course-details-portlet

PPU1000 - Pedagogikk 1 for Lektor 8-13

Om emnet

Nytt fra studieåret 2023/2024

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Gruppeoppgave 1/3
Individuell oppgave 2/3

Faglig innhold

Emnet er det første møtet med profesjonsfaget i lektorutdanningen, og er ett av i alt tre pedagogikkemner.

Emnet tar utgangspunkt i virkelighetsnære problemstillinger knyttet til eleven i klasserommet. Studentene utvikler forståelse for praksisnære og teoretiske perspektiver på kunnskap, læring og danning. Sentrale tema er undervisning, relasjonelt arbeid, klasseledelse og læringsmiljø, samt begynnende opplæring i elevers rettigheter og skolens samfunnsmandat.

Studentene opparbeider et grunnlag for videre utvikling av den enkeltes profesjonsidentitet ved at de snakker, leser og skriver profesjonens fagspråk. Studentene øver på å reflektere kritisk over sin egen rolle som lærer i sammenheng med praksisstudier.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten skal ha kunnskap om:

 • elevers rettigheter og skolens samfunnsmandat
 • lærerens ansvar overfor elevene
 • læring, motivasjon og undervisning
 • ulike strategier for klasse- og læringsledelse
 • danning i et ungdomsperspektiv

Ferdigheter

Kandidaten skal kunne:

 • reflektere kritisk over seg selv i lærerrollen
 • ta i bruk fagspråk knyttet til kunnskap, læring og danning
 • reflektere, drøfte og ta stilling til virkelighetsnære problemstillinger knyttet til eleven i klasserommet
 • ta i bruk observasjon som metode for profesjonsutvikling

Generell kompetanse

Kandidaten skal ha:

 • et grunnlag for videre utvikling av profesjonsidentitet og kritisk refleksjon over profesjonsetiske spørsmål

Læringsformer og aktiviteter

Emnet undervises i høstsemesteret for lektorutdanning i geografi, kroppsøving/idrett og språk med engelsk, fransk og tysk, og vårsemesteret for lektorutdanninga i realfag, historie, samfunnsfag og språk med nordisk. Læringsaktivitetene veksler mellom undervisning i storgrupper, arbeid i seminarklasser og i mindre grupper. Undervisningen vektlegger varierte arbeidsformer knyttet opp mot praksisstudier for å utvikle studentens pedagogiske kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

NTNU er tillagt et sertifiseringsansvar som skal sikre at studentene behersker de områder som er grunnleggende for den kommende yrkesutøvelsen. Det kreves derfor 75 % deltakelse for å kunne fremstille seg til eksamen i faget. Det er avgjørende at studentene utvikler seg til selvstendige og ansvarlige lærere og at de er i stand til å samarbeide med sine medstudenter og framtidige kolleger. Egen innsats har ikke bare betydning for egen læring, men også for kollegers faglige utvikling. Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjente før kandidaten kan framstille seg til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

 • 75% obligatorisk deltakelse
 • Definerte arbeidskrav

Mer om vurdering

Vurderingsbesvarelsen kan skrives på norsk, svensk eller dansk.

For å bestå emnet, må alle deler være bestått. En student som ikke har bestått i emnet på grunn av stryk i en av delvurderingene behøver bare framstille seg til ny vurdering i den delen studenten har strøket i. Det samme gjelder gjentak av bestått vurdering. Emnet består av flere delvurderinger, og studenten(e) kan klage først når alle delkarakterer i emnet er kunngjort. Ved stryk på delvurderingen "individuell oppgave" i emnet, kan denne leveres i utbedret versjon én gang til.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PPU4601 7.5 HØST 2023
LÆR1000 7.5 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Individuell oppgave 2/3

Utlevering
04.12.2023

Innlevering
11.12.2023


15:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Gruppeoppgave 1/3

Utlevering
06.11.2023

Innlevering
13.11.2023


15:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Individuell oppgave 2/3

Utlevering
27.05.2024

Innlevering
31.05.2024


15:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Gruppeoppgave 1/3

Utlevering
15.05.2024

Innlevering
21.05.2024


15:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU