PPU4680 - Fagdidaktikk 1 - kroppsøving og idrettsfag

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Emnet er en del av profesjonsfaget i lektorutdanningen, og ett av i alt fire fagdidaktikkemner.

Emnet omhandler alle forhold som vedrører undervisning og læring i fagene. Læring omfatter både kognitive faktorer og affektive faktorer, som motivasjon, holdninger, identitet og følelser. Emnet gir et grunnlag for å planlegge, gjennomføre, vurdere og reflektere over undervisning basert på forsknings- og erfaringsbasert kunnskap og teori. Kunnskap og innsikt i fagdidaktisk teori og forskning gir kompetanse til å forbedre egen praksis og skolens virksomhet.

Læringsutbytte

Profesjonskunnskap
Studenten
- har kunnskap om utviklingen av faget som skole-, kultur og forskningsfag
- har inngående kunnskap om gjeldende læreplan for faget og forskrifter for vurdering
- har kunnskap om ulike teoretiske perspektiver knyttet til undervisning, læring og læringsstrategier i faget
- har kunnskap om mangfold blant elever
- har kunnskap om utvikling av grunnleggende ferdigheter i faget

Profesjonsutøvelse
Studenten
- kan anvende og forholde seg til gjeldende læreplan til planlegging og gjennomføring av undervisning
- kan planlegge og lede undervisning på ulike læringsarenaer
- kan planlegge og gjennomføre variert undervisning som fører til gode faglige og sosiale læringsprosesser
- kan begrunne fagets plass i skolen og dets samfunnsmessige relevans

Profesjonsutvikling
Studenten
- kan reflektere over og diskutere faglige, fagdidaktiske og etiske problemstillinger
- kan analysere og utvikle egen praksis i møte med elevenes forutsetninger, interesser og behov basert på forskning, teori og erfaring

Læringsformer og aktiviteter

Emnet er første del av fagdidaktikk i lærerutdanningen, og undervisningen går over ett semester. For å realisere målene i emnet kreves et samspill mellom disiplinfaglig kompetanse, undervisningspraksis, tilegnelse av fagdidaktiske teorier og begreper samt refleksjon over egen undervisningspraksis og samarbeid med praksisfeltet.

Undervisningen i emnet vil være en veksling mellom undervisning i storgrupper, arbeid i fagklasser og undervisning i fag med lærerveiledning. Gjennom ulike aktiviteter får studentene erfaringer med varierte arbeidsformer.

NTNU er tillagt et sertifiseringsansvar som skal sikre at studentene behersker de områder som er grunnleggende for den kommende yrkesutøvelsen. Det er avgjørende at studentene utvikler seg som selvstendige og ansvarlige lærere og at de er i stand til å samarbeide med sine kolleger. Egen innsats har ikke bare betydning for egen læring, men også for kollegers faglige utvikling. Det er derfor obligatorisk oppmøte i undervisningen. Det kreves 75 % oppmøte for å kunne fremstille seg til eksamen.

Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjente før kandidaten kan framstille seg til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • 75 % oppmøte i undervisningen

Mer om vurdering

Vurderingsbesvarelsen kan skrives på norsk, svensk eller dansk.
Studenten vil få tilbud om én runde med veiledning fra faglærer dersom oppgaven leveres til faglærer innen oppgitt frist.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Lektorutdanning i geografi (MLGEOG)
Lektorutdanning i historie (MLHIST)
Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag (MLKIDR)
Lektorutdanning i samfunnsfag (MLSAM)
Lektorutdanning i språkfag (MLSPRÅK)

Forkunnskapskrav

Beståtte eksamener i henhold til studieplanen. Forkunnskapskravet må være innfridd for å få starte på emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PPU4261 7.5 01.09.2015
PPU4561 7.5 01.09.2015
PPU4780 7.5 01.09.2015

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100

Utlevering
03.12.2018

Innlevering
07.12.2018

Vår ORD Arbeider 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.