course-details-portlet

SOS1002 - Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 5 timer H

Faglig innhold

Dette emnet gir en innføring i den grunnleggende metodelæren for samfunnsvitenskap. De viktigste framgangsmåter for innsamling (f.eks survey, intervjuing, observasjon, offentlig tilgjengelig kilder) og analyse (f.eks tabeller, korrelasjon, regresjon og kvalitativ beskrivelse) av forskningsmateriale, blir gjennomgått.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - studenten skal:

 • ha grunnleggende innsikt i samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder, herunder utforming av forskningsspørsmål, valg av forskningsdesign, utvelgelse av undersøkelsesenheter og innsamling av data.
 • ha kunnskaper og innsikt i kvantitativ analyse, herunder analyser av krysstabeller, korrelasjonsanalyser, lineær og logistisk regresjonsanalyser og de viktigste testene og generaliseringsmetodene knyttet til disse analyseformene.
 • kunne analysere kvalitative datamaterialer fra intervju, observasjon og foreliggende kilder.
 • kjenne til de grunnleggende forskningsetiske reglene.

Ferdighetsmål - studenten skal:

 • kunne skrive en samfunnsvitenskapelig fagartikkel basert på kvantitative data og kvantitativ analyse.
 • kunne skrive en samfunnsvitenskapelig fagartikkel basert på kvalitative data og kvalitativ analyse.
 • kunne bruke dataprogram for statistisk analyse.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger 4 timer pr. uke i hele semesteret i henhold til forelesningsplan. Gruppeøvinger med veiledning og pc-lab tilsvarende 4 timer pr. uke i hele semesteret. Øvingsopplegget med antall og krav presenteres ved semesterstart.

Obligatoriske aktiviteter

 • Godkjent(e) øvingsoppgave(r).

Mer om vurdering

Vurderingsform: 5 timers skriftlig prøve.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SVSOS107 15.0
SOS6003 15.0
SOS3050 7.5
SOS3280 7.5
IDRSA1004 15.0 HØST 2007
SOS3060 15.0 HØST 2007
SOS3061 15.0 HØST 2007
IDRSA1017 7.5 HØST 2017
PSY1011 7.5 HØST 2017
PSY2017 7.5 HØST 2017
PSYPRO4111 7.5 HØST 2017
PSYPRO4317 7.5 HØST 2017
PSYK4120 7.5 HØST 2021
PSY1120 7.5 HØST 2021
PSY1111 7.5 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Samfunns- og idrettsvitenskap
 • Samfunnsvitenskapelige fag
 • Sosiologi
 • Statsvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 H 08.12.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL111+SL210 Sluppenvegen 14 228
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 H INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU