course-details-portlet

PPU4603 - Pedagogikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Rapport 1/3
Muntlig eksamen 2/3

Faglig innhold

Emnet er en del av profesjonsfaget i lektorutdanningen, og det siste av i alt tre pedagogikkemner. Fokus i dette emnet er skolen i samfunnet. Studenten skal forstå sammenhenger mellom lærerens profesjonsutøvelse, skolens praksiser og utdanningspolitikk. Det å snakke, lese og skrive et språk (fagspråk) utvikler studenten til en selvstendig lærer. I emnet legges vekt på å kritisk drøfte ulike teoretiske posisjoner, etiske perspektiver og forskningsmetoder.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Studenten:
- har kunnskap om forskjellige vurderingspraksiser i utdanning
- har kunnskap om ungdomskultur og innsikt i ungdomskultur i samfunnet
- har kunnskap om hvordan skolen kan tilrettelegge tilpasset opplæring og bidra til inkluderende læringsmiljø
- har kunnskap om sentrale vitenskapsteoretiske problemstillinger i utdanningsforskning

Ferdigheter:
Studenten
- kan reise problemstillinger, undersøke og drøfte disse kritisk og selvstendig gjennom teoretisk og empirisk kunnskap og der i gjennom å bidra til utvikling av praksiser
- kan bidra til analyse og diskusjon av utdanningspolitiske føringer, ideologier og praksiser i utvikling av et demokratisk samfunn

Generell kompetanse:
Studenten
- kan drøfte danning, demokrati og likeverd ut fra teoretiske og etiske perspektiver
- har ulike teoretiske perspektiver på sammenhenger mellom utdanningshistorie, utdanningspolitikk, skolen som organisasjon og skolens og lærerens rolle i samfunnet
- har grunnleggende innsikt i samfunnsvitenskapelig forskningsmetode

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen veksler mellom undervisning i storgrupper, arbeid i seminarklasser og mindre grupper. Undervisningen vektlegger varierte arbeidsformer for å utvikle studentens pedagogiske kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse.

Det legges vekt på tverrfaglighet, blant annet ved gjennomføring av et gruppebasert FoU-prosjekt med tilhørende prosessrapport. FoU-oppgaven er basert på samfunnsvitenskapelig forskningsmetode og på sentrale tema i emnet PPU4603 Pedagogikk. Kriterier og litteratur for denne oppgaven gis ved semesterstart. Det vil bli knyttet obligatoriske aktiviteter til oppgaven som skal ende opp med et muntlig framlegg og en FoU-rapport.

NTNU er tillagt et sertifiseringsansvar som skal sikre at studentene behersker de områder som er grunnleggende for den kommende yrkesutøvelsen. Det er avgjørende at studentene utvikler seg som selvstendige og ansvarlige lærere som er i stand til å samarbeide med sine kolleger. Den enkeltes innsats har ikke bare betydning for egen læring, men også for medstudenters faglige utvikling. Det er derfor obligatorisk oppmøte i undervisningen. Det kreves 75 % oppmøte for å kunne fremstille seg til eksamen.

Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjente før kandidaten kan framstille seg for eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • 75 % oppmøte i undervisningen
  • Underveisarbeid
  • Definerte arbeidskrav

Mer om vurdering

Vurderingsbesvarelsen kan skrives på norsk, svensk eller dansk.

For å bestå emnet, må alle deler være bestått. En student som ikke har bestått i emnet på grunn av stryk i en av delvurderingene behøver bare framstille seg til ny vurdering i den delen studenten har strøket i. Ved gjentak av bestått vurdering må studenten framstille seg til ny vurdering i alle delene som inngår i vurderingen.

Studenten kan framsette klage på sensur når sluttkarakteren for emnet er kunngjort. Forutsatt at studenten har gjennomført alle delene i emnet, kan studenten velge å framsette klagen i enkeltdeler.

For detaljert beskrivelse av vurderingen i emnet, se undervisningsplan og eget dokument som beskriver FoU-prosjektet.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Lektorutdanning i geografi (MLGEOG)
Lektorutdanning i historie (MLHIST)
Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag (MLKIDR)
Lektorutdanning i realfag (MLREAL)
Lektorutdanning i samfunnsfag (MLSAM)
Lektorutdanning i språkfag (MLSPRÅK)

Forkunnskapskrav

Beståtte eksamener i henhold til studieplanen. Forkunnskapskravet må være innfridd for å få starte på emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PPU4702 15.0 01.09.2016
PPU4110 15.0 01.09.2016
PPU4410 15.0 01.09.2016
PPU4100 15.0 01.09.2019
PPU4400 15.0 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Praktisk pedagogisk utdanning

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim , Trondheim

Fagområde(r)
  • Lærer- og lektorutdanning
  • Praktisk pedagogikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen (1) 2/3
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Rapport 1/3

Utlevering 09.12.2019

Innlevering 13.12.2019

Utlevering 15:00

Innlevering 15:00

Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen (2) 2/3
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Rapport 1/3

Utlevering 26.05.2020

Innlevering 02.06.2020

Utlevering 15:00

Innlevering 15:00

Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Eksamen 12. og 13. desember
  • 2) Eksamen 9-11. juni
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU