course-details-portlet

SOS1001 - Samfunnsteori

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i sosiologiske teorier og sosiologisk kunnskap om samfunnets oppbygging og virkemåte. Særlig vekt blir lagt på hvordan og hvorfor samfunnet endres, og å se disse prosessene i lys av klassiske og nyere sosiologiske teorier. Sentrale temaer er samfunnsstruktur, sosiale institusjoner og konsekvenser av globalisering.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - studenten skal:

 • kjenne til den sosiologiske faghistorien; hvordan faget oppstod og har utviklet seg, og hva som er fagets posisjon i dag, både i et norsk og et internasjonalt perspektiv.
 • kjenne til de viktigste klassiske/ moderne sosiologiske teoriene og perspektivene.
 • kjenne til ulike prinsipper for å kategorisere sosiologiske perspektiver og teorier.
 • kjenne til særtrekk ved det norske sosiologifaget.

Ferdighetsmål - studenten skal:

 • kunne plassere sosiologiske arbeider i en faghistorisk kontekst og en perspektiv-kontekst.
 • kunne sammenfatte sentrale teoretiske bidrag, både skriftlig og muntlig.
 • kunne anvende ulike sosiologiske perspektiver i egne analyser av den samtidige samfunnsstrukturen og samfunnsendringer.
 • vise evne til kritisk refleksjon over teorier om samfunnsstruktur og samfunnsendring.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger 4 timer pr. uke i hele semesteret i henhold til forelesningsplan. Øvinger 2 timer pr. uke. Øvingsopplegget presenteres i starten av semesteret. Den obligatoriske aktiviteten kan bare gjennomføres i vårsemesteret. Antall og krav oppgis ved semesterstart.

Obligatoriske aktiviteter

 • Godkjent(e) øvingsoppgave(r).

Mer om vurdering

Vurderingsform: 3 dagers hjemmeeksamen.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SVSOS106 15.0
SOS1001 15.0 VÅR 2004
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 2
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Samfunnsvitenskapelige fag
 • Sosiologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
20.11.2023

Innlevering
23.11.2023


12:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
13.05.2024

Innlevering
15.05.2024


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU