Støtteordninger ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Masterstudiene ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Støtteordninger ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Generell støtte

Instituttet kan gi økonomisk støtte til masterstudenter i forbindelse med masteroppgaveskrivingen. Du kan blant annet få støtte til datainnsamling, kjøp av datasett, artikkelkopier, eller utstyr og reiser i forbindelse med masteroppgaven. Som en generell ordning vil det bli bevilget inntil kr. 1000,- i støtte per student.

Du må sende en skriftlig søknad til instituttet, som tildeler støtten i samråd med veileder. Kvitteringer og annen dokumentasjon skal ikke legges ved søknaden. Sammen med svar på søknaden vil du eventuelt få det aktuelle regnskapsbilaget og en kort informasjon om utfylling. Utfylt bilag returneres til instituttet sammen med originale kvitteringer, kontoutskrift eller annen dokumentasjon.

Du kan søke hele året; det er ingen spesiell frist. Du må imidlertid være registrert som masterstudent og ha en gyldig masteravtale. Det vil normalt bare bli gitt støtte til studenter som er i gang med sitt oppgaveprosjekt, dvs. har avlagt eksamen i obligatoriske og valgfrie emner på master.

Søknader sendes på e-post til kontakt@iss.ntnu.no.

Masterstøtte

Avhengig av budsjettsituasjonen, vil instituttet fra tid til annen også lyse ut støttemidler til spesielt kostnadskrevende masterprosjekter, for eksempel ved behov for reiser.

Det er ingen fast øvre grense for søknadsbeløp, men det vil normalt ikke bli bevilget over kr. 5000,- per søker.

Det vil bli satt en søknadsfrist og alle søknadene blir vurdert samtidig. Det kreves skriftlig søknad med prosjektbeskrivelse og budsjett, samt en begrunnet anbefaling fra veileder. Tildeling skjer på grunnlag av prosjektets faglige kvalitet og relevans for instituttet og søkerens potensial for gjennomføring. Du må være registrert som masterstudent. Det vil normalt bare bli gitt støtte til studenter som er i gang med sitt oppgaveprosjekt.

Søknadsfristen for våren 2020 er 15. januar. 

Søknader sendes på e-post til kontakt@iss.ntnu.no.