Informasjon til våre studenter

Det humanistiske fakultet

Informasjon til våre studenter

Masteravtale

Masteravtale

På denne siden finner du lenke til utfylling av masteravtalen:

Masteravtale for masterstudenter ved NTNU

Her finner du retningslinjer, rettigheter og plikter for masteravtalen:

Avtalevilkår

Kontakt ditt institutt dersom du har spørsmål angående masteravtalen.

Informasjon om veiledningstimer i forbindelse med masteroppgaven

Informasjon om veiledningstimer i forbindelse med masteroppgaven

English below

Omfanget av veiledningen (målt i timeverk) som studenten har krav på i forbindelse med arbeidet med masteroppgaven ved HF er avhengig av omfanget av masteroppgaven målt i studiepoeng. I tillegg har studieretningen komposisjon på masterprogrammet i musikkvitenskap en egen normering:

Masteroppgave Timeverk totalt Direkte veiledningstid
52,5/60 studiepoeng 60 timer 20 timer
30/45 studiepoeng 40 timer 13,5 timer
Musikkvitenskap, studieretning komposisjon 150 timer 60 timer

 

Denne normeringen og vektingen gjelder uavhengig av om gjennomføringen er beregnet å ta lengre tid enn normert. Timeverkene inkluderer både direkte konferanse/veiledning med studenten og for- og etterarbeid for veileder. Beregnet tid til direkte veiledning og for-/etterarbeid vektes i forholdet 1:3, det vil si at direkte veiledningstid utgjør totalt 1/3 av de totale timeverkene.

Studenter som har overskredet normert studietid, og ikke har fått godkjent avtale om permisjon eller deltidsstudier, har ikke krav på veiledning.

Midtveissamtalen inngår i timeverkene som er satt av til veiledning.

 

Hours of supervision in connection with the master's thesis

The extent of the supervision (measured in work hours) to which the student is entitled to in connection with work on the master’s thesis at the Faculty of Humanities (HF) depends on the scope of the master’s thesis measured in credits. In addition, the Composition option in the master’s programme in Musicology has its own standard hours:

Master’s thesis Total hours Direct supervision time
52.5/60 credits 60 hours 20 hours
30/45 credits 40 hours 13.5 hours
Musicology, Composition programme option 150 hours 60 hours

 

This standardization and weighting applies regardless of whether completion is expected to take longer than the nominal length of study. The hours worked include both direct conference/supervision time with the student and preparatory and follow-up time for the supervisor. The time calculated for direct supervision and preparatory/follow-up time is weighted in the ratio 1:3; that is, direct supervision time amounts to a total of 1/3 of the total hours worked. 

Students who have exceeded the nominal length of study and do not have an approved agreement on leave of absence or part-time studies are not entitled to supervision.

The midway discussion is included in the hours assigned to supervision.

KRYSSPUBLISERT fra BALIT om HF-karriere - IKKE RØR

Karrieren starter i studietiden – bruk mulighetene!

Vet du hva tidligere studenter gjør etter endt studium? Eller hva arbeidsgivere ser etter når de ansetter nye folk?

Kanskje lurer du på om det er store forskjeller i arbeidslivet for dem som har bachelor og master, eller trenger tips til din første jobbsøknad?

Alt dette og litt til finner du på karrieresidene til Det humanistiske fakultet:

Karriere for HF-studenter

To menn som sitter i møte.

Kontakt oss (studieveiledning)

Har du spørsmål?

Kontakt oss på studieveiledning@hf.ntnu.no

Studentrepresentanter

Studentrepresentanter

De fakultetstillitsvalgte (FTV) er offisielle representanter for alle studentene ved fakultetet overfor fakultetets og universitetets ledelse.

FTV ivaretar studentenes faglige og sosiale interesser ved å samordne spørsmål gjennom allmøter, studentrådsmøter ved fakultetet, Studentrådet HF og andre fellesorgan for studentene.

Studentrådet HF sine nettsider

Studiehåndbok og pensum

Se forelesninger på video