Strategi for Det humanistiske fakultet,
2012 - 2020

Visjon

Det humanistiske fakultet (HF)skal være en humanistisk kraft i et teknisk-naturvitenskapelig universitet og i kultur- og samfunnslivet. HF skal tilby studier og drive forskning innenfor feltets kjerneområder. Fakultetet skal også spille en aktiv rolle i å utvikle tverrfaglighet. Den praktisk-estetiske og kunstneriske virksomheten skal være en sentral del av fakultetets profil.Den faglige virksomheten skal ha en kvalitet som anerkjennes i det internasjonale fagfellesskapet.

Verdier

Det humanistiske fakultet bygger sin virksomhet på verdiene "Kreativ kritisk og konstruktiv". Fakultetet skal videreføre verdiene fra den europeiske universitetstradisjonen og arbeide for kunnskap, kritisk refleksjon, fordomsfrihet og saklighet. Virksomheten skal være preget av åpenhet, nysgjerrighet og respekt for andre fag og tradisjoner. Fakultetet skal utdanne mennesker med innsikt og forståelse og evne til etisk refleksjon, mennesker som tar lokalt og globalt samfunnsansvar.

Det humanistiske fakultets samfunnsoppdrag

Den faglige virksomheten ved fakultetet er basert på sterke fagdisipliner. På dette grunnlaget svarer fakultetet på samfunnsoppdraget ved å bidra i utviklingen av demokratiforståelse og demokratisk holdning. Vi prioriterer fremragende faglig virksomhet, tverrfaglighet og samfunnsrelevans.

Våre tverrfaglige miljø innen klima- og energiforskning skal videreutvikles fram mot 2020, i likhet med musikkteknologi, kulturminneforvaltning og anvendt etikk. Vårt fakultet har stått sentralt i oppdyrkingen av disse områdene, og vi skal fortsatt initiere etablering av nye. Den femårige, integrerte lektorutdanningen er under oppbygging og skal prioriteres i tiden framover. Det skal legges til rette for fagområder som har potensial for fremragenhet, også utover dem vi kjenner i dag.

Forskning og kunstnerisk virksomhet

Gjennom forskning og kunstnerisk virksomhet av internasjonal kvalitet skal fakultetet bidra til den nasjonale og internasjonale kunnskapsutviklingen. Grunnforskning skal vektlegges som fundament for tverrfaglig forskning og for undervisningen. Vi skal foreta tydelige prioriteringer, også ut fra omstillingsbehov.

MÅL:

 • Det humanistiske fakultet skal styrke forskningskvaliteten ved å prioritere sterke forskningsområder og kunstnerisk virksomhet med høy kvalitet.
 • Etablering av forskningsnettverk nasjonalt og internasjonalt skal prioriteres.
 • Sterke fagmiljø skal stimuleres til å bli fremragende.
 • Fakultetets fagmiljø skal bidra i tverrfaglig forskning med humanistiske perspektiver, og vise hvordan humanistisk kunnskap er nødvendig for å møte vår tids utfordringer.

Utdanning og læringsmiljø

Utdanningen ved Det humanistiske fakultet skal være forskningsbasert og holde høy kvalitet, både i de disiplinbaserte og i de tverrfaglige studiene. Fakultetet skal i de nærmeste årene tilpasse studieprogramporteføljen gjennom konsentrasjon og ved å prioritere studietilbud som er attraktive og holder høy kvalitet.

MÅL:

 • Fakultetet skal legge til rette for et godt læringsmiljø, der faglig ansatte og studenter samarbeider gjennom aktiv, kritisk dialog.
 • Fakultetet skal legge til rette for at studentene finner relevant arbeid etter endt utdanning, ved å styrke kontakten med arbeidslivet og tydeliggjøre hvilke kvalifikasjoner utdanningene gir.
 • Fakultetet prioriterer utbygging av integrert femårig lektorutdanning.
 • Fakultetet skal styrke bachelorgraden som en avsluttet grad, men også tydeliggjøre sammenhengen mellom bachelor- og masterstudiene.
 • Master- og doktorgradsavhandlingene skal som hovedregel være tilknyttet satsinger, forskergrupper eller prosjekter ved instituttene
 • Fakultetet skal delta aktivt i samarbeid og arbeidsdeling med andre norske og nordiske humanistiske fakultet.
 • Fakultetet skal ha en dynamisk portefølje av studier, med muligheter for å opprette og nedlegge tilbud.
 • Fakultetet skal være et attraktivt studiested for utenlandske studenter, og bidra aktivt til at våre studenter kan ta delstudier ved utenlandske universitet.
 • Fakultetet skal arbeide for tilrettelegging av undervisningssamarbeid over institutt- og fakultetsgrensene.

 

Innovasjon og nyskaping

Det humanistiske fakultet skal bidra til at innovasjonsbegrepet også omfatter humanistisk kompetanse og ferdigheter.

MÅL:

 • Samarbeidet med arbeidslivet skal styrkes.
 • Fakultetet skal bidra med forskningsbasert kunnskap for utvikling av kultur- og opplevelsesnæringene og det øvrige arbeidsliv.
 • Fakultetets utdanninger skal gi kandidatene endringsforståelse som er relevant for arbeidslivet.

Formidling og kommunikasjon

Det humanistiske fakultet skal bidra til å styrke den demokratiske offentlighet.

Formidling og kommunikasjon med omverdenen er og skal være en sentral del av humanioras samfunnsoppdrag.

MÅL:

 • Det humanistiske fakultet skal være en aktiv kraft i kunnskapsallmenningen og bidra til å utvikle nye formidlingsarenaer og -former.
 • Fakultetet skal, basert på kunnskap, bidra med en kritisk stemme i den offentlige debatten.
 • Fakultetet skal legge vekt på formidling av kunstnerisk virksomhet av høy kvalitet.

Ledelse, medvirkning og ressurser

MÅL:

 • Det humanistiske fakultet skal være en attraktiv arbeidsplass preget av respekt og vekstmuligheter for den enkelte medarbeider.
 • Fakultetet skal ha en administrasjon med kompetanse som støtter opp under forsknings- og undervisningsbehovene ut fra de faglige prioriteringene.
 • Omstillingsprosesser skal finne sted i åpenhet og medvirkning, og med respekt for den enkeltes rettigheter, ønsker og behov.