Krig og samfunn

Krig og samfunn

Master i krig og samfunn

Foto : Yanya / Shutterstock / NTB

studyprogramme-autofacts-portlet

MKRIG, Mon Apr 22 05:30:06 CEST 2024 | M2

Masterstudiet i Krig og samfunn er et nytt digitalt tilbud fra høsten 2023.

Vi tilbyr samlinger i alle emner (ikke obligatorisk).

Du vil få kunnskap om hvordan bruken av militærmakt har påvirket samfunnsutviklingen i moderne tid (dvs. etter den franske revolusjon). Med utgangspunkt i nasjonalstaten vil studiet etablere et historisk fundament og rammeverk som din læringsprosess kan ta utgangspunkt i. I studiet vil du få mer kunnskap om en rekke forhold som på ulike måter har påvirket så vel utøvelsen av militærmakt som det samfunnet den er en del av; økonomi, ressurser, sosiale- og politiske forhold, kjønn, og så videre. Herunder også endringer i synet på krig. 

Studiet skal gi deg en bred kunnskap om krig som «fenomen», og hvordan krigen påvirker andre politikkområder. Samtidig vil du gjennom de ulike emnene oppnå fordypning og spesialisering. Den avsluttende masteroppgaven skrives under veiledning, men skal representere et selvstendig forskningsarbeid. 

Les mer om hva du lærer

Gjennom masterstudiet oppnår du kompetanse som gjør at du kan utføre viktige og varierte arbeidsoppgaver. Du får grunnleggende ferdigheter i kritisk analyse av store informasjonsmengder og evne til skriftlig fremstilling av komplekse saksforhold. Du vil utvikle dine evner til å arbeide med historiske problemer, forskningslitteratur og kilder på en selvstendig måte. Slike ferdigheter er overførbare til mange områder. 

Les mer om jobbmulighetene

Som masterstudent ved et digitalt og deltidsbasert studium som krig og samfunn, vil du i første rekke møte digitale møtepunkter hvor vi søker å få til en god samhandling både mellom underviser og studenter, og mellom studenter. 

Samtidig vil det blir gjennomført en til to fysiske samlinger i hvert emne, hver på 2-3 dager. Disse samlingene vil spille en sentral rolle i det å etablere et fungerende og godt læringsmiljø, her vil det også bli lagt vekt på «bli kjent»-oppgaver (gruppe) slik at man etablerer kontakter som kan bygge videre på i den geografisk spredte og digitale hverdagen. Samlingene vil foregå i Trondheim.

Les mer om studiemiljøet

Masterprogrammet «Krig og samfunn» er lagt opp som et deltidsstudium på 120 studiepoeng over 4 år (50 % studiebelastning).

Studieprogrammet tilbys som et digitalt tilbud slik at det vil være mulig å følge undervisningen ved siden av jobb («når som helst, hvor som helst»). I tillegg arrangeres det samlinger som et supplement til de digitale læringsprosessene.

Les mer om studiets oppbygning

Bachelor i militære studier (fra FHS), bachelor i historie, statsvitenskap eller tilsvarende humanistisk/samfunnsvitenskapelig bachelorgrad, eller tilsvarende godkjent utdanning.

C-krav 

Alle som tas opp må minst ha en veid gjennomsnittskarakter på C (eller tilsvarende) i opptaksgrunnlaget (hele bachelorgraden). Studiet har begrenset antall plasser. Siden det kan være flere søkere enn det er plasser gir karakteren C ingen garanti for opptak. 

Les mer om opptak og opptakskrav

Masterstudiet Krig og samfunn tilbys av Institutt for moderne samfunnshistorie.

Vi kan hjelpe deg med f.eks. utdanningsplaner, fagvalg, studiepermisjon, og generelle spørsmål om studieprogrammet.

Kontakt og veiledning