course-details-portlet

POL1001 - Innføring i statsvitenskap: Politisk teori og politisk atferd

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 5 timer
Hjemmeeksamen 100/100 6 timer

Faglig innhold

Dette emnet gir en grunnleggende innføring i politisk teori. Emnet tar for seg politiske filosofer fra Platon til Habermas ved å se på deres tanker om politikk, moral, rettigheter og plikter, samt betydningen av religion i politikk. I politisk atferd gis en innføring i viktige teorier og empiriske studier av politisk deltakelse, valgadferd og opinionsdanning. Studiene omfatter Norge og andre demokratier.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - studenten skal:
-ha oversikt over vestlig politisk tenkning
-ha kunnskap om sentrale begreper innen politisk teori, både fra klassisk så vel som nyere tenkning.
-ha kunnskap om nøkkelbegrepene og de mest sentrale modellene i studiet av politisk atferd
-ha grunnleggende forståelse av norsk velgerpolitikk.
Ferdighetsmål - studenten skal kunne:
-plassere statsvitenskapelige arbeider innenfor en faghistorisk og en perspektiv-kontekst
-gjøre rede for sentrale teoretiske bidrag innenfor politisk tenkning, både skriftlig og muntlig og være i stand til å anvende de i lys av samtidige forhold
-anvende kjernebegreper og grunnmodeller innenfor politisk atferd i egne analyser og vurdere kritisk hvilken tilnærmingsmåte som er best egnet til sin problemstilling
-utvise selvstendighet i utarbeidelsen av en semesteroppgave som oppfyller kriteriene til vitenskapelig skriving.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger 4 timer pr. uke i hele semesteret, gruppeundervisning 2 timer pr. uke, og veiledning av semesteroppgaven. I emnet skal det leveres en semesteroppgave. Semesteroppgaven kan utføres som gruppearbeid av inntil 3 studenter. Det vil bli presentert en liste over temaer for semesteroppgaven. Lengde på semesteroppgaven: 4000 ord (10 sider tekst). Deler av undervisningen foregår på norsk og deler av undervisningen foregår på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Semesteroppgave

Mer om vurdering

Vurderingsform: 5 timers skriftlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SVPOL104 15.0
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 2

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Samfunnsfag
  • Samfunnsvitenskapelige fag
  • Statsvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 01.12.2020

Innlevering 01.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen (2) 100/100

Utlevering 20.05.2021

Innlevering 20.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
  • 2) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU