Områdeemner

Utdanning - Det humanistiske fakultet

Områdeemner

Områdeemner - innledningstekst

Områdeemnet er ett av flere fellesemner som NTNU-studenter har i studieløpet sitt. Hensikten med dette emnet er å gi innsikt i et tema som lar studenten rette et nytt blikk på sitt eget studieprogram. Studentene ved Det humanistiske fakultetet tilhører studieområdet Humaniora og estetiske fag. 

Tre av våre områdeemner tematiserer samfunnsutfordringer som Stortingsmeldingen for humaniora (2016-17) peker på at våre fag må være med å løse

  1. Integrering, migrasjon og konflikter
  2. De store teknologiskiftene
  3. Klima, miljø og bærekraft 

For å svare på disse utfordringene har vi utviklet emnene Mangfold og integrering: Transkulturelle dynamikker, Digitale endringer og Menneskets tidsalder?.

I tillegg ønsker vi å gi studenter innen praktisk-estetiske fag muligheten til å få kunnskap og ferdigheter innen entreprenørskap allerede tidlig i studiet. Derfor har utviklet emnet Innovasjon og entreprenørskap i praktisk-estetiske fag spesielt for dem. 

Våre områdeemner skal også være en arena hvor vi prøver ut nye kombinasjoner av undervisningsmetoder og vurderingsformer på bachelornivå. Alle emnene har en todelt semesterplan, med en innledende del bestående av felles undervisning over emnets tema, før prosjektfasen tar over, midtveis i semesteret. I prosjektfasen arbeider studentene sammen i grupper, med oppgaver som kan være spilt inn fra eksterne samarbeidspartnere, eller presentert som problemstillinger eller case for undersøkelse. Vurderingsform er lik for alle våre områdeemner: muntlig gruppepresentasjon av ferdigstilt prosjekt, og en individuell semesteroppgave.

Om utdanning (meny)=

 

Om utdanning ved HF

Utvikling, prosjekt og innovasjon - utdanning forside

Meritterte undervisere - utdanning forside

Områdeemne1: Mangfold og integrering: Transkulturelle dynamikker

Familie på 5 kommer til flyplass, ung jente i forgrunnen.

HFO1003 Mangfold og integrering: Transkulturelle dynamikker

I dette emner skal studentene få kunnskap om og evne til refleksjon over mangfold og integrering som historiske og kulturelle fenomener og som transkulturelle dynamikker.  

Globale flyttestrømmer bidrar til at det norske samfunnet preges av et økende sosialt og kulturelt mangfold. Grunnleggende spørsmål om hvordan dette påvirker samfunnet og hvordan vi som samfunn skal håndtere disse endringene debatteres daglig både i politikk og i media.

Integrering blir ofte trukket frem både som et mål og et middel. Men hva mener vi når vi snakker om og jobber med integrering? Hvilke forståelser av integrering trer da fram og hva sier det om forståelser av kultur og samfunn? Finnes det andre måter å tenke om og å snakke om sosialt og kulturelt mangfold på? Og hvilken betydning og relevans har for eksempel språk, religion og kjønn i slike sammenhenger?  

Slike spørsmål jobber vi med i dette emnet, hvor vi legger vekt på å knytte undervisningen til aktuelle politiske debatter og folks hverdagsliv.   

Mangfold og integrering: Transkulturelle dynamikker er vårt emnetilbud innen NTNUs generiske tematikk 'Medborgerskap og politikk'. 

Områdeemne2: Digital endring

Innsjø og landskap i skumring, med digital grafikk over.

HFO1001 Digitale endringer

Vi forstår gjerne digital teknologi som muliggjørende teknologi, og at digitalisering muliggjør forbedring, rasjonalisering, optimalisering og verdiskaping. Hva bygger en slik forståelse av digitalisering på?

Dette områdeemnet tar for seg ulike typer digitale endringer og digitaliseringsprosesser, og ser dem i et historisk perspektiv, fra analog til digital. Målet er å utvikle et kritiske perspektiv på hvilke endringer digitalisering innebærer – og ikke innebærer. Dette gir grunnlag for å drøfte hvordan digitalisering bidrar til nye spørsmål, nye problemstillinger og nye måter å utforske ting og fenomener på i humanistiske fag.  

Digitale endringer er vårt emnetilbud innen NTNUs generiske tematikk 'Teknologi'. 

Områdeemne3: Menneskets tidsalder?

Isbre som kalver

HFO1004 Menneskets tidsalder?

Klima- og miljøsaker dominerer nyhetsbildet. Hva kan humanistiske fag bidra med for å løse de komplekse problemstillingene knyttet til klima og miljø?

Vi kan ta i bruk de ferdighetene innen humaniora som gjør oss i stad til å bedre forstå hvilken rolle forestillinger, fortellinger og kunst spiller i kriser. Dette kurset inviterer studenter til å bruke sin humanistiske spisskompetanse og metodekunnskap til å delta i den pågående globale samtalen om klimaendringer, utryddelse, det grønne skiftet og andre verdensomspennende miljøspørsmål som er aktuelle i samtiden. 

Menneskets tidsalder? er vårt emnetilbud innen NTNUs generiske tematikk 'Natur, miljø og bærekraft'. 

Områdeemne4: Innovasjon og entreprenørskap i praktisk-estetiske fag

To unge kvinner i studio, en vokalist og en fiolinist

HFO1002 Innovasjon og entreprenørskap i praktisk-estetiske fag

Kan kunnskap om kulturelt entreprenørskap hjelpe utøvere til å lykkes innenfor et kreativt yrke eller som utøvende kunstner? I dette emnet lærer studenter fra praktisk-estetiske fag om kulturelt entreprenørskap og innovasjon, i tillegg til med praktisk arbeidslivsrelevant erfaring i tverrfaglig prosjektarbeid.

Målet er å gi studentene kunnskap om hva innovasjon og entreprenørskap kan være innen det estetiske feltet, og hvordan de kan omsette denne kunnskapen til praksis i sitt eget virke. Hovedmålene er å gi kandidaten et realistisk forhold til muligheter for å skape seg en kreativ arbeidssituasjon i dagens samfunn.

Innovasjon og entreprenørskap i praktisk-estetiske fag er vårt emnetilbud innen NTNUs generiske tematikk 'Innovasjon og entreprenørskap'.