course-details-portlet

PPU4602 - Pedagogikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet er en del av profesjonsfaget i lektorutdanningen, og ett av i alt tre pedagogikkemner. I dette emnet legges fokus på tilpasset opplæring og allmenn didaktikk. Emnet legger vekt på allmenndidaktiske perspektiver som grunnlag for å fortolke læreplaner, planlegge undervisning og kunne tilrettelegge for tilpasset opplæring. Det å snakke, lese og skrive et språk (fagspråk) utvikler studenten til en selvstendig lærer. Emnet bidrar til utvikling av evnen til å stille kritiske spørsmål.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Studenten:
- har kunnskap om individuelle, sosiale og kulturelle forutsetninger for læring og tilpasset opplæring 
- har kjennskap til ulike allmenndidaktiske perspektiver og modeller
- har kunnskap om skolens styringsstrukturer.

Ferdigheter
Studenten:
- kan analysere og anvende nasjonale læreplaner i undervisningsplanlegging
- kan planlegge undervisning på en måte som ivaretar tilpasset opplæring.

Generell kompetanse
Studenten:
- kan føre faglig funderte diskusjoner om allmenn didaktikk og tilpasset opplæring
- kan vurdere lærerens handlingsrom i lys av utdanningspolitiske føringer, profesjonsetiske perspektiver og kontekstuelle forhold
- kan ivareta samiske elever og elever fra nasjonale minoriteter sine rettigheter i skolen.

Læringsformer og aktiviteter

Læringsaktivitetene veksler mellom undervisning i storgrupper, arbeid i seminarklasser og i mindre grupper. Undervisningen vektlegger varierte arbeidsformer for å utvikle studentens pedagogiske kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse.

NTNU er tillagt et sertifiseringsansvar som skal sikre at studentene behersker de områder som er grunnleggende for den kommende yrkesutøvelsen. Det er avgjørende at studentene utvikler seg som selvstendige og ansvarlige lærere og at de er i stand til å samarbeide med sine kolleger. Egen innsats har ikke bare betydning for egen læring, men også for kollegers faglige utvikling. Det er derfor obligatorisk oppmøte i undervisningen. Det kreves 75 % oppmøte for å kunne fremstille seg til eksamen.

Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjente før kandidaten kan framstille seg for eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • 75 % oppmøte i undervisningen
  • Innlevering av semesteroppgaven til veiledning

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Lektorutdanning i geografi (MLGEOG)
Lektorutdanning i historie (MLHIST)
Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag (MLKIDR)
Lektorutdanning i realfag (MLREAL)
Lektorutdanning i samfunnsfag (MLSAM)
Lektorutdanning i språkfag (MLSPRÅK)

Forkunnskapskrav

Beståtte eksamener i henhold til studieplanen. Forkunnskapskravet må være innfridd for å få starte på emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PPU4110 7.5 01.09.2014
PPU4410 7.5 01.09.2014
PPU4700 7.5 01.09.2014
PPU4100 7.5 01.09.2019
PPU4400 7.5 01.09.2019
MGLU2512 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Praktisk pedagogisk utdanning

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2019

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Lærer- og lektorutdanning
  • Praktisk pedagogikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Utlevering 09.12.2019

Innlevering 13.12.2019

Utlevering 15:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100

Utlevering 25.05.2020

Innlevering 29.05.2020

Utlevering 15:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU