IDRSA1012 - Trening og helse i kroppsøving og idrett

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 3 timer D

Faglig innhold

Emnet skal gi forståelse for betydningen av fysisk aktivitet for livskvalitet, trivsel og som grunnlag for god helse og en fysisk aktiv livsstil. Emnet skal gi gunnleggende kunnskap om organisering av trening og fysisk aktivitet. Trening blir sett i et samfunnsperspektiv.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål – Studenten skal ha innsikt i: * relevante planer i kroppsøving, idrett og fysisk aktivitet.* forståelse for fysiologiske, nevrologiske, psykologiske og sosiale prosesser i treningssituasjoner.* ulike organiseringsformer av trening og fysisk aktivitet. * utforming av målorienterte treningsopplegg i skole, idrett og andre sammenhenger.
Ferdighetsmål – Studenten skal kunne utforme og gjennomføre relevante treningsopplegg i ulike aktiviteter for ulike aldersgrupper.

Læringsformer og aktiviteter

3 timer forelesning og øving per uke. Enkelte uker er avsatt til skrivearbeid. Det skal skrives en semesteroppgave hvor studenten med utgangspunkt i teoretiske perspektiver drøfter aktuelle læringsopplegg i kroppsøving og idrett. Emnet er adgangsbegrenset og forbehold studenter på 5-årige lektorprogram.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent semesteroppgave og øvinger

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IDRSA1009 7.5 01.09.2014

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 29.11.2018 09:00
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.