course-details-portlet

SOS2000 - Teorier og modeller i sosiologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 1 dager

Faglig innhold

I dette emnet undersøkes forholdet mellom ulike forskningsdesign og teorier og modeller i sosiologisk forskning. Emnet vektlegger hvordan sosiologisk teori brukes og utvikles i praktisk forskning. Videre gir det innblikk i hvordan ulike sosiologiske paradigmer har ulike tilnærminger til forholdet mellom teori og empiri. Et viktig siktemål med emnet er å trene studentene i refleksivitet, disiplinert kreativitet og evnen til å vurdere forskningskvalitet i møte med konkrete forskningsopplegg.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - studenten skal:

  • gjenkjenne ulik bruk av teorier, modeller og forskningsdesign i sosiologi.
  • kunne redegjøre for hvordan ulike sosiologiske forsknings- og teoritradisjoner håndterer forholdet mellom teori og empiri, og hvordan dette igjen henger sammen med bruk av bestemte forskningsmetoder.

Ferdighetsmål - studenten skal:

  • lære å reflektere over forskningsproblemstillingers sosiologiske relevans.
  • lære å vurdere forholdet mellom teori og data i empirisk forskning, og hvor forskningen kan plasseres innenfor ulike sosiologiske tradisjoner.
  • tilegne seg grep for teoretisering.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger/ seminarer tilsvarende 4 timer per uke intensivt, i første halvdel av semesteret. Det er kun mulig å gjennomføre obligatoriske aktiviteter i det semesteret emnet undervises.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske aktiviteter oppgis ved semesterstart

Mer om vurdering

Vurderingsform: To dagers hjemmeeksamen.

Forkunnskapskrav

Enten SOS1000 og SOS1002, eller SOS1001 og SOS1002, eller tilsvarende. Forkunnskapskravet må være innfridd for å få starte på emnet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Samfunnsvitenskapelige fag
  • Sosiologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
30.10.2023

Innlevering
31.10.2023


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
22.02.2024

Innlevering
23.02.2024


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU