course-details-portlet

PPU4602 - Pedagogikk 2 for Lektor 8-13

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen i gruppe
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen i gruppe 100/100 45 minutter

Faglig innhold

Emnet er en del av profesjonsfaget i lektorutdanningen, og ett av i alt tre pedagogikkemner.

I dette emnet legges fokus på lærerens møte med elevmangfoldet i skolen. Viktige tema i emnet er tilpasset opplæring og mangfold og inkludering. Emnet legger vekt på allmenndidaktiske perspektiver som grunnlag for å fortolke læreplaner, planlegge undervisning og kunne tilrettelegge for tilpasset opplæring. Sentralt i faget er også å utvikle studentenes relasjonelle ferdigheter på en slik måte at de er i stand til å bygge et konstruktivt og inkluderende læringsmiljø og møte elever, foresatte og kolleger med faglig og mellommenneskelig kompetanse.

Det å snakke, lese og skrive et språk (fagspråk) utvikler studenten til en selvstendig lærer. Emnet bidrar til utvikling av evnen til å stille kritiske spørsmål.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om individuelle, sosiale og kulturelle forutsetninger for læring og tilpasset opplæring
 • Har innsikt i og forståelse for ungdommers utvikling i ulike sosiale og kulturelle kontekster
 • har inngående kunnskap om læring og undervisning, herunder tilpasset opplæring og spesialundervisning, samt ulike strategier for klasse- og læringsledelse
 • Har kunnskap om gruppeprosesser, og innsikt i betydningen av å kunne samarbeide med kolleger og andre

Ferdigheter

Studenten

 • kan planlegge undervisning på en måte som ivaretar tilpasset opplæring.
 • kan bygge relasjoner til elever, kollegaer og foresatte
 • kan delta i et gjensidig forpliktende samarbeid i en gruppe

Generell kompetanse

Studenten

 • kan føre faglig funderte diskusjoner om undervisning og tilpasset opplæring
 • kan ivareta samiske elever og elever fra nasjonale minoriteter sine rettigheter i skolen
 • kan lede og motivere elever og skape konstruktive og inkluderende læringsmiljø

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen vektlegger varierte arbeidsformer for å utvikle studentens pedagogiske kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse.

NTNU er tillagt et sertifiseringsansvar som skal sikre at studentene behersker de områder som er grunnleggende for den kommende yrkesutøvelsen. Det kreves derfor 75 % oppmøte for å kunne fremstille seg til eksamen i faget. Det er avgjørende at studentene utvikler seg til selvstendige og ansvarlige lærere og at de er i stand til å samarbeide med sine medstudenter og framtidige kolleger. Egen innsats har ikke bare betydning for egen læring, men også for kollegers faglige utvikling. Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjente før kandidaten kan framstille seg til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

 • Definerte arbeidskrav
 • 75% deltakelse i undervisning

Mer om vurdering

Vurderingsformen i emnet er muntlig eksamen i grupper. Disse gruppene er satt sammen av faglærer. Tillatte hjelpemidler i eksamenslokalet er Opplæringsloven, Overordnet del av læreplanverket og stemplede notatark.

Det blir som hovedregel gitt felles karakter for gruppa, men det er rom for å gi individuell karakter dersom noen skiller seg klart ut i en eller annen retning.

Forkunnskapskrav

Beståtte eksamener i henhold til studieplanen. Forkunnskapskravet må være innfridd for å få starte på emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PPU4110 7.5 HØST 2014
PPU4410 7.5 HØST 2014
PPU4700 7.5 HØST 2014
PPU4100 7.5 HØST 2019
PPU4400 7.5 HØST 2019
MGLU2512 7.5 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Lærer- og lektorutdanning
 • Praktisk pedagogikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen i gruppe

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen i gruppe 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Muntlig eksamen i gruppe 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU