course-details-portlet

SOS3522 - Klima, miljø og bærekraftige samfunn

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2023/2024

Faglig innhold

Klimaendringer og miljøødeleggelser blir sett på som vår tids store samfunnsutfordring. Hvordan kan endringer i miljøbevissthet forklares? Hva stimulerer og hindrer deltakelse, sosial endring, og de store samfunnsmessige skiftene som må til? Hva betyr klimaendringer og -politikk for sosial ulikhet, maktforhold, og samfunnsliv? Hvordan blir klimaendring kommunisert?

I dette emnet lærer studentene miljø- og klimasosiologi. Emnet gir en innføring i fagets historikk, ulike tradisjoner og diskuterer hvor vi i den norske miljøsosiologien står i dag. Emnet problematiserer ulike forståelser av natur, fra den ville og uberørte til den som er formet av mennesket. Vi diskuterer vitenskapenes mange roller knyttet til natur, klima og miljø, og bærekraftsbegrepets og bærekraftsmålenes iboende kontroverser. Studentene lærer om hvordan verdier virker inn på forståelse av klima og miljø, teori om hvordan samfunn kan endres, og hvordan endring kan forstås som samspill mellom enkeltmenneskers praksis, samfunnsstruktur og politikk.

Mange miljø- og klimarelaterte spørsmål er preget av kontrovers. Det finnes forskjellige synspunkter om hva som egentlig er problemet, om noe er et problem og i så fall hvordan det bør håndteres. Ulike aktører deltar i debatten, og det trengs et analytisk blikk for å forstå deres interesser, bekymringer og posisjoner. Vi går i dybden på hva som kan forstås som bærekraftig produksjon av mat, sosial ulikhet og energiomstilling, og klimakommunikasjon. Inspirert av den kvalitative metoden "situasjonsanalyse" lærer studentene trinnvis å analysere en kontrovers i grensesnittet mellom miljø/klima, samfunn, vitenskap, og politikk, basert på mediedebatten og tidligere forskning. Den forskningsbaserte undervisningen integrerer faglig innhold med metodetrening.

Samlet sett gir emnet studentene både teoretisk og analytisk kompetanse og praktiske redskaper til å jobbe med klima- og miljøproblemstillinger i et bredt praksisfelt, både innenfor og utenfor akademia.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - studenten skal:

 • ha inngående kunnskap om sosiologiens tilnærming til forholdet mellom menneske og natur.
 • forstå hvordan ulike kunnskapsregimer konkurrerer og samarbeider innenfor klima og miljøfeltet.
 • ha inngående innsikt i bærekraftsbegrepet, bærekraftsmålene og målkonflikter knyttet til oppfyllelse av disse.
 • kunne formulere og analysere sosiologisk relevante problemstillinger om klima, bærekraft og miljø, og innordne klimadebatten innenfor faglige diskusjoner.
 • kunne anvende sosiologiske teorier om sosial praksis, medborgerskap, styring og demokrati, vitenskap og politikk, og samfunnsendring.

Ferdighetsmål - studenten skal:

 • kunne utvikle et prosjekt innenfor en aktuell klima- og miljørelatert samfunnsdebatt, og formidle dette skriftlig og muntlig.
 • kunne selvstendig analysere og diskutere et tema som tas opp i faget og formidle dette i akademisk skriftlig form.
 • kunne reflektere muntlig over fagets perspektiver og eget arbeid i kurset.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning og seminar tilsvarende 4 timer per uke. Det er obligatorisk oppmøte på 80 % av forelesningene/seminarene.

Obligatoriske aktiviteter

 • 80 % deltakelse i forelesninger/seminar

Mer om vurdering

Mappevurderingen består av:

- Gruppebasert forskningsoppgave med muntlig fremføring og prosjektrapport (teller 40 prosent på karakter).

- Individuell oppgave (teller 60 prosent på karakter). Det er fritt valg av tema. Studenter på Masterprogrammet i medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi må velge en kommunikasjons- eller medieorientert oppgave.

Det gis samlet karakter på hele mappa. Ved gjentak må begge oppgaver i mappa tas på nytt. Ved gjentak kan den gruppebaserte prosjektrapporten leveres individuelt.

Forkunnskapskrav

60 studiepoeng inkludert SOS1002 eller tilsvarende metodeemne. Forkunnskapskravet må være innfridd for å få starte på emnet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SOS8538 10.0 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Samfunnsvitenskapelige fag
 • Sosiologi
 • Statsvitenskap
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU