PPU4603 - Pedagogikk 3

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Rapport 1/3
Muntlig eksamen 2/3

Faglig innhold

Emnet er en del av profesjonsfaget i lektorutdanningen, og det siste av i alt tre pedagogikkemner. Fokus i dette emnet er skolen i samfunnet. Studenten skal forstå sammenhenger mellom lærerens profesjonsutøvelse, skolens praksiser og utdanningspolitikk. Studentene får innføring i ulike teoretiske posisjoner, etiske perspektiver og forskningsmetoder, for å kunne redegjøre for, reflektere over, analysere og utvikle praksis.

Læringsutbytte

Studenten:
- kan drøfte danning, demokrati og likeverd ut fra teoretiske og etiske perspektiver
- har kunnskaper om forskjellige vurderingspraksiser i utdanning
- har ulike teoretiske perspektiver på sammenhenger mellom utdanningshistorie, utdanningspolitikk, skolen som organisasjon og skolens og lærerens rolle i samfunnet
- har kunnskap om ungdomskultur og innsikt i ungdomskultur i samfunnet
- har kunnskap om hvordan skolen kan tilrettelegge tilpasset opplæring og bidra til inkluderende læringsmiljø
- kan reise problemstillinger, undersøke og drøfte disse kritisk og selvstendig gjennom teoretisk og empirisk kunnskap og der i gjennom bidra til utvikling av praksiser
- har kunnskap om sentrale vitenskapsteoretiske problemstillinger i utdanningsforskning
- bidrar til analyse og diskusjon av utdanningspolitiske føringer, ideologier og praksiser i utvikling av et demokratisk samfunn

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen veksler mellom undervisning i storgrupper, arbeid i seminarklasser og mindre grupper. Undervisningen vektlegger varierte arbeidsformer for å utvikle studentens pedagogiske kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse.

Det legges vekt på tverrfaglighet, blant annet ved gjennomføring av et gruppebasert FoU-prosjekt med tilhørende prosessrapport. FoU-oppgaven er basert på samfunnsvitenskapelig forskningsmetode og innen sentrale tema i emnet Pedagogikk 3. Kriterier og litteratur for denne oppgaven gis ved semesterstart. Det vil bli knyttet obligatoriske aktiviteter til oppgaven som skal ende opp med et muntlig framlegg og en FoU-rapport.

NTNU er tillagt et sertifiseringsansvar som skal sikre at studentene behersker de områder som er grunnleggende for den kommende yrkesutøvelsen. Det er avgjørende at studentene utvikler seg som selvstendige og ansvarlige lærere som er i stand til å samarbeide med sine kolleger. Den enkeltes innsats har ikke bare betydning for egen læring, men også for medstudenters faglige utvikling. Det er derfor obligatorisk oppmøte i undervisningen. Det kreves 75 % oppmøte for å kunne fremstille seg til eksamen.

Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjente før kandidaten kan framstille seg for eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • 75 % oppmøte i undervisningen
  • Definerte arbeidskrav
  • Underveisarbeid

Mer om vurdering

Vurderingsbesvarelsen kan skrives på norsk, svensk eller dansk.

For å bestå emnet, må alle deler være bestått. En student som ikke har bestått i emnet på grunn av stryk i en av delvurderingene behøver bare framstille seg til ny vurdering i den delen studenten har strøket i. Ved gjentak av bestått vurdering må studenten framstille seg til ny vurdering i alle delene som inngår i vurderingen.

Studenten kan framsette klage på sensur når sluttkarakteren for emnet er kunngjort. Forutsatt at studenten har gjennomført alle delene i emnet, kan studenten velge å framsette klagen i enkeltdeler.

For detaljert beskrivelse av vurderingen i emnet, se undervisningsplan og eget dokument som beskriver FoU-prosjektet.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Lektorutdanning i geografi (MLGEOG)
Lektorutdanning i historie (MLHIST)
Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag (MLKIDR)
Lektorutdanning i realfag (MLREAL)
Lektorutdanning i samfunnsfag (MLSAM)
Lektorutdanning i språkfag (MLSPRÅK)

Forkunnskapskrav

Beståtte eksamener i henhold til studieplanen. Forkunnskapskravet må være innfridd for å få starte på emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PPU4110 15.0 01.09.2016
PPU4410 15.0 01.09.2016
PPU4702 15.0 01.09.2016

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Rapport 1/3
Høst ORD Muntlig eksamen 2/3
Vår ORD Rapport 1/3
Vår ORD Muntlig eksamen 2/3
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.