Forsidebilde HF

Dragvoll Campus. Foto
Foto: Felix Seifert

 

Det humanistiske fakultetet

Det humanistiske fakultetet

VED NOREGS TEKNISK-NATURVITSKSAPLEGE UNIVERSITET
 

Forsking

Forsking

Forsking ved Det humanistiske fakultetet spenner frå grunnforsking innan filosofi, via historie, kunstnarisk utviklingsarbeid, kunstfag og litteratur, til anvendt forsking innan blant anna
språkvitskap.

Meir om forsking ved Det humanistiske fakultet

Meir om innovasjonsarbeid ved Det humanistiske fakultet

Utdanning

Utdanning

Vi tilbyr studium på bachelor – master – og ph.d.-nivå innan eit breitt spekter av humanistiske fagdisiplinar, i tillegg til etter- og vidareutdanning.

Om utdanning ved HF

HF tilbyr doktorgradsutdanning (ph.d.) innanfor estetiske fag, historie og kulturfag, kunstnarisk
utviklingsarbeid, språkvitskap og tverrfaglege kulturstudium.

Doktorgradsutdanning (ph.d.) ved HF

Mini calevent portlet

Arrangement ved HF

Nyheiter