POL3900 - Masteroppgave i statsvitenskap

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Masteroppgaven skal inneholde en vitenskapelig analyse av et statsvitenskapelig emne fortrinnsvis knyttet til et av de selvvalgte emnene (POL 3502 osv.). Oppgaven bør ikke overstige ca. 80 sider (ca. 30000 ord). Masteroppgaven skal gjennomføres som et individuelt arbeid og skal være i monografiform. Studenten deltar på det obligatoriske masteroppgaveseminaret. Veiledning er en vesentlig komponent i arbeidet med oppgaven. Den sikrer at studenten tilføres de nødvendige kunnskaper og innebærer en nødvendig kontroll med innsamling og behandling av data, samt at dette foregår innenfor forskningsetiske retningslinjer. Veiledning er derfor obligatorisk del av studiet for de studenter som ønsker å levere en masteroppgave. Alle masterstudenter skal fylle ut en masteroppgaveavtale som blant annet regulerer veiledningsforholdet.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål – studenten skal:
-ha teoretisk dybdekunnskap innenfor det avgrensede forskningstemaet
-ha kunnskap om hvordan man utfører et selvstendig forskningsarbeid
-gjennom obligatorisk veiledning få innsikt i forskningsprosessens ulike trinn: konstruktiv og kritisk vurdering av andres forskning, forskningsplanlegging og samarbeid, datainnsamling, analyse og formidling.
Ferdighetsmål - studenten skal kunne
-gjennomføre et selvstendig forskningsarbeid.
-gjennom arbeidet med masteroppgaven tilegnet seg ferdigheter som kan nyttes ikke bare i forskningssammenheng, men også f.eks. i utredningsarbeid, undervisning, journalistikk, m.m.

Læringsformer og aktiviteter

Obligatorisk masteroppgaveseminar og individuell veiledning.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk masteroppgaveseminar og individuell veiledning

Mer om vurdering

Vurderingsform: Masteroppgave og muntlig prøve. Den muntlige prøven brukes til å justere karakteren på masteroppgaven med inntil ett trinn.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Statsvitenskap (MPOL)

Forkunnskapskrav

Opptak på mastergrad i statsvitenskap. Alle andre eksamener i masterstudiet må være avlagt før avsluttende masteroppgaveeksamen.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SVPOL390 45.0

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100
Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.