene på et fag vil gå til studenter i førstegangsvitnemålskvoten og 50 % av plassene vil gå til studenter i ordinær kvote. Hvis ikke alle plassene i en kvote blir fylt opp, kan resten av plassene overføres til den andre kvoten. Ved eventuell likhet, vil avgjørelsen være basert på loddtrekning.

Du kan velge blant disse fagene som fag B:

 • Kroppsøving
 • Naturfag
 • Samfunnsfag
 • Spesialpedagogikk
 • Profesjonsrettet pedagogikk
 • IKT og læring
 • Produksjon for sal og scene
 • Tegnspråk (tilbys ved Institutt for språk og litteratur, NTNU campus Dragvoll)
 • Mat og helse (tilbys ved Nord universitet campus Levanger)

Fag B er lagt til høsten 3. studieår. Du tar valget i vårsemesteret 2. studieår. Mer informasjon kommer i Blackboard. Ved flere søkere til et fag enn antall plasser, vil det bli foretatt en rangering. Rangeringsregler: Ved valg av fag B rangeres søkerne på grunnlag av karakterer fra de tre første semestrene i grunnskolelærerutdanningen. Ved eventuell likhet, vil avgjørelsen være basert på loddtrekning.

Du velger fordypning våren 2. studieår. Mer informasjon kommer i Blackboard. Fordypningsfaget er nye 30 studiepoeng i et fag du har fra før. Du skal ha fordypning våren 3. studieår.

Dersom det er flere søkere enn antall plasser i fagene må det foretas en rangering. Rangering blir gjort på grunnlag av karakterer fra de tre første semestrene. Ved eventuell likhet, vil avgjørelsen være basert på loddtrekning.

Masterstudieretninger:

Du tar valget i vårsemesteret 2. studieår. Mer informasjon kommer i Blackboard.

Praksis er en stor og viktig del av utdanningen. Som student ved grunnskolelærerutdanningen kan du søke om å ta deler av praksisen din i utlandet.

Les mer om praksis i grunnskolelærerutdanningen

Fritak for sidemålsundervisning

Fritak for sidemålsundervisning

Du kan søke om fritak fra sidemålsundervisning, dersom du hadde fritak for dette i videregående opplæring. Dette gjelder også for utenlandske studenter som ikke har videregående opplæring fra Norge.

Dette gjelder kun studenter ved grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn eller grunnskolelærer 5.-10. trinn med matematikk.

 • Studenter som går grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn og som får innvilget fritak, skal ha 30 studiepoeng i norsk (norsk 1), men kan ikke velge fordypning i norsk (norsk 2).

Studenter ved grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn med norsk skal ha undervisning i begge målformer, og kan dermed ikke søke om fritak. (jf Rammeplan for grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn og 5.-10. trinn).

Studiets oppbygging

Studiets oppbygging

Første semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
MGLU1101 Norsk 1 (1-7), emne 1: Språk og tekst 1 15
MGLU1113 Pedagogikk og elevkunnskap 1 (1-7) 7,5
LÆR1000 Kunnskap, læring og danning i lærerprofesjonen 7,5
MGLU1120 Praksis, Grunnskolelærerutdanning (1-7) 1. studieår 0

Andre semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
MGLU1103 Matematikk 1 (1-7), emne 1 15
  Fag A 1. studieår* 15
MGLU1120 Praksis, Grunnskolelærerutdanning (1-7) 1. studieår 0

*Du skal ha minimum 30 studiepoeng i fag A. Du vil få mulighet til å velge fordypning i fag A på våren 3. studieår, forutsatt at du får plass på emnet. Fordypning (60 studiepoeng) er et krav for å kunne velge faget som studieretningsfag/masterfag. Faget du velger fordypning i på våren 3. studieår, skal du skrive FOU-oppgave i.

Som Fag A kan du velge mellom følgende emner:

Tredje semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
  Fag A 2. studieår* 15
MGLU2103 Matematikk 1 (1-7) emne 2 (7,5 av 15 studiepoeng) Eksamen vår
MGLU2112 Pedagogikk og elevkunnskap 2 (1-7) (7,5 av 15 studiepoeng) Eksamen vår
MGLU2120 Praksis, Grunnskolelærerutdanning (1-7) 2. studieår 0

* Fag A 2. studieår bygger videre på valget du gjorde i 1. studieår:


Fjerde semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
MGLU2101 Norsk 1 (1-7) emne 2: Språk og tekst 2 15
MGLU2103 Matematikk 1 (1-7) emne 2 15
MGLU2112 Pedagogikk og elevkunnskap 1 (1-7) emne 2 15
MGLU2120 Praksis, Grunnskolelærerutdanning (1-7) 2. studieår 0

I fjerde semester skal du velge hvilket fag som skal være ditt studieretningsfag/masterfag. Du må ha fordypning (60 studiepoeng) i faget for å kunne velge det som studieretningsfag/masterfag. Dersom du ønsker profesjonsrettet pedagogikk eller spesialpedagogikk som ditt studieretningsfag/masterfag, må du ha valgt faget som fag B i høstsemesteret 3. studieår.

Femte semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
  Fag B* 3. studieår 30

*Du skal ha minimum 30 studiepoeng i fag B. Dersom du velger et undervisningsfag, vil du få mulighet til å velge fordypning i faget i vårsemesteret 3. studieår, forutsatt at du får plass på emnet. Fordypning (60 studiepoeng) er et krav for å kunne velge faget som masterstudieretning. Du har også mulighet til å velge blant de skolerelevante fagene IKT og læring, produksjon for sal og scene, profesjonsrettet pedagogikk og spesialpedagogikk. Dersom du vil velge profesjonsrettet pedagogikk eller spesialpedagogikk som masterstudieretning, må du ha dette som fag B. 

Du kan velge følgende fag som fag B:

Undervisningsfag:

Skolerelevante fag:


Sjette semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
  Fordypningsvalg* 30
MGLU3120 Praksis, Grunnskolelærerutdanning (1-7) 3. studieår 0

*I sjette semester skal du velge hvilket fag du skal ha fordypning (60 studiepoeng) i. Du kan velge å fordype deg i norsk, matematikk, ditt fag A eller ditt fag B, dersom fag B er et undervisningsfag. Fordypning er en forutsetning for å kunne velge faget som studieretningsfag/masterfag. Du skal skrive FOU-oppgave i faget du velger å fordype deg i. 

Du kan velge følgende fag:

Syvende semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
MGLU4114 Pedagogikk og elevkunnskap 3 (1-7) 15
  Masteremne* 4. studieår 15
MGLU4120 Praksis, Grunnskolelærerutdanning (1-7) 4. studieår 0

* Masteremne 4. studieår (høst)

**MGLU5236 Hovedinstrument går over tre semester. Du tar eksamen i niende semester.


Åttende semester (vår) – studieretning matematikk
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
MGLU4115 Pedagogikk og elevkunnskap 4 (1-7) 15
MGLU4104
eller  MGLU4105
Velg en av følgende retninger:
Perspektiver på tallbegrepet (1-7) (fagdidaktikk)
eller
Matematikkdidaktikk i begynneropplæring (1-7) (begynneropplæring)
 
15
Åttende semester (vår) – studieretning norsk
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
MGLU4115 Pedagogikk og elevkunnskap 4 (1-7) 15
MGLU4101
eller  MGLU4102 
Velg en av følgende retninger:
Literacy: Skriving, lesing og muntlighet (1-7) (fagdidaktikk)
eller
Språklige og estetiske tilnærminger til tidlig lese- og skriveopplæring (1-7) (begynneropplæring)
15
Åttende semester (vår) – andre studieretninger
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
MGLU4115 Pedagogikk og elevkunnskap 4 (1-7) 15
  Masteremne* 4. studieår 15

 *Som masteremne kan du velge mellom emner tilbudt som Fag A, Norsk eller Matematikk. Du kan velge følgende emner:

**MGLU5236 Hovedinstrument går over tre semester. Du tar eksamen i niende semester.

Niende semester (høst) – studieretning matematikk

 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
MGLU5203 Vitenskapsteori og forskningsmetode (matematikk) (7,5 av 15 studiepoeng) eksamen vår
MGLU5103 
eller 
MGLU5104
Fortsettelse av retningsvalg fra åttende semester:
Aktuelle temaer knyttet til matematikkundervisning (1-7) (fagdidaktikk)
eller
Den utviklingsorienterte lærer: Kunnskap og artefakter i samspill i den første matematikkopplæringa (1-7) (begynneropplæring)
15
MGLU5204 Masteroppgave i matematikkdidaktikk innlevering vår
MGLU5120 Praksis, Grunnskolelærerutdanning (1-7) 5. studieår 0
Niende semester (høst) – studieretning norsk
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
MGLU5201 Vitenskapsteori og metode (norskdidaktikk) 15
MGLU5101
eller 
MGLU5102
Fortsettelse av retningsvalg fra åttende semester:
Språk og litteratur i norskfaget (1-7) (fagdidaktikk)
eller
Den utviklingsorienterte lærer: Kunnskap og læringsressurser i samspill i den første skrive- og leseopplæringa (1-7) (begynneropplæring)
15
MGLU5120 Praksis, Grunnskolelærerutdanning (1-7) 5. studieår 0

 

Niende semester (høst) – andre studieretninger
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
  Vitenskapsteori og forskningsmetode* 15
  Masteremne 5. studieår** 15
MGLU5120 Praksis, Grunnskolelærerutdanning (1-7) 5. studieår 0

* Valgemner i vitenskapsteori og forskningsmetode

** Valgemner i 5. studieår

***MGLU5236 Hovedinstrument går over tre semester. Du tar eksamen i niende semester.


Tiende semester (vår) – studieretning matematikk
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
MGLU5203 Vitenskapsteori og forskningsmetode (matematikk) (7,5 av 15 studiepoeng) 15
MGLU5204 Masteroppgave i matematikkdidaktikk 30

 

Tiende semester (vår) – studieretning norsk
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
MGLU5202 Masteroppgave i norskdidaktikk 30

 

Tiende semester (vår) – andre studieretninger
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
  Masteroppgave* 30

* Masteroppgave

Studieplaner

Studieplan for grunnskolelærerutdanning 1–7

Se hele studieplanen

Du finner studieplanen for tidligere kull i samleoversikten over studieplaner.


Krysspublisert artikkel - ikke rør - Mine studier - SU

Forhåndsgodkjenning og innpassing