PPU4612 - Praksis 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praktisk eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Praktisk eksamen 100/100

Faglig innhold

Emnet er en del av praksisopplæringen i lektorutdanningen, og ett av i alt fire praksisemner. Her inngår 15 av de 100 dagene av studiets praksis. Praksisfeltet er en viktig læringsarena i studiet og det legges vekt på å skape sammenhenger mellom erfaringene studenten gjør i praksis, og teoretiske perspektiver de møter i studiet.

All praksis er veiledet og foregår i autentiske yrkessituasjoner med elever i skolen. Studentene skal i løpet av praksisopplæringen ha praksis både i grunnskolen fra 8. trinn og i videregående opplæring. Studenter med fagbakgrunn fra fellesfagene i videregående opplæring skal møte elever på ulike studieprogrammer i løpet av praksisopplæringen.

I Praksis 2 skal studenten observere og samarbeide med lærere gjennom arbeidsdagen og delta i skolens ulike fora. Fokus ligger spesielt på skolen som institusjon og ulike aspekt ved lærerrollen i det daglige. Praksisen er derfor organisert over en uke der studentene følger en lærer i alle lærerens oppgaver. Praksis inneholder også en dag med refleksjon og SIL-kurs på skolen i etterkant av praksisuka.

For å sikre kontinuitet og sammenheng er det viktig at praksisen tas over en sammenhengende uke. Dersom en student ikke kan delta på en eller flere dager i den ordinære praksisuken, må dette søkes om i forkant av praksis. For de studentene som får innvilget utsatt praksisuke vil det derfor bli arrangert en ekstra praksisuke.

Læringsmålene er de samme for alle studenter, men vektleggingen av de ulike målene vil avhenge av praksisskolens kontekst.

Læringsutbytte

Studenten
- har kunnskap om lærerens arbeidsoppgaver i og utenfor klasserommet
- har kjennskap til skolen som organisasjon og ulike aktører internt og eksternt
- har innsikt i bruk av læreplaner
- kan bidra i planlegging og gjennomføring av undervisningen
- har kunnskap om det kulturelle og sosiale mangfoldet i skolen
- har innsikt i ulike måter å tilpasse opplæringen på
- kan opptre profesjonsetisk i møtet med elever og lærere


Læringsformer og aktiviteter

Praksis 2 inneholder en observasjons- og «skyggelærer»-praksis som skal gjennomføres i grupper.

For å realisere målene i emnet, kreves et samspill mellom praksiserfaringer, teoretiske perspektiver og refleksjon.

Obligatoriske aktiviteter

  • Mikroundervisning
  • 20 timer skyggelærerpraksis
  • Kurs i skolens indre liv
  • Veiledningssamtaler

Mer om vurdering

Sluttvurdering i emnet forutsetter innlevert og godkjent praksiskort.

Dersom praksis vurderes til ikke bestått, har studenten adgang til ny praksisperiode ytterligere en gang. Ved ny praksis kan det stilles krav om at obligatoriske aktiviteter knyttet til praksis må gjennomføres på nytt

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Lektorutdanning i geografi (MLGEOG)
Lektorutdanning i historie (MLHIST)
Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag (MLKIDR)
Lektorutdanning i realfag (MLREAL)
Lektorutdanning i samfunnsfag (MLSAM)
Lektorutdanning i språkfag (MLSPRÅK)

Forkunnskapskrav

Beståtte eksamener i henhold til studieplanen. Forkunnskapskravet må være innfridd for å få starte på emnet.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praktisk eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Praktisk eksamen 100/100
Vår ORD Praktisk eksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.