SOS3001 - Sosiologisk teori

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 1/2
Hjemmeeksamen 1/2

Faglig innhold

Emnet behandler hovedretninger innen sosiologisk teori. I nær tilknytning til dette drøftes nyere teoretiske diskusjoner/debatter og spørsmål som disse teoriene aktualiserer. Semesteroppgaven skal være en selvstendig behandling av et tema som tas opp i undervisningen i emnet.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål – studenten skal:
- ha kunnskap om sosiologidisiplinens fagtradisjon, inkl. dets relasjon til samfunnshistoriske kontekster.
- ha kunnskap om sentrale vitenskapsteoretiske problemstillinger og posisjoner.
- ha inngående kunnskap om de viktigste klassiske sosiologiske teoretikerne.
- ha inngående kunnskap om de viktigste moderne sosiologiske perspektivene.
- ha kunnskap om de sentrale samtidige faglige diskusjonene innen sosiologifaget.

Ferdighetsmål – studenten skal:
- gjenkjenne forskjellige teoretiske posisjoner i faglige tekster, og forstå implikasjonene av disse.
- kunne sammenfatte, analysere og kritisere sosiologiske teorier og perspektiver.
- kunne presentere sosiologiske teorier og perspektiver muntlig og skriftlig.
- kunne utvikle egne teoretiske analyser
- beherske forskjellige arbeidsmåter i egne teoretiske analyser av sosiale fenomener.
- kunne veilede studenter/fagfellers arbeid med teoretiske spørsmål.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger/seminar tilsvarende 6 timer pr. uke.
Vurderingsform: Semesteroppgave og hjemmeeksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltakelse i gruppearbeid

Mer om vurdering

Det gis én samlet karakter der de to delene teller likt i vurderingen.

Alle vurderinger må tas på nytt ved gjentak. Dette gjelder både ved ny vurdering etter ikke bestått og ved forbedring av karakter.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

45 studiepoeng i sosiologi inkludert SOS1002 eller tilsvarende. Forkunnskapskravet må være innfridd for å få starte på emnet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SVSOS310 15.0

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Hjemmeeksamen 1/2

Utlevering
09.10.2017

Innlevering
16.10.2017

Høst ORD Oppgave 1/2

Innlevering
29.09.2017

Vår ORD Hjemmeeksamen 1/2
Vår ORD Oppgave 1/2
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.