course-details-portlet

SOS2900 - Bacheloroppgave i sosiologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Bacheloroppgave med justerende muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Bacheloroppgave med justerende muntlig eksamen 100/100

Faglig innhold

Dette emnet gir erfaring i å utforme og gjennomføre et selvstendig mindre forskningsprosjekt, i form av en bacheloroppgave i sosiologi. Oppgaven skal skrives innenfor et sosiologisk temaområde, i løpet av ett semester. Bacheloroppgaven utgjør den vesentlige delen av eksamen.

Undervisningen i emnet understøtter utarbeidelsen og skrivingen av studentenes oppgaver. Undervisningen følger derfor forskningsprosessen, fra problemstilling til ferdig forskningsrapport (bacheloroppgaven). Studentene velger tema for bacheloroppgaven selv, men dette skal godkjennes av veileder. Vi anbefaler at studentene ser temavalg for sin bacheloroppgave i sammenheng med et av spesialiseringsemnene som går samme studieår på bachelorprogrammet i sosiologi.

Veileder tildeles på bakgrunn av innlevert prosjektskisse. Nærmere informasjon om utformingen og frist for innlevering av prosjektskissen gis i forbindelse med fellesundervisningen ved semesteroppstart. Veiledning er obligatorisk, og blir gitt av faglærere i sosiologistaben. Veiledningen gis i grupper eller individuelt.

Det er både mulig å basere oppgaven empirisk på egne innsamlede kvalitative data, tilgjengelige dokumenter, analyse av foreliggende kvantitative datasett, eller å skrive en teoretisk oppgave. Oppgaven skal følge vitenskapelige standarder i henhold til referanseføring og forskningsetiske normer.

Bacheloroppgaven bør være i størrelsesorden 15-25 maskinskrevne sider (ca. 5600-9300 ord). Oppgaven kan etter avtale med veileder utføres som et gruppearbeid av to eller tre studenter, men det skal da være mulig å skille ut de delene som den enkelte er ansvarlig for. Ved gruppearbeid må omfanget av oppgavene være noe større enn angitt ovenfor.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - studenten skal:

  • kunne arbeide selvstendig med faglige spørsmål.
  • kunne skrive et faglig arbeid (bacheloroppgave) som oppfyller de grunnleggende kravene til vitenskapelig framstilling og argumentasjon.

Ferdighetsmål - studenten skal:

  • kunne avgrense fordypningstema, formulere en problemstilling, velge og bearbeide data, gjennomføre en faglig forsvarlig analyse og rapportere i form av en bacheloroppgave.
  • ha god oversikt over relevante perspektiver og analysemåter.
  • kunne gi en muntlig presentasjon av sitt eget faglige arbeid.
  • kunne delta i kritiske, faglige diskusjoner om eget arbeid.
  • kunne gi og ta imot konstruktive tilbakemeldinger.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger/seminar og veiledning på bacheloroppgaven.

Obligatoriske aktiviteter

  • Alle kurs som organiseres i forbindelse med emnet er obligatoriske

Mer om vurdering

Vurderingsform: Bacheloroppgave og muntlig eksamen. Muntlig eksamen kan brukes til å justere karakteren med inntil ett trinn. Alle vurderinger må tas på nytt ved gjentak. Dette gjelder både ved ny vurdering etter ikke bestått og ved forbedring av karakter. Oppgavens omfang: 5600-9300 ord.

Forkunnskapskrav

60 studiepoeng inkludert SOS1002 eller tilsvarende metodeemne. Forkunnskapskravet må være innfridd for å få starte på emnet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SOS2001 15.0 HØST 2013
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Sosiologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Bacheloroppgave med justerende muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Bacheloroppgave med justerende muntlig eksamen 100/100

Utlevering
03.11.2023

Innlevering
20.11.2023


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Bacheloroppgave med justerende muntlig eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU