Studiets oppbygning

Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag for trinn 8 − 13

Studiets oppbygning

Programmet består av emner i kroppsøving og idrettsfag, med fokus på teoretisk forståelse og refleksjon som grunnlag for best mulig praktisk og teoretisk undervisning i grunnskole og videregående skole. Praksisperiodene i skolen er fordelt utover flere semestre. Programmet avsluttes med masteroppgave i kroppsøving og idrettsfag. Undervisningen tilbys i form av forelesninger, gruppearbeid, veiledning, seminarer, instruksjonspraksis og veiledet praksis i skolen.

 

Oversikten gjelder for studieåret 2023/2024. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

Lektorutdanningen i kroppsøving og idrettsfag består av følgende deler:

 • områdeemnet ex.phil.
 • obligatoriske bacheloremner kroppsøving og idrettsfag
 • obligatoriske masteremner i idrettsvitenskap
 • emner i profesjonsfaget (pedagogikk, fagdidaktikk og praksis) på totalt 60 studiepoeng
 • et undervisningsfag 2 på 60 studiepoeng
 • masteroppgave i idrettsvitenskap (30 sp)

Les mer om fag 2 og praksis og profesjonsfag.

1. år

Første semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
PPU1000 Pedagogikk 1 7,5
PPU4611

Praksis 1

Omfatter 5 dager observasjons- og gruppepraksis

0
IDRSA1012** Innføring i kroppsøving og idrettsfag 7,5
IDRSA1015** Treningslære; prestasjon og helse 7,5
IDRSA1018** Idrett og samfunn 7,5

 

Andre semester (vår)

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
IDRSA1010** Gruppedynamikk i kroppsøving og idrettsfag 15
SOS1002 Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode 15

2. år

Tredje semester (høst)

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Flere valg* Fag 2 22,5
PPU4602 Pedagogikk 2 7,5
PPU4612 Praksis 2
Omfatter 15 dager observasjons- og "skyggelærer"-praksis, deltakelse i klasserommet. Gruppe- og parpraksis.
0

 

Fjerde semester (vår)

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Flere valg* Fag 2 30

3. år

Femte semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
IDRSA1013** Utforming og evaluering i kroppsøving og idrettsfag 7,5
PPU4680 Fagdidaktikk 1 - kroppsøving og idrettsfag 7,5
PPU46XX* Fagdidaktikk 1 [fag 2] 7,5
Flere valg* Fag 2 7,5
PPU4613 Praksis 3
Omfatter 35 dager undervisningspraksis likt fordelt på fag 1 og fag 2. Par- eller individuell praksis.
0

 

Sjette semester (vår)

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
IDRSA200X

Velg ett av emnene:

7,5
IDRSA2900 Bacheloroppgave i samfunns- og idrettsvitenskap 15
EXPH0200 Examen philosophicum for samfunnsvitenskap 7,5

4. år

Sjuende semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
IDR30XX Velg to emner: 15
SOS3004 Kvalitative metoder 7,5
SOS3005 Kvantitative metoder 7,5

 

Åttende semester (vår)

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
PPU4681 Fagdidaktikk 2 - kroppsøving og idrettsfag 7,5
PPU46XX* Fagdidaktikk 2 [fag 2] 7,5
PPU4603 Pedagogikk 3 15
PPU4614 Praksis 4
Omfatter 45 dager undervisningspraksis likt fordelt på fag 1 og fag 2. Par- eller individuell praksis.
0

5. år

Niende semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
IDR30XX Velg to emner: 15
IDR3025 Idrettsvitenskap - spesialisering 15

 

Tiende semester (vår)

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
IDR3921 Masteroppgave i idrettsvitenskap 30

*Emnekode avhenger av hvilket fag du har som fag 2.

** Emnet er adgangsbegrenset. Studenter på programmet har fortrinnsrett.

*** Undervises ikke studieåret 2023/2024.

Les mer om opptak til adgangsbegrensede emner.

Du finner studieplanen for tidligere kull i samleoversikten over studieplaner.

Studieplan detaljer

Her kan du ta en kikk på obligatoriske og valgbare emner fordelt på år og semester.

Gå til studieplan

Skrive og levere masteroppgave

Skrive og levere masteroppgave

Før du begynner på masteroppgaven må du fylle ut og levere en masteravtale.

Her finner du masteravtalen og veiledning om hvordan du fyller ut og leverer den.

NB! Skal du skrive en masteroppgave som krever godkjenning av REK/NSD, må du legge inn en beskjed om dette i ett av fritekstfeltene i avtalen. 

Frist for innlevering av masteravtalen:

 • Masteravtale for 45 sp masteroppgave - 15. september
 • Masteravtale for 30 sp masteroppgave - 10. januar

 

 • Veiledning er obligatorisk. Veiledningstiden forutsettes i utgangspunktet brukt innen planlagt innleveringsfrist.
 • Rett til veiledning opphører etter at veiledningstimene er oppbrukt eller etter normert studietid dersom ikke annet er avtalt. 

Instituttet kan gi økonomisk støtte til masterstudenter i forbindelse med masteroppgaveskrivingen. Du kan blant annet få støtte til datainnsamling, kjøp av datasett, artikkelkopier, eller utstyr og reiser i forbindelse med masteroppgaven.

Mer informasjon om økonomiske støtteordninger ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap.

Instituttet har ikke satt noen formelle krav til formateringen av oppgaven. Men emnebeskrivelsen angir hvor mange ord oppgaven skal ha. 

Se emnebeskrivelsen: 

 • POL3900 - Masteroppgave i statsvitenskap (45sp)
 • POL3901 - Masteroppgave i statsvitenskap (30sp)
 • SOS3900 - Masteroppgave i sosiologi (45sp)
 • SOS3901 - Masteroppgave i sosiologi (30sp)
 • IDR3920 - Master i idrettsvitenskap (45sp)
 • IDR3921 - Masteroppgave i idrettsvitenskap (30sp)
 • MKI3901 - Masteroppgave i medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi (30 sp)
 • ODA3901Masteroppgave i organisasjon, digitalisering, administrasjon og arbeid (30 sp)

Det kan også være til hjelp å se hva de som skal sensurere masteroppgavene får av informasjon om det formelle rundt oppgaven. Se dette dokumentet

Merk: Oppgaver som skrives på et skandinavisk språk skal ha et sammendrag på engelsk. Oppgaver som skrives på engelsk skal ha et sammendrag på et skandinavisk språk.

Masteroppgaven på 45 studiepoeng må leveres innen 31. mai for å få sensur i vårsemesteret. Det vil si garantert sensur innen 31. august. Frist for innlevering i inspera denne dagen er kl. 14.00. 

Masteroppgaven på 30 studiepoeng  leveres senest 21 uker (inkludert påske) etter at masteravtalen er signert og levert. Frist for innlevering av masteroppgaven våren 2023 er 6. juni. Frist for innlevering i inspera denne dagen er kl. 14.00. 

Alle andre eksamener i mastergraden må være avlagt før avsluttende eksamen for masteroppgaven.

Hvis du ser at du ikke rekker innleveringsfristen, må du så tidlig som mulig kontakte veilederen din og instituttet for å avklare hva du kan gjøre.

Masteroppgave på 30 studiepoeng: Det gis i utgangpunktet ikke utsettelse på innleveringsfristen for masteroppgaver på 30 studiepoeng. Det kan søkes om utsettelse på bakgrunn av sykemelding eller lignende.

Utvidelse av prosjektperiode hos NSD

Dersom du har fått NSD-godkjenning for masterprosjektet ditt, må du huske å melde om at prosjektperioden forlenges til NSD.

Før du leverer oppgaven må du blant annet generere omslag og tittelside. Se hvordan du ferdigstiller masteroppgaven.

Du har mulighet til å bestille trykking av masteroppgaven din fra NTNU grafisk senter. Kostnader med trykking av oppgaven må du selv betale.

Den ferdige oppgaven lastes opp i Inspera assessment. Frist for å levere oppgaven er kl. 15.00 på innleveringsdagen som er 31. mai for 45 sp oppgave og 6. juni for 30 sp oppgave. Husk å fylle inn oppmeldingsskjema for eksamen og publiseringsskjema for oppgaven.

Hvis du ønsker oppgavens engelske tittel på vitnemålet så må du selv sørge for legge inn engelsk tittel.

Sensur og avsluttende muntlig eksamen

Sensorkommisjonen for masteroppgaven er satt sammen av en intern og en ekstern sensor. Kommisjonen settes sammen av instituttet i samråd med din veileder. Det er tre måneders sensurfrist på oppgaven.

Etter at du har levert masteroppgaven og sensorer er blitt oppnevnt, vil du få tilsendt informasjon fra instituttet om hvilke sensorer du har fått tildelt, og hvor og når eksamen skal være.

Du som skriver masteroppgave på 45 studiepoeng i sosiologi eller idrettsvitenskap har muntlig presentasjon av oppgaven i tillegg til den muntlige utspørringen og forsvar av oppgaven. Presentasjonen skal vare i 30 minutter. Masterstudenter i statsvitenskap som leverer masteroppgave på  45 studiepoeng har ikke muntlig presentasjon av sin oppgave. Den muntlige utspørringen og forsvar av oppgaven varer normalt i 30 minutter, men kan også vare lenger. Dette gjelder spesielt i tilfeller hvor kandidaten vipper mellom to karakterer.

Du som skriver oppgave på 30 studiepoeng har kun muntlig utspørring og forsvar av oppgaven. Du skal ikke presentere den. 

Sluttmelding til NSD

Dersom du har fått NSD-godkjenning for masterprosjektet ditt, må du huske å rapportere inn sluttmelding for prosjektet via meldeskjemaet til NSD. Dette må gjøres umiddelbart etter sensur/muntlig eksamen.

CTA bunnlenke - krysspublisert artikkel (ID 1304046982)