Masterprogram 5-årig, Trondheim

Lektorutdanning i historie for trinn 8–13

Om lektorutdanningen i historie

Lektorutdanning i historie er et studieprogram som kombinerer lærerutdanning og mastergradsutdanning i historie. Vårt viktigste læringsmål er å utdanne historielærere med høy faglig og fagdidaktisk kompetanse. Vi vil skape den gode læreren og utdanne mennesker som kan inspirere elevene og gi dem et positivt møte med historiefaget i skolen.


Opptakskrav og søknad

Opptakskravet til lektorutdanningen i historie er

  • generell studiekompetanse
  • minimum 35 skolepoeng
  • et gjennomsnitt på minimum karakteren 3,0 i norsk (393 timer) og 4,0 i matematikk (224 timer)

Du dekker karakterkravet i matematikk hvis du har ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna opptak.

Se mer om poenggrenser, opptakskrav og søknad på studieprogrammets opptaksside.


Nytt: Få slettet studielån

Regjeringen har innført en ordning for ettergivelse (sletting) av studielån for deg som fullfører femårig lærerutdanning. Ordningen gjelder deg som starter på lærerutdanning høsten 2017 eller senere.

  • Hvis du fullfører femårig lærerutdanning på normert tid, får du ettergitt om lag 50 000 kroner.
  • Hvis du gjennomfører femårig lærerutdanning og tar jobb i Nordland, Troms eller Finnmark, får du ettergitt om lag 55 000 kroner. Dette kommer i tillegg til den andre ordningen og krever heller ikke at du fullfører studiet på normert tid.

Jobbmuligheter

Tar du lærerutdanning ved NTNU, kan du undervise på grunnskolens mellomtrinn, grunnskolens ungdomstrinn og i videregående skole. Med historiefaglig bakgrunn er du kvalifisert for alle de skoletrinnene utdanningen er rettet mot. Mange journalister i aviser, tidsskrifter, radio, tv og andre media har lærerutdanning som sin viktigste formelle utdanning.


Studiets oppbygning

Lektorutdanning i historie er et fulltidsstudium over fem år, og består av til sammen 300 studiepoeng (sp).

Studiet inneholder elementer fra det praktisk-pedagogiske studiet og historiestudier gjennom alle fem studieårene. I tillegg til historie skal du ta et annet undervisningsfag (fag 2) i løpet av studiet på 60 sp. Den praktisk-pedagogiske av studiet utgjør 60 sp. Masteroppgaven skal være et selvstendig arbeid på 30 sp med et tema innenfor historiefaget.


Studieveiledning

Den femårige lektorutdanningen i historie er et tverrfaglig studium, og det er derfor flere mulige innfallsvinkler til studieveiledning. Se programmets side for studieveileding.


Fakta

Gradsnavn: Master i historie / lektor
Studieprogramkode: MLHIST
Studiepoeng: 300

Søknadsfrist: 15. april

Søknadskode: 194 684 (Samordna opptak)

Sted: Trondheim, Dragvoll / Moholt

Institutt for historiske studier
Institutt for lærerutdanningDet humanistiske fakultet