Studiets oppbygning

Lektorutdanning i samfunnsfag for trinn 8 – 13

Studiets oppbygning

Lektorutdanningen i samfunnsfag for trinn 8-13 består av

 • områdeemnet PPU1000 og ex.phil.
 • obligatoriske og valgfrie bacheloremner i statsvitenskap
 • obligatoriske og valgfrie masteremner i sosiologi/statsvitenskap
 • emner i profesjonsfaget (pedagogikk, fagdidaktikk og praksis) på totalt 60 studiepoeng
 • et undervisningsfag 2 på 60 studiepoeng
 • masteroppgave i sosiologi/statsvitenskap (30 sp)

Valg av studieretning

Fra 6. semester velger du enten studieretning statsvitenskap eller studieretning sosiologi (se anbefalte studieløp under). Avhengig av hvilken studieretning du velger, avsluttes utdanningen med en masteroppgave på 30 studiepoeng i enten statsvitenskap eller sosiologi.

Les mer om fag 2 og praksis og profesjonsfag.

Informasjonens gyldighet

Tabellene under gjelder for studieåret 2023/2024. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

Studiets oppbygning kull 23

1. år

Første semester (høst)
 
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
POL1000 Innføring i statsvitenskap: Internasjonal politikk og komparativ politikk 15
SOS1002 Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode 15
Andre semester (vår)
 
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
SOS1001 Samfunnsteori 15
EXPH0200 Examen philosophicum for samfunnsvitenskap 7,5
PPU1000 Pedagogikk 1 7,5
PPU4611

Praksis 1

Omfatter 5 dager observasjons- og gruppepraksis.

0

 

2. år

Tredje semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Flere valg* Fag 2 22,5
PPU4602 Pedagogikk 2 7,5
PPU4612 Praksis 2
Omfatter 15 dager observasjons- og "skyggelærer"-praksis, deltakelse i klasserommet. Gruppe- og parpraksis.
0
Fjerde semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Flere valg* Fag 2 30

3. år

Femte semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
SAM1020 Medborgerutdanning 7,5
Flere valg* Fag 2 7,5
PPU4644 Fagdidaktikk 1 - samfunnskunnskap  7,5
PPU46XX* Fagdidaktikk 1 (fag 2) 7,5
PPU4613 Praksis 3
Omfatter 35 dager undervisningspraksis likt fordelt på fag 1 og fag 2. Par- eller individuell praksis.
0
Sjette semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
SOS2000 Teorier og modeller i sosiologi 7,5
Flere valg

Velg ett av emnene:

7,5
SOS2900 Bacheloroppgave i sosiologi 15

 

4. år

Sjuende semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
SOS3001 Sosiologisk teori 15
SOS3004 Kvalitative metoder 7,5
SOS3005 Kvantitative metoder 7,5
Åttende semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
PPU4603 Pedagogikk 3 15
PPU4645 Fagdidaktikk 2 - samfunnskunnskap 7,5
PPU46XX* Fagdidaktikk 2 (fag 2) 7,5
PPU4614 Praksis 4
Omfatter 45 dager undervisningspraksis likt fordelt på fag 1 og fag 2. Par- eller individuell praksis.
0

 

5. år

Niende semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Flere valg

Velg to av emnene:

30

Tiende semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
SOS3901

Masteroppgave i sosiologi

30

*Emnekode avhenger av hvilket fag du har som fag 2.

** Undervises ikke studieåret 2023/2024
 

Studieplandetaljer

Se studieplan

1. år

Første semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
POL1000 Innføring i statsvitenskap: Internasjonal politikk og komparativ politikk 15
SOS1002 Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode 15
Andre semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
SOS1001 Samfunnsteori 15
EXPH0200 Examen philosophicum for samfunnsvitenskap 7,5
PPU1000 Pedagogikk 1 7,5
PPU4611

Praksis 1

Omfatter 5 dager observasjons- og gruppepraksis.

0

 

2. år

Tredje semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Flere valg* Fag 2 22,5
PPU4602 Pedagogikk 2 7,5
PPU4612 Praksis 2
Omfatter 15 dager observasjons- og "skyggelærer"-praksis, deltakelse i klasserommet. Gruppe- og parpraksis.
0
Fjerde semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Flere valg* Fag 2 30

 

3. år

Femte semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
SAM1020 Medborgerutdanning 7,5
Flere valg* Fag 2 7,5
PPU4644 Fagdidaktikk 1 - samfunnskunnskap  7,5
PPU46XX* Fagdidaktikk 1 (fag 2) 7,5
PPU4613 Praksis 3
Omfatter 35 dager undervisningspraksis likt fordelt på fag 1 og fag 2. Par- eller individuell praksis.
0
Sjette semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Flere valg

Velg ett av emnene:

15
POL2900 Bacheloroppgave i statsvitenskap 15

 

4. år

Sjuende semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
POL3001 Demokratiteori 15
SOS3005 Kvantitative metoder 7,5
SOS3004 Kvalitative metoder 7,5
Åttende semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
PPU4603 Pedagogikk 3 15
PPU4645 Fagdidaktikk 2 - samfunnskunnskap 7,5
PPU46XX* Fagdidaktikk 2 (fag 2) 7,5
PPU4614 Praksis 4
Omfatter 45 dager undervisningspraksis likt fordelt på fag 1 og fag 2. Par- eller individuell praksis.
0

 

5. år

Niende semester (høst) 
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Flere valg

To emner i rekken POL3502-POL3527

(se liste over valgemner nedenfor)

30
Tiende semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
POL3901

Masteroppgave i statsvitenskap

30

*Emnekode avhenger av hvilket fag man har som fag 2.

Detaljer om studieprogrammet finner du i studieplanen.

Studieretningsemner i statsvitenskap
Emnekode Emnenavn SP Und. Adg.
POL3502 Årsaker til krig 15 Høst Åpent
POL3503** Internasjonal politisk økonomi 15 Høst Åpent
POL3508 Utenrikspolitikk 15 Høst Åpent
POL3509 Medier, opinion og politisk adferd 15 Høst Åpent
POL3513** Politisk økonomi: Vekst, institusjoner og korrupsjon 15 Høst Åpent
POL3515 Komparativ og internasjonal politikk i Japan og Øst-Asia 15 Høst Åpent
POL3521 Stormakters vekst og fall 15 Høst Åpent
POL3523** Velferdsstat og helsepolitikk: Utfordringer, reformer og nye prioriteringer 15 Høst Åpent
POL3525 Naturressursenes forvaltning og politiske økonomi 15 Høst Åpent
POL3526 Komparativ offentlig politikk og administrasjon 15 Høst Åpent
POL3527 Den europeiske union i krise 15 Høst Åpent

SP = studiepoeng
Und. = undervisningssemester
Adg. = adgangsbegrensning

** Undervises ikke studieåret 2023/2024

Spesialemnene gis normalt en gang hvert studieår, men tilbudet avhenger av ressurssituasjonen på instituttet. Dersom det melder seg 6 eller færre studenter til et planlagt emne i serien POL3502-POL3527 de første to undervisningsukene, blir undervisningen gitt som et veiledet lesekurs.

Skrive og levere masteroppgave

Skrive og levere masteroppgave

Før du begynner på masteroppgaven må du fylle ut og levere en masteravtale.

Her finner du masteravtalen og veiledning om hvordan du fyller ut og leverer den.

NB! Skal du skrive en masteroppgave som krever godkjenning av REK/NSD, må du legge inn en beskjed om dette i ett av fritekstfeltene i avtalen. 

Frist for innlevering av masteravtalen:

 • Masteravtale for 45 sp masteroppgave - 15. september
 • Masteravtale for 30 sp masteroppgave - 10. januar

 

 • Veiledning er obligatorisk. Veiledningstiden forutsettes i utgangspunktet brukt innen planlagt innleveringsfrist.
 • Rett til veiledning opphører etter at veiledningstimene er oppbrukt eller etter normert studietid dersom ikke annet er avtalt. 

Instituttet kan gi økonomisk støtte til masterstudenter i forbindelse med masteroppgaveskrivingen. Du kan blant annet få støtte til datainnsamling, kjøp av datasett, artikkelkopier, eller utstyr og reiser i forbindelse med masteroppgaven.

Mer informasjon om økonomiske støtteordninger ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap.

Instituttet har ikke satt noen formelle krav til formateringen av oppgaven. Men emnebeskrivelsen angir hvor mange ord oppgaven skal ha. 

Se emnebeskrivelsen: 

 • POL3900 - Masteroppgave i statsvitenskap (45sp)
 • POL3901 - Masteroppgave i statsvitenskap (30sp)
 • SOS3900 - Masteroppgave i sosiologi (45sp)
 • SOS3901 - Masteroppgave i sosiologi (30sp)
 • IDR3920 - Master i idrettsvitenskap (45sp)
 • IDR3921 - Masteroppgave i idrettsvitenskap (30sp)
 • MKI3901 - Masteroppgave i medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi (30 sp)
 • ODA3901Masteroppgave i organisasjon, digitalisering, administrasjon og arbeid (30 sp)

Det kan også være til hjelp å se hva de som skal sensurere masteroppgavene får av informasjon om det formelle rundt oppgaven. Se dette dokumentet

Merk: Oppgaver som skrives på et skandinavisk språk skal ha et sammendrag på engelsk. Oppgaver som skrives på engelsk skal ha et sammendrag på et skandinavisk språk.

Masteroppgaven på 45 studiepoeng må leveres innen 31. mai for å få sensur i vårsemesteret. Det vil si garantert sensur innen 31. august. Frist for innlevering i inspera denne dagen er kl. 14.00. 

Masteroppgaven på 30 studiepoeng  leveres senest 21 uker (inkludert påske) etter at masteravtalen er signert og levert. Frist for innlevering av masteroppgaven våren 2023 er 6. juni. Frist for innlevering i inspera denne dagen er kl. 14.00. 

Alle andre eksamener i mastergraden må være avlagt før avsluttende eksamen for masteroppgaven.

Hvis du ser at du ikke rekker innleveringsfristen, må du så tidlig som mulig kontakte veilederen din og instituttet for å avklare hva du kan gjøre.

Masteroppgave på 30 studiepoeng: Det gis i utgangpunktet ikke utsettelse på innleveringsfristen for masteroppgaver på 30 studiepoeng. Det kan søkes om utsettelse på bakgrunn av sykemelding eller lignende.

Utvidelse av prosjektperiode hos NSD

Dersom du har fått NSD-godkjenning for masterprosjektet ditt, må du huske å melde om at prosjektperioden forlenges til NSD.

Før du leverer oppgaven må du blant annet generere omslag og tittelside. Se hvordan du ferdigstiller masteroppgaven.

Du har mulighet til å bestille trykking av masteroppgaven din fra NTNU grafisk senter. Kostnader med trykking av oppgaven må du selv betale.

Den ferdige oppgaven lastes opp i Inspera assessment. Frist for å levere oppgaven er kl. 15.00 på innleveringsdagen som er 31. mai for 45 sp oppgave og 6. juni for 30 sp oppgave. Husk å fylle inn oppmeldingsskjema for eksamen og publiseringsskjema for oppgaven.

Hvis du ønsker oppgavens engelske tittel på vitnemålet så må du selv sørge for legge inn engelsk tittel.

Sensur og avsluttende muntlig eksamen

Sensorkommisjonen for masteroppgaven er satt sammen av en intern og en ekstern sensor. Kommisjonen settes sammen av instituttet i samråd med din veileder. Det er tre måneders sensurfrist på oppgaven.

Etter at du har levert masteroppgaven og sensorer er blitt oppnevnt, vil du få tilsendt informasjon fra instituttet om hvilke sensorer du har fått tildelt, og hvor og når eksamen skal være.

Du som skriver masteroppgave på 45 studiepoeng i sosiologi eller idrettsvitenskap har muntlig presentasjon av oppgaven i tillegg til den muntlige utspørringen og forsvar av oppgaven. Presentasjonen skal vare i 30 minutter. Masterstudenter i statsvitenskap som leverer masteroppgave på  45 studiepoeng har ikke muntlig presentasjon av sin oppgave. Den muntlige utspørringen og forsvar av oppgaven varer normalt i 30 minutter, men kan også vare lenger. Dette gjelder spesielt i tilfeller hvor kandidaten vipper mellom to karakterer.

Du som skriver oppgave på 30 studiepoeng har kun muntlig utspørring og forsvar av oppgaven. Du skal ikke presentere den. 

Sluttmelding til NSD

Dersom du har fått NSD-godkjenning for masterprosjektet ditt, må du huske å rapportere inn sluttmelding for prosjektet via meldeskjemaet til NSD. Dette må gjøres umiddelbart etter sensur/muntlig eksamen.