PPU4611 - Praksis 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praktisk eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Praktisk eksamen 100/100

Faglig innhold

Emnet er en del av praksisopplæringen i lektorutdanningen, og ett av i alt fire praksisemner. Her inngår 10 av de 100 dagene av studiets praksis. Praksisfeltet er en viktig læringsarena i studiet og det legges vekt på å skape sammenhenger mellom erfaringene studenten gjør i praksis, og teorien som inngår i studiet.

All praksis er veiledet og foregår i autentiske yrkessituasjoner med elever i skolen. Studentene skal i løpet av praksisopplæringen ha praksis både i grunnskolen fra 8. trinn og i videregående opplæring. Studenter med fagbakgrunn fra fellesfagene i videregående opplæring skal møte elever på ulike studieprogrammer i løpet av praksisopplæringen.

I Praksis 1 skal studenten få erfaring med klasserommet gjennom systematisk observasjon og kommunikasjon med elever og lærere. I dette emnet legges det særlig vekt på klasserommet som kollektivt fellesskap for faglig, sosial og demokratisk læring og danning.

Læringsutbytte

Studenten
- har innsikt i faktorer som påvirker fellesskapet og skaper grunnlag for læring
- kan gjennomføre systematisk observasjon i klasserom/verksted
- har innsikt i ulike perspektiver på klasseledelse
- kan samarbeide og kommunisere med medstudenter, elever og lærere

Læringsformer og aktiviteter

Emnet undervises i høstsemesteret for lektorutdanninga i samfunnsfag, historie og språk med engelsk, fransk og tysk, og vårsemesteret for lektorutdanninga i realfag, geografi og språk med nordisk.

All praksis er obligatorisk.

Praksis 1 inneholder en observasjonspraksis som skal gjennomføres i grupper.

For å realisere målene i emnet, kreves et samspill mellom praksiserfaringer, teoretiske perspektiver og refleksjon.

Obligatoriske aktiviteter

  • Veiledningssamtaler
  • Kurs i skolens indre liv
  • 15 timer observasjon

Mer om vurdering

Sluttvurdering i emnet forutsetter innlevert og godkjent praksiskort.

Dersom praksis vurderes til ikke bestått, har studenten adgang til ny praksisperiode ytterligere en gang. Ved ny praksis kan det stilles krav om at obligatoriske aktiviteter knyttet til praksis må gjennomføres på nytt

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Lektorutdanning i geografi (MLGEOG)
Lektorutdanning i historie (MLHIST)
Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag (MLKIDR)
Lektorutdanning i realfag (MLREAL)
Lektorutdanning i samfunnsfag (MLSAM)
Lektorutdanning i språkfag (MLSPRÅK)

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praktisk eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Praktisk eksamen 100/100
Vår ORD Praktisk eksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.