course-details-portlet

PPU4614 - Praksis 4

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praktisk eksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praktisk eksamen 100/100

Faglig innhold

Emnet er en del av praksisopplæringen i lektorutdanningen og er ett av i alt fire praksisemner. Her inngår 45 av de 100 dagene av studiets praksis. Praksisfeltet er en viktig læringsarena i studiet og det legges vekt på å skape sammenhenger mellom erfaringene studenten gjør i praksis, og teoretiske perspektiver de møter i studiet. All praksis i skolen er obligatorisk. Eventuelt uforutsett fravær endrer ikke kravet til omfang. Dersom en student blir syk eller får annet uforutsett fravær i løpet av praksisen, må dette umiddelbart formidles til skolen og til NTNU emneansvarlig, og praksisen må taes igjen senere.

All praksis er veiledet og foregår i autentiske yrkessituasjoner med elever i skolen. Studentene skal i løpet av praksisopplæringen ha praksis både i ungdomsstrinnet og i videregående opplæring. Studenter med fagbakgrunn fra fellesfagene i videregående opplæring skal møte elever på ulike utdanningsprogrammer i løpet av praksisopplæringen.

I praksis 4 skal studenten undervise i sine to undervisningsfag og gjennom samarbeid med praksislæreren få innblikk i en lærer sin arbeidsdag. Fokus ligger på videreutvikling og refleksjon rundt egen praksis, studenten viser progresjon i forståelsen av en lærers yrkeshverdag. Læringsutbyttebeskrivelsene er de samme for alle studenter, men vektleggingen av de ulike beskrivelsene vil avhenge av praksisskolens kontekst. Praksis 4 forutsetter og bygger på en oppnådd kompetanse fra de tidligere praksisemnene.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har kunnskap om skolen som organisasjon.

Ferdigheter

Studenten

 • kan alene og sammen med andre planlegge og gjennomføre undervisning på ulike læringsarenaer som fører til gode faglige og sosiale læringsprosesser
 • kan utøve god klasseledelse
 • kan veilede og motivere elevene og skape et inkluderende læringsmiljø
 • kan på et selvstendig og faglig grunnlag bruke varierte arbeidsmåter og tilpasse opplæringen ut fra elevenes forutsetninger
 • kan vurdere og dokumentere elevenes læring og gi læringsfremmende tilbakemeldinger
 • kan alene og sammen med andre evaluere og reflektere over egen undervisning i faget med utgangspunkt i elevenes læring
 • kan, under veiledning og i samarbeid med andre, utvikle, gjennomføre og evaluere et forsknings- og utviklingsarbeid med utgangspunkt i undervisningspraksis

Generell kompetanse

Studenten

 • kan identifisere særskilte behov hos barn og unge, herunder identifisere tegn på vold eller seksuelle overgrep, og raskt iverksette nødvendige tiltak på bakgrunn av faglige vurderinger og i samarbeid med tverrfaglig samarbeidspartnere til barnets beste
 • kan vurdere og utvikle egen praksis i tråd med profesjonsetiske normer og standarder
 • kan samarbeide med elever, foresatte, kolleger, skoleledelse og andre aktører i skolen

Læringsformer og aktiviteter

Praksis 4 er en undervisningspraksis som skal gjennomføres individuelt eller parvis. Praksis 4 er organisert som en 8 ukers bolk. I løpet av Praksis 4 skal studenten gjennomføre 30 timer med undervisning i hvert av sine undervisningsfag.

For å realisere målene i emnet, kreves et samspill mellom praksiserfaringer, teoretiske perspektiver og refleksjon. I tillegg til praksisopplæringen, inneholder også emnet et campusrelatert perspektiv på praksis, der undervisningen har som mål å bidra til at studentene opplever et helhetlig innhold. Her vil sammenhenger mellom skole og campus stå sentralt. Undervisningen i emnet består av temadager og storforelesninger i tillegg til undervisning om praksis.

Obligatoriske aktiviteter

 • 75 % deltagelse i undervisning på campus
 • Kurs i skolens indre liv
 • Utviklingssamtaler
 • Veiledningssamtaler
 • Praksisprofil

Mer om vurdering

Sluttvurderingen i emnet er en helhetlig vurdering av undervisningspraksisen knyttet til læringsmål, hvor tilhørende praksisrapporter og praksisoppfølging inngår. "Bestått" i emnet forutsetter godkjente obligatoriske aktiviteter og innlevert og godkjent praksisprofil, samt godkjente rapporter. Dersom studenten står i fare for å få "ikke bestått", skal studenten motta skriftlig varsel med informasjon om det. Varselet skal sendes senest tre uker før praksisperiodens slutt. Dersom studenten i slutten av praksisperioden viser handling eller atferd som åpenbart ikke gir grunnlag for å bestå praksis, kan studenten likevel få karakteren "ikke bestått", selv om forutgående varsel ikke er gitt.

Studenter som har utfordringer i praksis, kan få tilbud om utvidet praksisperiode dersom det ikke er tilstrekkelig grunnlag for vurdering, til tross for at alle obligatoriske aktiviteter er godkjent. Dersom studenter uteblir fra utvidet praksis eller bryter kontakten, vil det normalt føre til at studentene ikke får sluttvurdering i emnet.

Dersom praksis sluttvurderes til «ikke bestått», har studenten adgang til kun en ny praksisperiode. Ved ny praksisperiode kan det stilles krav om at obligatoriske aktiviteter knyttet til praksis må gjennomføres på nytt. Det blir gjort individuelle vurderinger av omfanget av ny praksis. For mer info om vurdering i emnet, kontakt emneansvarlig.

Forkunnskapskrav

Beståtte eksamener i henhold til studieplanen. Forkunnskapskravet må være innfridd for å få starte på emnet.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng: 
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Lærer- og lektorutdanning
 • Praktisk pedagogikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praktisk eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Praktisk eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Praktisk eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU