course-details-portlet

POL1000 - Innføring i statsvitenskap: Internasjonal politikk og komparativ politikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 5 timer
Hjemmeeksamen 100/100 6 timer

Faglig innhold

Internasjonal politikk og komparativ politikk utgjør to av de viktigste områdene av statsvitenskap. POL1000 gir en innføring i sentrale teorier og problemer i studiet av det internasjonale samfunn. I internasjonal politikk analyserer vi særlig hvordan land forholder seg til hverandre gjennom krig og konflikt, handel og samarbeid. Vi studerer også internasjonale organisasjoner (som EU og FN). Undervisningen i internasjonal politikk gir en oversikt over hvordan fagfeltet har utviklet seg opp gjennom historien med fremveksten av ulike skoleretninger og tilnærminger.
I komparativ politikk studerer vi likheter og forskjeller mellom land i styreform, samfunnsstruktur og historie. Tyngdepunktet i undervisningen vil ligge på studiet av europeisk politikk, men omfatter også analyser av land utenfor dette området, som f.eks Nord- og Sør-Amerika, Asia og Afrika.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - studenten skal:
- kjenne til den historiske konteksten av dagens internasjonale samfunn
- kjenne til grunnleggende premisser, resonnementer og teser i de viktigste tradisjonene i studiet av internasjonal politikk
- kjenne til hovedtrekkene i den allmenne fagdebatten de siste tiårene innenfor internasjonal politikk, kritikken ulike fagtradisjoner har møtt, og svarene forskerne har kommet med i forhold til denne kritikken.
- ha kunnskap om mer spesifikke modeller og begreper som brukes til å beskrive og forklare staters utenrikspolitikk, internasjonalt samarbeid og internasjonal konflikt- og konfliktløsning.
- ha kjennskap til sentrale begreper innenfor studiet av komparativ politikk
- ha kjennskap til ulike metodiske tilnærminger for sammenlikning av land
- ha kunnskap om likheter og forskjeller mellom land i styreform, ideologi og historie.
Ferdighetsmål - studenten skal kunne
- plassere statsvitenskapelige arbeider innenfor en faghistorisk og en skoletradisjonkontekst
- gjøre rede for de ulike teoretiske skoleretningene innenfor internasjonal politikk, både skriftlig og muntlig.
- anvende kjernebegreper og grunnmodeller fra de ulike fagtradisjonene innenfor internasjonal politikk i egne analyser av samtidige hendelser innenfor internasjonal politikk
- vurdere kritisk hvilken tilnærmingsmåte eller fagtradisjon innenfor internasjonal politikk som er best egnet til sin problemstilling.
- kunne sammenlikne to eller flere land innenfor et avgrenset problemområde.
- kunne kritisk å vurdere samfunnsvitenskapelig litteratur om komparativ politikk og internasjonal politikk.
- utvise selvstendighet i utarbeidelsen av en semesteroppgave som oppfyller kriteriene til vitenskapelig skriving.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger 4 timer pr. uke i hele semesteret i henhold til forelesningsplan. Øvinger 2 timer pr. uke, og veiledning av semesteroppgaven. Semesteroppgaven kan utføres som gruppearbeid av inntil 3 studenter. Det vil bli presentert en liste over temaer for semesteroppgaven. Lengde på semesteroppgaven: 4000 ord (10 sider tekst). Forelesningene holdes delvis på norsk og delvis på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent semesteroppgave

Mer om vurdering

Vurderingsform: 5 timers skriftlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SVPOL105 15.0
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 2

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Samfunnsfag
  • Samfunnsvitenskapelige fag
  • Statsvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 27.11.2020

Innlevering 27.11.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen (2) 100/100

Utlevering 27.05.2021

Innlevering 27.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
  • 2) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU