Utdanning

Det humanistiske fakultet

Utdanning

Utdanning - hovedtekst

5 studenter som sitter rundt et bord og leser og skriver på datamaskin

Studietilbudet ved Det humanistiske fakultetet (HF) er en viktig del av breddeuniversitetet NTNU. Fakultetets sju institutter gir utdanning i fagområder som språk og litteratur, musikk, kunst og kultur, historie, filosofi, religion og kommunikasjon på bachelor-, master, og doktorgradsnivå. I tillegg utdanner vi lærere gjennom våre lektorprogram i språk og i historie.   

For å løse utfordringene verden står overfor og skape et bærekraftig samfunn, kreves kunnskap om hvordan kultur og historie former vår forståelse og våre valg. Slik innsikt er avgjørende i et samfunn preget i konstant forandring. Det humanistiske fakultetets særlige styrke ligger i forståelsen av sammenhenger mellom menneske, kultur, samfunn, natur og teknologi. På denne måten bidrar våre fag til å virkeliggjøre NTNUs visjon om kunnskap for en bedre verden gjennom å øke innsikten i og kunnskapen om menneskelige fenomen som tenkning, kultur, språk, religion, kunst, etikk og politikk.

Et godt læringsmiljø

Vi er overbevist av at et godt læringsmiljø er av stor betydning for studentenes trivsel, deres engasjement i studiene sine, og om de fullfører studiet sitt. Derfor ansvarliggjør vi våre studenter gjennom studentaktive læringsformer som krever faglig nysgjerrighet, selvstendig tenking og refleksjon – sentrert om relevante/arbeidslivsrelevante oppgaver som løses i fellesskap. Underviserne skal gi akademisk tyngde til studiene, samtidig som studentene ses som viktige faglige bidragsytere. Sammen skaper vi et godt psykososialt læringsmiljø.

Arbeidslivsrelevans 

Vi er opptatt av å tilby utdanning som gjør våre kandidater rustet for arbeidslivet, og tilby utdanning som er tett på arbeids- og kulturliv. Gjennom 15 år har vi tilbudt emnet Humanister i praksis (HIP) til masterstudenter, og vi jobber kontinuerlig for å øke kontakten mellom utdanning og arbeidsliv gjennom å tilby for eksempel emner med praksis og oppgaveskriving i samarbeid med eksterne

Internasjonalisering 

Fakultetet jobber for at alle våre bachelor- og masterprogrammer skal tilby relevante utvekslingsopphold i utlandet. Samtidig har vi fokus på internasjonalisering hjemme med tilrettelegging av utdanningstilbud for internasjonale studenter og undervisere, også som et tilbud om internasjonalisering for studenter som ikke reiser på utveksling.  

Strategiske utviklingsmål for utdanningsområdet ved HF

Strategiske utviklingsmål for utdanningsområdet ved HF

  • Tilby nytenkende og utforskende undervisning, utført av undervisere som er sentrale bidragsytere i NTNUs arbeid med læring og utdanningskvalitet 
  • Tydeliggjøre profilen på våre studieprogram, samordne vår studieprogramportefølje og samarbeide om studietilbud der det er relevant 
  • Styrke vår lektorutdanning, og samarbeide med grunnskolelærerutdanningen om disiplinbaserte bidrag i denne utdanningen

Strategi for det humanistiske fakultet 2018-2025 

Studieprogram

Studieprogram

For søkere fra videregående skole

Studieprogram

Type

Campus

År

Allmenn litteraturvitenskap

Bachelor Dragvoll 3
Allmenn litteraturvitenskap Årsstudium

Dragvoll

1
Antikkens kultur og klassiske fag Bachelor Dragvoll 3
Arkeologi Bachelor Kalvskinnet 3
Drama og teater Bachelor Dragvoll 3
Drama og teater Årsstudium Dragvoll 1
Engelsk Bachelor Dragvoll 3
Engelsk Årsstudium Dragvoll 1
Etikk Årsstudium Dragvoll 1
Europastudier Bachelor Dragvoll 3
Film- og videoproduksjon Bachelor Dragvoll 3
Filmvitenskap Bachelor Dragvoll 3
Filmvitenskap Årsstudium Dragvoll 3
Filosofi og etikk Bachelor Dragvoll 3
Filosofi Årsstudium Dragvoll 1
Fransk Bachelor Dragvoll 3
Fransk Årsstudium Dragvoll 1
Fransk med didaktikk Årsstudium Caen, Frankrike 1
Historie Bachelor Dragvoll 3
Historie Årsstudium Dragvoll 1
Humanistiske fag, emnestudier Årsstudium Dragvoll 1
Kirkemusikk Årsstudium Olavskvartalet 1
Kulturminneforvaltning Bachelor Dragvoll 3
Kunsthistorie Bachelor Dragvoll 3
Kunsthistorie Årsstudium Dragvoll 1
Latin Årsstudium Dragvoll 1
Lektorutdanning i historie Master (5-årig)/profesjonsutdanning Dragvoll 5
Lektorutdanning i språkfag Master (5-årig)/profesjonsutdanning Dragvoll 5
Likestilling og mangfold Årsstudium Dragvoll 1
Medievitenskap Bachelor Dragvoll 3
Medievitenskap Årsstudium Dragvoll 1
Musikkteknologi Bachelor Fjordgata/Olavskvartalet 3
Musikkvitenskap Bachelor Dragvoll 3
Musikkvitenskap Årsstudium Dragvoll 1
Nordisk språk og litteratur og norsk som andrespråk Bachelor Dragvoll 3
Nordisk språk og litteratur Årsstudium Dragvoll 1
Norsk tegnspråk Bachelor Dragvoll 3
Religionsvitenskap Bachelor Dragvoll 3
Religionsvitenskap Årsstudium Dragvoll 1
Spansk Bachelor Dragvoll 3
Spansk Årsstudium Dragvoll 1
Studier av teknologi, kunnskap og samfunn (STS) Årsstudium Dragvoll 1
Tegnspråk Årsstudium Dragvoll 1
Tysk Bachelor Dragvoll 3
Tysk Årsstudium Dragvoll 1
Utøvende musikk - klassisk Bachelor Olavskvartalet 4
Utøvende musikk - jazz Bachelor Olavskvartalet 3

For søkere med bachelorgrad

Studieprogram

Type

Campus

År

Allmenn litteraturvitenskap Master

Dragvoll

2
Arkeologi Master Kalvskinnet 2
Choreomundus: Dance Knowledge, Practice, and Heritage Master Dragvoll + andre universitet i Europa 2
Creative Music Technology Master Fjordgata/Olavskvartalet 2
Drama og teater Master Dragvoll 2
Engelsk Master Dragvoll 2
English Linguistics and Language Acquisition  Master Dragvoll 2
European Studies Master Dragvoll 2
Film- og videoproduksjon Master Dragvoll 2
Film- og medievitenskap Master Dragvoll 2
Filosofi Master Dragvoll 2
Fransk Master Dragvoll 2
Historie Master Dragvoll 2
Klassiske fag Master Dragvoll 2
Kulturminneforvaltning Master Dragvoll 2
Krig og samfunn Master Digitalt med samlinger i Trondheim 4 år deltid
Kunsthistorie Master Dragvoll 2
Likestilling og mangfold Master Dragvoll 2
Logopedi Erfaringsbasert master Samlinger i Trondheim 4 år deltid
Music, Communication and Technology (MCT) Master Fjordgata/Oslo 2
Music Performance Studies Master Olavskvartalet 2
Musikkvitenskap Master Dragvoll 2
Nordisk språk og litteratur Master Dragvoll 2
Organisasjon og ledelse (bærekraft, omstilling og inkludering) Master

Dragvoll

Deltid
Religionsvitenskap Master Dragvoll 2
Språk og kommunikasjon i profesjoner Master Dragvoll 2, eller 4 år deltid
Studier av teknologi, kunnskap og samfunn (STS) Master Dragvoll 2
Tysk Master Dragvoll 2