course-details-portlet

POL3508 - Utenrikspolitikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i "utenrikspolitikk", ikke i "norsk utenrikspolitikk" spesielt, men i "utenrikspolitikk" i mer generell betydning. Emnet drøfter de institusjoner og prosesser som kjennetegner den politikk som foregår i grensesnittet mellom det nasjonale og det internasjonale; det redegjør både for staters nasjonale beslutningsarena og deres internasjonale handlingsrom. Siden nasjonale institusjoner og det internasjonale handlingsrom varierer fra stat til stat vil dette kurset ha et komparativt tilsnitt, det vil bl.a. drøfte hvordan småstater (som f.eks Norge) er innskrevet i andre politiske rammebetingelser enn stormakter (som f.eks USA), og hvordan dette gir seg utslag i forskjellig utenrikspolitisk praksis. Kurset forutsetter elementær kjennskap til både moderne internasjonal historie, nasjonale beslutningsprosesser og nasjonale politiske institusjoner.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - studenten skal:
-ha kunnskap om de institusjoner og prosesser som foregår skjæringspunktet mellom nasjonal og internasjonal politikk.
-ha kunnskap om hvilke forhold som påvirker nasjoners utenrikspolitikk både internt i landet og i en internasjonal kontekst - og hvordan disse delvis varierer avhengig av hvilket land man studerer.
Ferdighetsmål - studenten skal kunne:
-behandle et av temaene som tas opp i undervisningen i en selvstendig empirisk analyse som fyller kravene til vitenskapelig skriving.
-muntlig drøfte og reflektere over eget skriftlig arbeid og tema som tas opp i undervisningen.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminarer tilsvarende 4 timer pr. uke. Veiledning av semesteroppgaven. Emnet undervises på engelsk ved behov.

Dersom det melder seg 6 eller færre studenter til emnet de 2 første undervisningsukene, blir undervisningen gitt som et veiledet lesekurs. Ta kontakt med instituttet for nærmere informasjon.

Obligatoriske aktiviteter

  • Fremlegg

Mer om vurdering

Vurderingsform: Semesteroppgave og muntlig eksamen. Lengde på semesteroppgave: 6000-8000 ord. Den muntlige eksamen omfatter både semesteroppgaven og pensum. Muntlig brukes til å justere karakteren med inntil ett trinn. Både oppgaven og muntlig må tas på nytt ved gjentak av eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

60 studiepoeng inkludert SOS1002 eller tilsvarende metodeemne. Forkunnskapskravet må være innfridd for å få starte på emnet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SVPOL353 15.0
POL8508 10.0
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2019

Forelesningstimer: 4

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Samfunnsfag
  • Samfunnsvitenskapelige fag
  • Statsvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Utlevering 15.11.2019

Innlevering 25.11.2019

Utlevering 09:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU