POL1002 - Innføring i statsvitenskap: Offentlig politikk og administrasjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 5 timer E

Faglig innhold

I emnet vil det fokuseres på institusjoner og innhold i offentlig politikk. Sentrale problemstillinger er knyttet til forholdet mellom statsmaktene, forvaltningens virkemåte, forholdet mellom stat og kommuner, velferdsstatens utvikling og aktuelle problemstillinger innenfor politisk økonomi, herunder i tilknytning til norsk økonomisk politikk.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - studenten skal ha kunnskap om:
- det norske politiske styringssystemets virkemåte og sentrale begreper og teorier innenfor fagområdet.
- ha kunnskap om statsmaktene, forholdet mellom stat og kommuner, forvaltningens virkemåte og velferdsstatens utvikling
- sentrale problemstillinger knyttet til studiet av offentlig politikk og aktuelle problemstillinger innen politisk økonomi.
Ferdighetsmål - studenten skal kunne:
- plassere statsvitenskapelige arbeider innenfor en faghistorisk og teoretisk ramme
- gjøre rede for det norske politiske styringssystemet og sentrale saksfelter innenfor offentlig politikk
- anvende kjernebegreper og grunnmodeller i offentlig politikk og politisk økonomi i egne analyser og vurdere hvilke tilnærmingsmåter som er best egnet til en gitt problemstilling
- vise selvstendighet i utarbeidelse av en semesteroppgave som oppfyller grunnlegende krav til vitenskapelig skriving.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger 4 timer pr. uke i hele semesteret, gruppeundervisning 2 timer pr. uke, og veiledning av semesteroppgaven. I emnet skal det leveres en semesteroppgave. Semesteroppgaven kan utføres som gruppearbeid av inntil 3 studenter. Det vil bli presentert en liste over temaer for semesteroppgaven. Lengde på semesteroppgaven: 4000 ord (10 sider tekst).

Obligatoriske aktiviteter

  • Semesteroppgave

Mer om vurdering

Vurderingsform: 5 timers skriftlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SVPOL106 15.0

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 18.12.2018 09:00
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 E
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.