PPU4614 - Praksis 4

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praktisk eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Praktisk eksamen 100/100

Faglig innhold

Emnet er en del av praksisopplæringen i lektorutdanningen, og ett av i alt fire praksisemner. Her inngår 40 av de 100 dagene av studiets praksis. Praksisfeltet er en viktig læringsarena i studiet og det legges vekt på å skape sammenhenger mellom erfaringene studenten gjør i praksis, og teoretiske perspektiver de møter i studiet.

All praksis er veiledet og foregår i autentiske yrkessituasjoner med elever i skolen. Studentene skal i løpet av praksisopplæringen ha praksis både i grunnskolen fra 8. trinn og i videregående opplæring. Studenter med fagbakgrunn fra fellesfagene i videregående opplæring skal møte elever på ulike utdanningsprogrammer i løpet av praksisopplæringen?

I praksis 4 skal studenten undervise i sine to fagemner og gjennom samarbeid med veilederen få innblikk i en lærer sin arbeidsdag. Fokus ligger på videreutvikling og refleksjon rundt egen praksis, studenten viser progresjon i forståelsen av en lærers yrkeshverdag. Læringsmålene er de samme for alle studenter, men vektleggingen av de ulike målene vil avhenge av praksisskolens kontekst.

Læringsutbytte

Studenten
- kan alene og sammen med andre planlegge og gjennomføre undervisning på ulike læringsarenaer som fører til gode faglige og sosiale læringsprosesser
- kan utøve god klasseledelse
- kan veilede og motivere elevene og skape et inkluderende læringsmiljø
- kan på et selvstendig og faglig grunnlag bruke varierte arbeidsmåter og tilpasse opplæringen ut fra elevenes forutsetninger
- kan identifisere særskilte behov hos barn og unge, herunder identifisere tegn på vold eller seksuelle overgrep, og raskt iverksette nødvendige tiltak på bakgrunn av faglige vurderinger og i samarbeid med tverrfaglig samarbeidspartnere til barnets beste
- kan vurdere og dokumentere elevenes læring og gi læringsfremmende tilbakemeldinger
- kan alene og sammen med andre evaluere og reflektere over egen undervisning i faget med utgangspunkt i elevenes læring
- kan, under veiledning og i samarbeid med andre, utvikle, gjennomføre og evaluere et forsknings- og utviklingsarbeid med utgangspunkt i undervisningspraksis
- kan vurdere og utvikle egen praksis i tråd med profesjonsetiske normer og standarder
- kan samarbeide med elever, foresatte, kolleger, skoleledelse og andre aktører i skolen
- har kunnskap om skolen som organisasjon

Læringsformer og aktiviteter

Praksis 4 er en undervisningspraksis som skal gjennomføres individuelt eller parvis. Praksis 4 er organisert som en 8 ukers bolk. I løpet av Praksis 4 skal studenten gjennomføre 30 timer med undervisning i hvert av sine undervisningsfag.

For å realisere målene i emnet, kreves et samspill mellom praksiserfaringer, teoretiske perspektiver og refleksjon.

All praksis er obligatorisk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Veiledningssamtaler
  • Lærerprofil
  • Utviklingssamtaler
  • 75 % oppmøte i undervisningen
  • Refleksjonsnotat
  • Kurs i skolens indre liv
  • Veiledningsdokumenter

Mer om vurdering

Sluttvurdering i emnet forutsetter innlevert og godkjent praksiskort. Sluttvurderingen i emnet er en helhetlig vurdering av undervisningspraksisen knyttet til læringsmål, hvor tilhørende rapporter og praksisbesøk inngår.

Dersom praksis vurderes til ikke bestått, har studenten adgang til ny praksisperiode ytterligere en gang. Ved ny praksis kan det stilles krav om at obligatoriske aktiviteter knyttet til praksis må gjennomføres på nytt.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Lektorutdanning i geografi (MLGEOG)
Lektorutdanning i historie (MLHIST)
Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag (MLKIDR)
Lektorutdanning i realfag (MLREAL)
Lektorutdanning i samfunnsfag (MLSAM)
Lektorutdanning i språkfag (MLSPRÅK)

Forkunnskapskrav

Beståtte eksamener i henhold til studieplanen. Forkunnskapskravet må være innfridd for å få starte på emnet.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praktisk eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Praktisk eksamen 100/100
Vår ORD Praktisk eksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.