course-details-portlet

PPU4612 - Praksis 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksisvurdering
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praksisvurdering 100/100

Faglig innhold

Emnet er en del av praksisopplæringen i lektorutdanningen, og ett av i alt fire praksisemner. Omfanget av praksis 2 er 30 timer (á 45 min) i klasserommet, 4 timer SIL-kurs og 4 timer veiledning. Dette regnes som 15 av de 100 dagene av studiets praksis. Praksisfeltet er en viktig læringsarena i studiet og det legges vekt på å skape sammenhenger mellom erfaringene studenten gjør i praksis, og teoretiske perspektiver de møter i studiet. All praksis er veiledet og foregår i autentiske yrkessituasjoner med elever i skolen. Studentene skal i løpet av praksisopplæringen ha praksis både i grunnskolen fra 8. trinn og i videregående opplæring. Studenter med fagbakgrunn fra fellesfagene i videregående opplæring skal møte elever på ulike studieprogrammer i løpet av praksisopplæringen. I Praksis 2 skal studenten observere og samarbeide med lærere gjennom arbeidsdagen og delta i skolens ulike fora. Fokus ligger spesielt på skolen som institusjon og ulike aspekt ved lærerrollen i det daglige, blant annet planlegging og gjennomføring av undervisning. Praksisen er derfor organisert over to sammenhengende uker der studentene følger en lærer i alle lærerens oppgaver på skolen.

Studentene skal følge en praksislærer i klasserommet i 30 timer, og de skal både observere og fungere som hjelpelærere deler av tiden. Som hjelpelærere deltar studentene sammen med læreren i undervisningen, men det er læreren som har hovedansvaret for planlegging og gjennomføring av undervisningen. Studentene skal også delta i for- og etterarbeid, herunder planlegging og evaluering av undervisning, møtevirksomhet og andre oppgaver som ligger til lærerarbeidsdagen, i den grad det er praktisk mulig. Studentene skal dessuten gjennomføre minst 6 timer mikroundervisning, der de selv skal planlegge og gjennomføre (deler av) en undervisningsøkt, under veiledning av praksislærer.

For å sikre kontinuitet og sammenheng er det viktig at praksisen tas over to sammenhengende uker. Dersom en student blir syk eller får annet uforutsett fravær i løpet av praksisen, må dette umiddelbart formidles til skolen og til emneansvarlig, og praksisen må taes igjen senere. Læringsutbyttebeskrivelsene er de samme for alle studenter, men vektleggingen av de ulike beskrivelsene vil avhenge av praksisskolens kontekst. Beskrivelsene forutsetter og bygger på en oppnådd kompetanse fra PPU4611.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om lærerens arbeidsoppgaver i og utenfor klasserommet
 • har kjennskap til hvordan man planlegger, gjennomfører og evaluerer en undervisningsøkt
 • har kjennskap til skolen som organisasjon og ulike aktører internt og eksternt
 • har innsikt i bruk av læreplaner
 • har kunnskap om det kulturelle og sosiale mangfoldet i skolen
 • har innsikt i ulike måter å tilpasse opplæringen på

Ferdigheter

Studenten kan bidra i planlegging og gjennomføring av undervisningen.

Generell kompetanse

Studenten kan opptre profesjonsetisk i møtet med elever og lærere.

Læringsformer og aktiviteter

Praksis 2 inneholder en skygge- og hjelpelærerpraksis som skal gjennomføres i grupper. For å realisere målene i emnet, kreves et samspill mellom praksiserfaringer, teoretiske perspektiver og refleksjon.

Obligatoriske aktiviteter

 • 30 timer skygge- og hjelpelærerpraksis inkludert 6 timer mikroundervisning
 • Kurs i skolens indre liv
 • Veiledningssamtaler
 • Praksisprofil

Mer om vurdering

Sluttvurdering i emnet forutsetter innlevert og godkjent praksisprofil. Dersom praksis vurderes til ikke bestått, har studenten adgang til ny praksisperiode ytterligere en gang. Ved ny praksis kan det stilles krav om at obligatoriske aktiviteter knyttet til praksis må gjennomføres på nytt.

Forkunnskapskrav

Beståtte eksamener i henhold til studieplanen. Forkunnskapskravet må være innfridd for å få starte på emnet.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng: 
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Lærer- og lektorutdanning
 • Praktisk pedagogikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksisvurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Praksisvurdering 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Praksisvurdering 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU