course-details-portlet

POL3523 - Komparativ helsepolitikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Kurset gir en innføring i helsepolitikk i et komparativt perspektiv. Helsesektoren representerer enorme muligheter for studier av en institusjonell arena som gjennomgår raske og dyptgripende endringer, og stadig flere statsvitere er nå engasjert i forskning knyttet til ledelse og organisering i helsesektoren. Organisasjonsendringene i helsetjenestene de siste tiårene har utfordret den tradisjonelle byråkratiske og profesjonelle styringen ved å innføre prinsipper fra privat sektor. Endrede offentlige og private roller kombinert med nye metoder for finansiering, ledelse og levering av helsetjenester stiller flere viktige spørsmål fra et statsvitenskapelig ståsted. Dette kurset introduserer sentrale begreper og teoretiske tilnærminger for å forstå hva som informerer beslutningene i helsepolitikken. Kurset introduserer prinsipper for helsetjenesteorganisering og helsepolitikk i et komparativt perspektiv, går gjennom de viktigste komponentene i et helsesystem, forklarer variasjoner mellom ulike land, diskuterer ulike helsesystemers styrker og svakheter, og gjennomgår nylige reformer i OECD-landene.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - studenten skal
- ha kunnskap om hovedkomponentene i et helsesystem.
- ha kunnskap om ulike klassifiseringer og typologier av helsesystemer.
- ha kunnskap om helsesystemers struktur og organisering i et komparativt perspektiv.
- ha kunnskap om de siste tiårenes helsereformer: bakgrunn, virkemidler og resultater.

Ferdighetsmål - studenten skal kunne
- beskrive ulike helsesystemer.
- bruke sentrale begreper til å analysere utfordringer i helsetjenesten.
- bruke relevante teoretiske tilnærminger til helsepolitikk for å forklare variasjoner mellom land, og til å analysere fordeling av makt og ressurser i helsetjenestene.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminarer tilsvarende 4 timer pr. uke. Veiledning av semesteroppgaven. Emnet undervises på engelsk ved behov.

Dersom det melder seg 6 eller færre studenter til emnet de to første undervisningsukene, blir undervisningen gitt som et veiledet lesekurs. Kontakt instituttet for nærmere informasjon.

Obligatoriske aktiviteter

  • Fremlegg

Mer om vurdering

Vurderingsform: Semesteroppgave og muntlig eksamen. Lengde på semesteroppgave: 6000-8000 ord. Den muntlige eksamen omfatter både semesteroppgaven og pensum. Muntlig brukes til å justere karakteren med inntil ett trinn. Både oppgaven og muntlig må tas på nytt ved gjentak.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

60 studiepoeng inkludert SOS1002 eller tilsvarende metodeemne.
Forkunnskapskravet må være innfridd for å få starte på emnet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SOS3603 7.5 01.09.2017
POL8521 10.0 01.09.2017
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2019

Forelesningstimer: 4

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Samfunnsfag
  • Samfunnsvitenskapelige fag
  • Statsvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Utlevering 08.11.2019

Innlevering 22.11.2019

Utlevering 09:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU