course-details-portlet

PPU4613 - Praksis 3

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praktisk eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Praktisk eksamen 100/100

Faglig innhold

Emnet er en del av praksisopplæringen i lektorutdanningen, og ett av i alt fire praksisemner. Her inngår 35 av de 100 dagene av studiets praksis. Praksisfeltet er en viktig læringsarena i studiet og det legges vekt på å skape sammenhenger mellom erfaringene studenten gjør i praksis og teoretiske perspektiver de møter i studiet.

All praksis er veiledet og foregår i autentiske yrkessituasjoner med elever i skolen. Studentene skal i løpet av praksisopplæringen ha praksis både i grunnskolen fra 8. trinn og i videregående opplæring. Studenter med fagbakgrunn fra fellesfagene i videregående opplæring skal møte elever på ulike studieprogrammer i løpet av praksisopplæringen.

I praksis 3 skal studenten undervise i sine to fagemner og gjennom samarbeid med veilederen få innblikk i en lærer sin arbeidsdag. Fokus ligger på mestring i klasserommet og forståelse og refleksjon over egen utvikling i praksisperioden. Læringsmålene er de samme for alle studenter, men vektleggingen av de ulike målene vil avhenge av praksisskolens kontekst.

Læringsutbyttebeskrivelsene er de samme for alle studenter, men vektleggingen av de ulike beskrivelsene vil avhenge av praksisskolens kontekst. Beskrivelsene forutsetter og bygger på en oppnådd kompetanse fra de tidligere praksisemnene.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten har kunnskap om skole-hjem-samarbeid som grunnlag for elevens faglige og sosiale utvikling

Ferdigheter
Studenten
- kan observere, analysere og reflektere over ulike elevers forutsetninger for læring
- kan, under veiledning, vurdere og reflektere over elevers læring
- kan utøve god klasseledelse
- kan samarbeide med andre om planlegging og gjennomføring av undervisning
- kan bruke læreplanen, lærebøker, digitale hjelpemidler og utstyr som finnes på den enkelte skole til
å planlegge og gjennomføre undervisningen
- kan, under veiledning, planlegge og gjennomføre tilpasset og differensiert undervisning i et
inkluderende læringsfellesskap

Generell kompetanse
Studenten
- kan kritisk vurdere egen og andres praksis med referanse til teori og forskning
- kan videreutvikle egen profesjonsutøvelse


Læringsformer og aktiviteter

Praksis 3 inneholder en integrert undervisningspraksis som skal gjennomføres individuelt eller parvis. I løpet av praksis 3 skal studenten gjennomføre 25 timer med undervisning i hvert av sine to undervisningsfag.

For å realisere målene i emnet, kreves et samspill mellom praksiserfaringer, teoretiske perspektiver og refleksjon.

Obligatoriske aktiviteter

  • Kurs i skolens indre liv
  • Veiledningssamtaler
  • 75 % oppmøte i undervisingen
  • Veiledningsdokument

Mer om vurdering

Sluttvurdering i emnet forutsetter innlevert og godkjent praksiskort. Sluttvurderingen i emnet er en helhetlig vurdering av undervisningspraksisen knyttet til læringsmål, hvor tilhørende rapporter og praksisbesøk inngår.

Dersom praksis vurderes til ikke bestått, har studenten adgang til ny praksisperiode ytterligere en gang. Ved ny praksis kan det stilles krav om at obligatoriske aktiviteter knyttet til praksis må gjennomføres på nytt.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Lektorutdanning i geografi (MLGEOG)
Lektorutdanning i historie (MLHIST)
Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag (MLKIDR)
Lektorutdanning i realfag (MLREAL)
Lektorutdanning i samfunnsfag (MLSAM)
Lektorutdanning i språkfag (MLSPRÅK)

Forkunnskapskrav

Beståtte eksamener i henhold til studieplanen. Forkunnskapskravet må være innfridd for å få starte på emnet.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng: 
Studienivå: Praktisk pedagogisk utdanning

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2019

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Lærer- og lektorutdanning
  • Praktisk pedagogikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praktisk eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Praktisk eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Praktisk eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU