course-details-portlet

ODA3901 - Masteroppgave i organisasjon, digitalisering, administrasjon og arbeid

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave med justerende muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Masteroppgave med justerende muntlig eksamen 100/100

Faglig innhold

Masteroppgaven skal inneholde en vitenskapelig analyse av et emne innenfor organisasjon, digitalisering, administrasjon og arbeid. Oppgaven skal ha et omfang på 50-55 sider, og må ikke overstige 22 000 ord (innholdsfortegnelse, referanseliste og vedlegg kommer utenom). Studenten må delta på obligatoriske masterseminar som starter allerede i første semester. Veiledning er en vesentlig komponent i arbeidet med oppgaven. Den sikrer at studenten tilføres de nødvendige kunnskaper og innebærer en nødvendig kontroll med innsamling og behandling av data, samt at dette foregår innenfor de forskningsetiske retningslinjer. Veiledning er derfor obligatorisk del av studiet for de studenter som ønsker å levere en masteroppgave.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - studenten skal:

* ha lært hvordan man utfører et selvstendig forskningsarbeid.

* gjennom obligatorisk veiledning få innsikt i forskningsprosessens ulike trinn: konstruktiv og kritisk vurdering av andres forskning, forskningsplanlegging og samarbeid, datainnsamling, analyse og formidling.

Ferdighetsmål - studenten skal:

* gjennomføre et selvstendig forskningsarbeid.

* gjennom arbeidet med masteroppgaven tilegne seg ferdigheter som kan nyttes ikke bare i forskningssammenheng, men også f.eks. i informasjons og kommunikasjonsarbeid, journalistikk og annet mediearbeid, utrednings- og evalueringsarbeid, undervisning, m.m.

Generell kompetanse - Studenten:

* kan selvstendig planlegge og gjennomføre forsknings- evaluerings- og utredningsprosjekter i skjæringsfeltet organisasjon, digitalisering, arbeid og administrasjon med bruk av samfunnsvitenskapelig forskningsmetode, både selvstendig og i samarbeid med andre.

* får et begrepsapparat for å analysere, belyse, og reflektere over teknologi, politikk, og samfunnsendring.

* forstår hvordan sentrale dimensjoner i den digitale økonomien har betydning for arbeidslivet, profesjoner, organisasjoner, og velferdsstaten.

* kan fungere som rådgiver som setter digitaliseringsprosesser i kontekst.

Læringsformer og aktiviteter

Obligatorisk masteroppgaveseminar og veiledning. Masteroppgaven skrives normalt individuelt, men kan også skrives sammen etter avtale med instituttet. Tema for masteroppgaven godkjennes av instituttet. Studenter på MODAA-programmet som ønsker å skrive en masteroppgave som bygger videre på arbeidet med praksisrapporten (ODA3010), har anledning til dette etter avtale med organisasjonen. Hver masterstudent skal skrive under en masteravtale som blant annet regulerer veiledningsforholdet. Masteravtalen leveres innen 10. januar i vårsemesteret. Oppgaven har tidsfrist og må leveres inn senest 21 uker (inkludert påske) etter at masteravtalen er levert. Innleveringsfristen for masteroppgaven er 6. juni i vårsemesteret.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk masterseminar, arbeidskrav og veiledning

Mer om vurdering

Den muntlige prøven kan justere karakteren med inntil ett trinn. Alle andre eksamener i masterstudiet må være avlagt før avsluttende masteroppgaveeksamen.

Spesielle vilkår

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • IKT
  • Samfunnsvitenskapelige fag
  • Sosiologi
  • Statsvitenskap
  • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave med justerende muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Masteroppgave med justerende muntlig eksamen 100/100

Utlevering
06.10.2023

Innlevering
31.12.2023


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Masteroppgave med justerende muntlig eksamen 100/100

Utlevering
23.05.2024

Innlevering
06.06.2024


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU