Hva kan jeg bli?

Lektorutdanning i samfunnsfag for trinn 8 – 13

Hva kan du bli?

Med lektorutdanning kan du undervise på ungdomstrinn og i videregående skole. Som samfunnsfaglærer vil du vekke unge menneskers engasjement og å gi dem et positivt møte med samfunnsfaget.  

Undervisning i skolen  

I grunnskolen kan du med lektorutdanning i samfunnsfag til å undervise i samfunnsfag fra 8.–10. årstrinn. 

I videregående skole kan du undervise i fellesfaget samfunnsfag. Dette faget undervises i alle utdanningsprogram. Du kan også undervise i programfagene politikk og menneskerettigheter, sosiologi og sosialantropologi og sosialkunnskap.  

Avhengig av hvilket fag du velger som fag 2, kvalifiserer utdanningen også til å undervise i andre fag i grunnskolen.

Didaktisk kompetanse  

Gjennom praksis og emner i pedagogikk får du utviklet din didaktiske kompetanse. Didaktikkens handler om hva vi lærer, hvordan vi kan lære og hvorfor vi skal lære.

Dette betyr at du får innsikt i

  • å analysere forutsetninger og behov for at mennesker skal kunne lære  
  • å kunne legge til rette for at mennesker skal lære å lære  
  • å kunne velge og grunngi læringsinnhold og arbeidsmåter som stimulerer til læring
  • å kunne formidle lærestoff på en motiverende måte  
  • å kunne bruke vurderingsformer som fremmer læring  

Andre muligheter utenfor skole og utdanning  

Kompetansen du får gjennom lektorutdanningen gjør deg attraktiv også utenfor skolen. Du vil være kvalifisert for yrker hvor det kreves fagkompetanse, pedagogisk kompetanse og formidlingsevne, for eksempel innenfor ledelse og kommunikasjon.  

Du kan for eksempel jobbe med

  • utredning, utvikling og kvalitetssikring hos fagorgan, læringssentre og departement
  • formidling og kommunikasjonsarbeid hos organisasjoner og museer
  • utvikling av læremidler og undervisningslitteratur i forlagsbransjen

Karriereveiledning – hva kan jeg bli?

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, å være ny student, bevisstgjøring av kompetanse og jobbsøking.


Utdannelse og jobbmuligheter

7000 tidligere studenter har fortalt oss hvordan det har gått med dem etter de ble uteksaminert fra NTNU.


Praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet i samarbeid om tema til oppgaver, praksisplasser og jobber.


Bruk NTNU Alumni-nettverket

NTNU Alumni vil være nyttig for deg som student og videre gjennom hele din karriere. Du kan dra nytte av tidligere studenters erfaringer og få innblikk i arbeidslivet nasjonalt og internasjonalt.

Nyttige nettsteder

Studentintervju

Studentintervju med Tore Ismanto Hofstad. Foto

Jobb som lektor: Tore Ismanto Hofstad

- Dette kan jeg holde på med resten av livet!

Studieprogram: Praktisk-pedagogisk utdanning
Arbeidssted: Strinda videregående skole
Navn: Tore Ismanto Hofstad


Tore Ismanto Hofstad er ansatt som lektor ved Strinda videregående skole i Trondheim. Han fikk jobben samme år som han fullførte lærerutdanningen ved NTNU.

Hvorfor valgte du lærerutdanning?

Jeg bestemte meg allerede på ungdomsskolen. Jeg hadde opplevd både gode og mindre gode lærere, og bestemte meg for at jeg ville bli en god lærer. En lærer er en viktig person i en elevs liv, og det å kunne være med på å forme elevenes liv på en positiv måte er en unik oppgave.

Hvordan var studietiden din?

Klassemiljøet i lærerutdanningen var spesielt fint. Vi hadde mye kontakt med hverandre og mange sosiale sammenkomster. Det var artig å jobbe tverrfaglig med andre.

Hvilke deler av utdanningen var mest interessante?

Praksisperioden. Den var på mange måter selve utdanningen, synes jeg. Ikke to dager var like. Skoleovertakelsen var det artigste med det hele, da fikk jeg virkelig kjent på hvordan det fungerer i virkeligheten.

Opplevde du at det var lett å få jobb etter endt utdanning?

Ja, det vil jeg si. Min erfaring er at det er viktig å ta initiativ og vise tydelig interesse. Jobbtilbudet kommer ikke av seg selv.

Hvordan er livet som yrkesaktiv lærer?

Kjempeartig, rett og slett. Det er virkelig givende. Jeg blir utfordret faglig, samtidig som det er artig å kommunisere med ungdommene. Dette kan jeg holde på med resten av livet!

Hva er ditt tips til de som skal ta lærerutdanning i dag?

Ta praksisperioden på alvor, den er kjernen i utdanningen. Gjør du et godt inntrykk på den skolen du er i praksis, kan skolen dessuten bli interessert i deg som kommende arbeidstaker.

Studentintervju. Trond Hofstad representerer arbeidsgiver. Foto

Arbeidsgiveren: Trond Hofstad

Arbeidssted: Strinda videregående skole
Navn: Trond Hofstad

- Trond Hofstad er rektor på Strinda videregående skole i Trondheim. Han har ansvar for 200 ansatte og 1100 elever, og han tar hvert år imot mellom 40 og 50 lektorstudenter fra NTNU som skal ha praksisplass.

Hva kjennetegner lærere fra NTNUs femårige lektorutdanning?

Dette er lærere med tydelig bevissthet omkring kombinasjonen dybdekunnskap på fag + pedagogikk. Vi ser at egenskaper som nysgjerrighet og kreativitet innen et fagfelt utvikles på en annen måte når utdanningen fra starten av er lagt opp for at studentene skal ende opp i klasserommet. Dette er faktisk en markant forskjell fra andre og tidligere modeller. I tillegg tror jeg det er en styrke at studentene gjennom sin undervisningspraksis får testet underveis i studiet om de trives som lærere.

Hva gjør en lektorstudent i sin undervisningspraksis?

Studentene skal gjennom mange praksisperioder. Det første året følger de en lærer i ett eller to fag, og observerer denne i arbeid. De skal også bli kjent med skolens struktur og måten vi organiserer hverdagen på. I år to observerer de fortsatt, men får også en rolle som lærerassistent. Så kommer tredje års praksisperiode, og da er det seks uker med ansvar for undervisningen. Studentene har en veileder de kan støtte seg til, men de skal selv planlegge og gjennomføre all undervisning. Det fjerde året utvides praksisperioden til åtte uker.

Hvilke kvaliteter ser dere etter når dere skal ansette en lektor?

Det er todelt. På den ene side ser vi etter solid faglig kompetanse, gjerne med et storfag som kan være navet i denne lærerens stilling. Den andre siden er den menneskelige. Vi trenger lærere som har nok menneskekjennskap til å kunne tilby differensiert oppfølging av elever med ulike behov. Vi ser etter folk som er glad i ungdom og som har lyst til å utvikle et ungdomspotensial. En lektor må trives med å være veileder for unge mennesker og evne å jobbe i team med kolleger. I tillegg vil jeg nevne at et visst anlegg for orden og struktur gjør det lettere å takle lærerhverdagen. Sist, men ikke minst, er det viktig å være i stand til å gjøre det tydelig og synlig for elevene hvilken nytteverdi det enkelte fag har i deres utdanningsløp.

Videre studier

Åpne emner

Åpne emner kan tas av alle som har studierett ved NTNU. Emnene har dagsaktuelle temaer og er svært relevante for deg som er interessert i skolerelevant tematikk. Flere av emnene har tematikk knyttet til fagfornyelsen. Emnene er på 7,5 studiepoeng, og gir en innføring i temaene.

Les mer om åpne emner

Videreutdanning for lærere

NTNU tilbyr videreutdanning og deltidsstudier innenfor skole og utdanning. Studiene holder høy faglig og fagdidaktisk kvalitet, og er praksisnære. Kursene er tilpasset lærere som er i jobb.

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.).

En ph.d. er det høyeste nivået for formell utdanning i Norge.

En doktorgrad fra NTNU kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning.