IDRSA2003 - Idrett, organisasjon og ledelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Studentene skal få innsikt i kjennetegn ved tradisjonelle og moderne ledelses- og organisasjonsformer. Det blir lagt vekt på å forstå fordeler og ulemper med ulike organisasjonsformer i lys av organisasjonsinterne forhold og organisasjonens ytre betingelser. Verdier, målsettinger, makt, strategi og ressurser er sentrale begrep i analyse av egen organisasjon. Studentene skal arbeide med erfaringsbasert kunnskap i forhold til vitenskapelig basert kunnskap og metodiske konsekvenser av dette.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - Studenten skal:
* gjennom presentasjon og gjennomgang av sentrale teorier og tilnærmingsmåter få en grunnleggende forståelse av idrettens organisering og ledelse.

Ferdighetsmål – Studentene skal kunne:
* bruke sentrale teorier og tilnærmingsmåter til å analysere aktuelle problemstillinger innen idrettens organisering og ledelse.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger (teoretisk og praktiske) 2 timer pr. uke, 2 timer øvinger pr. uke. Studentene skal delta i praktisk organisasjonsarbeid, og skrive en semesteroppgave knyttet til dette. Det legges vekt på læring gjennom studentaktive læringsformer.Vurderingsform: oppgave

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent øvingsoppgave og deltakelse på seminar

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

IDRSA1003 eller IDRSA1010 eller tilsvarende eller relevant praksis. Forkunnskapskravet må være innfridd for å få starte på emnet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 29.11.2017 09:00 D11, bygg 7
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 24.05.2018 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.