PPU4602 - Pedagogikk 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet er en del av profesjonsfaget i lektorutdanningen, og ett av i alt tre pedagogikkemner. I dette emnet legges fokus på elevenes ulike forutsetninger for læring. Emnet legger vekt på didaktiske perspektiver som grunnlag for å fortolke læreplaner og kunne tilrettelegge for tilpasset opplæring. Videre inneholder emnet organisasjonsperspektiver på skole.

Læringsutbytte

Studenten:
- har kunnskap om individuelle, sosiale og kulturelle forutsetninger for læring og tilpasset opplæring
- har kunnskap om skolens mandat og skolens styringsstrukturer
- har kjennskap til ulike didaktiske perspektiver og modeller
- kan analysere nasjonale læreplaner
- kan analysere lærerens handlingsrom i lys av utdanningspolitiske føringer, profesjonsetiske perspektiver og kontekstuelle forhold

Læringsformer og aktiviteter

Læringsaktivitetene veksler mellom undervisning i storgrupper, arbeid i seminarklasser og i mindre grupper. Undervisningen vektlegger varierte arbeidsformer for å utvikle studentens pedagogiske kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

NTNU er tillagt et sertifiseringsansvar som skal sikre at studentene behersker de områder som er grunnleggende for den kommende yrkesutøvelsen. Det er avgjørende at studentene utvikler seg som selvstendige og ansvarlige lærere og at de er i stand til å samarbeide med sine kolleger. Egen innsats har ikke bare betydning for egen læring, men også for kollegers faglige utvikling. Det er derfor obligatorisk oppmøte i undervisningen. Det kreves 75 % oppmøte for å kunne fremstille seg til eksamen.

Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjente før kandidaten kan framstille seg for eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • 75 % oppmøte i undervisningen
  • Innlevering av semesteroppgaven til veiledning

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Lektorutdanning i geografi (MLGEOG)
Lektorutdanning i historie (MLHIST)
Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag (MLKIDR)
Lektorutdanning i realfag (MLREAL)
Lektorutdanning i samfunnsfag (MLSAM)
Lektorutdanning i språkfag (MLSPRÅK)

Forkunnskapskrav

Beståtte eksamener i henhold til studieplanen. Forkunnskapskravet må være innfridd for å få starte på emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PPU4110 7.5 01.09.2014
PPU4410 7.5 01.09.2014
PPU4700 7.5 01.09.2014

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100
Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.