Utvikling, prosjekt og innovasjon

Utdanning - Det humanistiske fakultet

Utvikling, prosjekt og innovasjon

Tekst - Utvikling prosjekt og innovasjon

Gruppe med studenter som sitter rundt et bord og samarbeider.

Vårt utviklingsarbeid på utdanningsområdet 

Det viktigste arbeidet med å sikre kvaliteten i undervisning og studietilbud er det emneansvarlige og studieprogramledere som utfører, med semestervis evaluering av emner og årlige gjennomganger av studieprogram. I tillegg medvirker studentene gjennom tilbakemeldinger og referansegrupperapporter. Oppfølging av forslag til endringer eller videreføring av vellykkede løsninger sørger for solid forankring av et fags undervisnings- og læringsopplegg.   

I tillegg til denne typen aktivitet som inngår i NTNUs kvalitetssikringssystem, satser HF på målrettet utviklingsarbeid på utdanningsområdet: i bredden så vel som i spiss. Det brede utviklingsarbeidet består av skolering og erfaringsdeling, og drives delvis ute på instituttene gjennom regelmessige lærermøter, utdanningsforum etc., delvis i regi av fakultetet gjennom vårt Lærings- og undervisningsverksted. Dette verkstedet er del av fakultetets utdanningsfaglige kompetansehevingsprogram. Utviklingsarbeidet som drives i spiss, kan knyttes til prosjekter finansiert gjennom NTNUs Toppundervisningsordning, og gjennom innovative utdanningsprosjekter gjort mulig ved hjelp av fakultetets strategimidler. 

Sentralt i dette utviklingsarbeidet står HFs meritterte underviser, samt et voksende antall undervisere med en stadig bredere vifte av undervisningsformer og –metoder, solide ferdigheter og en klar forståelse av hva som gir god læring hos studentene.  

Vi mener dette arbeidet vil resultere i at vi når vårt strategiske mål for utdanningsområdet: 

Tilby nytenkende og utforskende undervisning, utført av undervisere som er sentrale bidragsytere i NTNUs arbeid med læring og utdanningskvalitet


 

Tekst om læringsverksted

Læringsverksteder for faglig ansatte ved HF våren 2019

Fra våren 2019 inviterer HF alle fakultetets undervisere til lærings- og undervisningsverksted. I løpet av semesteret gjennomføres tre verksteder i Sandkassa på Dragvoll.  

Lærings- og undervisningsverkstedet er en møteplass for faglig påfyll og deling av kompetanse og erfaringer. Fakultetet inviterer faglærere og andre ressurspersoner for å holde innlegg, og legger vekt på diskusjon og refleksjon blant deltakerne på verkstedet. I hvert verksted retter vi oppmerksomheten mot et utvalgt tema av bred interesse, samt presentasjon av digitale verktøy. Fokuset legges på de pedagogiske mulighetene verktøyene representerer – ikke teknologien i seg selv. På hvert verksted vil det dessuten bli avsatt tid til å stille undervisning- og utdanningsrelaterte spørsmål direkte til fakultetet.  

Våren 2019 arrangeres verksteder over temaene 'Respons satt i system – eksempler på nye metoder for tilbakemelding', 'Video i undervisningen' og 'Studentaktive læringsformer for store grupper'. For høsten planlegges det en verkstedsrekke over temaet 'Formative vurderingsformer'. 


 

Om Toppundervisningsprosjekter

Toppundervisning 
 

Musikkteknologistudenter som jobber med musikkteknologi.

SALTO: Studentaktiv læring med to-campus organisering  

Prosjektleder: Førsteamanuensis Sigurd Saue, Institutt for musikk 

Nettside for SALTO


Avsluttende toppundervisningsprosjekter

 

Litteraturlaboratorium for lektorer. Disiplinfaglig profesjonsretting i nordisk 

Prosjektleder: førsteamanuensis Lars August Fodstad, Institutt for språk og litteratur 

Om litteraturlaboratorium for lektorer.


Nettverkslæring i historiske studier 

Prosjektleder: Førsteamanuensis Jan Frode Hatlen, Institutt for historie 

Om nettverkslæring i historiske studier


NTNUs arkeologistudie og kalibreringsbehov mot virkeligheten utenfor 

Prosjektleder: Professor Hein Bjerck, Institutt for historiske studier 

Om NTNUs arkeologistudie og kaliberingsbehov mot virkeligheten utenfor


Prosjekt innovativ lektorutdanning (PROSJEKTIL) 

Prosjektleder: Førsteamanuensis Heidi Brøseth, Institutt for språk og litteratur 

Om PROSJEKTIL