course-details-portlet

IDR3921 - Masteroppgave i idrettsvitenskap

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Masteroppgaven er en vitenskapelig avhandling over et tema, der studenten skal vise både bredde og dybde. Masteroppgavens temavalg begrenses normalt til de områder hvor de ansatte har sin forskningskompetanse. Oppgaven skal normalt ha et omfang på cirka 19 000 ord og må ikke overstige 28 000. Masteroppgaven skal gjennomføres normalt som et individuelt arbeid og skal være i monografiform. Oppgaven kan også skrives sammen etter avtale med instituttet. Veiledning er en vesentlig komponent i arbeidet med masteroppgaven. Den sikrer at studenten tilføres de nødvendige kunnskaper og innebærer en nødvendig kvalitetssikring ved innsamling og behandling av data, samt at dette foregår innenfor forskningsetiske retningslinjer. Veiledning er derfor en obligatorisk del av studiet for de studenter som ønsker å levere en masteroppgave. Studenter som velger å skrive masteroppgave tilsvarende 30 studiepoeng må i tillegg velge ett valgfritt spesialiseringsemne på 15 studiepoeng.
For studenter på lektorutdanningen i kroppsøving og idrettsfag: Masteroppgaven skal være profesjonsrelevant og kan være både disiplinfaglig og/eller fagdidaktisk rettet. En skal selv beskrive profesjonsrelevansen.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål – Studenten skal:
* lære hvordan man utfører et selvstendig forskningsarbeid.
* gjennom obligatorisk veiledning få innsikt i forskningsprosessens ulike trinn: konstruktiv og kritisk vurdering av andres forskning, forskningsplanlegging og samarbeid, datainnsamling, analyse og formidling.

Ferdighetsmål - Studenten skal:
* gjennomføre et selvstendig forskningsarbeid.
* gjennom arbeidet tilegne seg ferdigheter som ikke bare kan nyttes i forskningssammenheng, men også i utredningsarbeid, undervisning, journalistikk, m.m.

Læringsformer og aktiviteter

Individuell veiledning og obligatorisk masterseminar. Tema for masteroppgaven godkjennes av instituttet. Den enkelte student får godkjent egne forslag. Instituttets faglærere presenterer tema for masteroppgaver ved starten av hvert semester. Oppgaven må leveres senest 20 uker etter at tema er godkjent. Vurderingsform: masteroppgaven, presentasjon av masteroppgaven i forelesningsform (ca. 30 minutter) og en muntlig prøve. Forelesningen og den muntlige prøven kan brukes til å justere karakteren på masteroppgaven med inntil ett trinn.
Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til master i idrettsvitenskap.
Hver masterstudent må inngå en masteroppgaveavtale som blant annet regulerer veiledningsforholdet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Individuell veiledning og masterseminar.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Idrettsvitenskap (MIDR)
Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag (MLKIDR)

Forkunnskapskrav

Opptak på mastergraden i idrettsvitenskap eller 5-årig lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag. Alle andre eksamener i mastergraden må være bestått før en begynner på denne oppgaven

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Idrettsvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100

Innlevering 07.06.2021

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU