course-details-portlet

POL3901 - Masteroppgave i statsvitenskap

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Masteroppgaven skal inneholde en vitenskapelig analyse av et statsvitenskapelig emne fortrinnsvis knyttet til et av de selvvalgte emnene (POL 3502 osv.). Oppgaven i POL3901 bør ikke overstige 19 000 ord. Masteroppgaven skal gjennomføres som et individuelt arbeid og skal være i monografiform. Studenten deltar på det obligatoriske masteroppgaveseminaret. Veiledning er en vesentlig komponent i arbeidet med oppgaven. Den sikrer at studenten tilføres de nødvendige kunnskaper og innebærer en nødvendig kontroll med innsamling og behandling av data, samt at dette foregår innenfor forskningsetiske retningslinjer. Veiledning er derfor obligatorisk del av studiet for de studenter som ønsker å levere en masteroppgave. Alle masterstudenter skal fylle ut en masteroppgaveavtale som blant annet regulerer veiledningsforholdet.
For studenter på lektorutdanningen i samfunnsfag: Masteroppgaven skal være profesjonsrelevant og kan være både disiplinfaglig og/eller fagdidaktisk rettet. En skal selv beskrive profesjonsrelevansen.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - studenten skal:
- ha teoretisk dybdekunnskap innenfor det avgrensede forskningstemaet
- ha kunnskap om hvordan man utfører et selvstendig forskningsarbeid
- gjennom obligatorisk veiledning få innsikt i forskningsprosessens ulike trinn: konstruktiv og kritisk vurdering av andres forskning, forskningsplanlegging og samarbeid, datainnsamling, analyse og formidling.

Ferdighetsmål - studenten skal kunne
- gjennomføre et selvstendig forskningsarbeid.
- gjennom arbeidet med masteroppgaven tilegnet seg ferdigheter som kan nyttes ikke bare i forskningssammenheng, men også f.eks. i utredningsarbeid, undervisning, journalistikk, m.m.

Læringsformer og aktiviteter

Obligatorisk masteroppgaveseminar og individuell veiledning.
Tema for masteroppgaven godkjennes av instituttet. Den enkelte student kan få godkjent egne forslag. Instituttets faglærere presenter tema for masteroppgaver ved starten av hvert semester. Oppgaven har tidsfrist og må leveres inn senest 20 uker etter at tema er godkjent.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk masteroppgaveseminar og individuell veiledning

Mer om vurdering

Vurderingsform: Masteroppgave og muntlig prøve. Muntlig prøve brukes til å justere karakteren på masteroppgaven med inntil ett trinn.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Lektorutdanning i samfunnsfag (MLSAM)
Statsvitenskap (MPOL)

Forkunnskapskrav

Opptak på mastergrad i statsvitenskap eller opptak lektorutdanning i samfunnsfag. Alle andre eksamener i studieprogrammet må være avlagt før avsluttende masteroppgaveeksamen.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SVPOL390 30.0
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2019

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Statsvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100

Utlevering 07.02.2020

Innlevering 27.03.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU