course-details-portlet

IDRSA1012 - Innføring i kroppsøving og idrettsfag

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager

Faglig innhold

Emnet skal gi en innføring i kroppsøving og idrettsfag, sentrale styringsdokumenter og hvordan faget og lærerrollen har vært i endring. En del av emnet vil omhandle dette med å bli en forskerstudent, og etter hvert en forskerlærer. Sentrale tema som vil bli diskutert, er hvem som kan og bør bli lærer i kroppsøving og idrettsfag, vurdering for læring faget, kroppsøvingsfagets samfunnsansvar, som for eksempel folkehelse og livsmestring, tradisjonelle idretter versus alternative bevegelsesaktiviteter, og tilpasset opplæring.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - Studenten skal ha innsikt i:

 • relevante styringsdokumenter i kroppsøving og idrettsfag.
 • det å skulle bli en forskerlærer.
 • ulike problemstillinger knyttet til det å bli lærer i kroppsøving og idrettsfag.
 • utforming og evaluering av målorientert undervisning i kroppsøving og idrettsfag.

Ferdighetsmål - Studenten skal kunne:

 • drøfte ulike problemstillinger knyttet til det å være en lærer i kroppsøving og idrettsfag gjennom å bruke vitenskapelige tekster.
 • bruke egen empiri som grunnlag i arbeidet med å evaluere undervisning i kroppsøving og idrettsfag.

Læringsformer og aktiviteter

2 timer forelesning og 2 timer øving/praksis per uke. Enkelte uker er avsatt til skrivearbeid.

Studentene skal delta i ulike alternative bevegelsesaktiviteter og bruke empiri til å drøfte egen opplevelse av ferdighetsnivå, trivsel, intensitet og læring.

Obligatoriske aktiviteter

 • Praksis (alternative bevegelsesaktiviteter)
 • Semesteroppgaver

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IDRSA1009 7.5 HØST 2014
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023
Spesiell frist for melding til undervisning: 01.06.2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Kroppsøving/idrett
 • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
29.11.2023

Innlevering
01.12.2023


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
06.05.2024

Innlevering
08.05.2024


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU