course-details-portlet

PPU4603 - Pedagogikk 3 for Lektor 8-13

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen/rapport
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
FoU-rapport 1/3
Muntlig eksamen 2/3

Faglig innhold

Emnet er en del av profesjonsfaget i lektorutdanningen, og det siste av i alt tre pedagogikkemner.

Fokus i dette emnet er læreren i skolen og skolen i samfunnet. Studenten skal forstå sammenhenger mellom lærerens profesjonsutøvelse, skolens praksiser og utdanningspolitikk. Det å snakke, lese og skrive et språk (fagspråk) utvikler studenten til en selvstendig lærer. I emnet legges vekt på å kritisk drøfte ulike teoretiske posisjoner, etiske perspektiver og forskningsmetoder.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om utdanningshistorie og utdanningspolitikk
 • har kunnskap om lærerens rolle i skolen som organisasjon og skolen i samfunnet
 • har kunnskap om ungdomskultur og innsikt i ungdomskultur i samfunnet

·

Ferdigheter

Studenten

 • kan reise pedagogiske og drøfte problemstillinger og drøfte disse kritisk og selvstendig
 • kan benytte teoretisk og empirisk kunnskap til å utvikle pedagogiske praksiser
 • kan diskutere utdanningspolitiske føringer, ideologier og praksiser i utvikling av en demokratisk skole og et demokratisk samfunn
 • kan kritisk reflektere over og anvende ulike vurderingsformer

Generell kompetanse

Studenten

 • kan drøfte danning, demokrati og likeverd ut fra teoretiske og etiske perspektiver
 • har grunnleggende innsikt i samfunnsvitenskapelig forskningsmetode og vitenskapsteoretiske problemstillinger i utdanningsforskning
 • kan forstå skolen som institusjon i et historisk og politisk lys
 • har en profesjonell holdning til og kan kritisk reflektere over lærerens handlingsrom i lys av utdanningspolitiske føringer, personetiske perspektiver og kontekstuelle forhold
 • kan med stor grad av selvstendighet videreutvikle egen kompetanse og bidra til både kollegers og skolens profesjonelle samarbeid

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen veksler mellom undervisning i storgrupper, arbeid i seminarklasser og mindre grupper.

Undervisningen vektlegger varierte arbeidsformer for å utvikle studentens pedagogiske kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse. Det legges vekt på samarbeid og tverrfaglighet, blant annet ved gjennomføring av et gruppebasert FoU-prosjekt med tilhørende prosessrapport. FoU-oppgaven er basert på samfunnsvitenskapelig forskningsmetode og på sentrale tema i emnet PPU4603 Pedagogikk. Kriterier og litteratur for denne oppgaven gis ved semesterstart. Det vil bli knyttet obligatoriske aktiviteter til oppgaven som skal ende opp med et muntlig framlegg og en skriftlig FoU-rapport.

NTNU er tillagt et sertifiseringsansvar som skal sikre at studentene behersker de områder som er grunnleggende for den kommende yrkesutøvelsen. Det er avgjørende at studentene utvikler seg som selvstendige og ansvarlige lærere som er i stand til å samarbeide med sine kolleger. Den enkeltes innsats har ikke bare betydning for egen læring, men også for medstudenters faglige utvikling. Det er derfor obligatorisk oppmøte i undervisningen. Det kreves 75 % oppmøte for å kunne fremstille seg til eksamen. Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjente før kandidaten kan framstille seg for eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

 • 75 % deltakelse i undervisning
 • Underveisarbeid
 • Definerte arbeidskrav

Mer om vurdering

Vurderingsbesvarelsen kan skrives på norsk, svensk eller dansk.

For å bestå emnet, må alle deler være bestått. En student som ikke har bestått i emnet på grunn av stryk i en av delvurderingene behøver bare framstille seg til ny vurdering i den delen studenten har strøket i. Det samme gjelder gjentak av bestått vurdering. Studenten kan framsette klage på sensur når sluttkarakteren for emnet er kunngjort. Forutsatt at studenten har gjennomført begge delene i emnet, kan studenten velge å framsette klagen i FoU-rapporten. Det kan ikke klages på sensuren i muntlig eksamen. For detaljert beskrivelse av vurderingen i emnet, se undervisningsplan og eget dokument som beskriver FoU-prosjektet.

Forkunnskapskrav

Beståtte eksamener i henhold til studieplanen. Forkunnskapskravet må være innfridd for å få starte på emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PPU4702 15.0 HØST 2016
PPU4110 15.0 HØST 2016
PPU4410 15.0 HØST 2016
PPU4100 15.0 HØST 2019
PPU4400 15.0 HØST 2019
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Lærer- og lektorutdanning
 • Praktisk pedagogikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen/rapport

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Muntlig eksamen 2/3 28.11.2023 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Høst UTS FoU-rapport 1/3 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 2/3

10.06.2024 - 13.06.2024

09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD FoU-rapport 1/3 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU