course-details-portlet

IDRSA2900 - Bacheloroppgave i samfunns- og idrettsvitenskap

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Bacheloroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Studentene skal gjennomføre et forskningsarbeid over et selvvalgt emne innenfor idrettsvitenskap, med samfunnsvitenskapelig profil. Studentene skal sette seg inn i fagområdet og arbeidet bør omfatte en empirisk undersøkelse. Problemområde og problemstilling skal godkjennes av emneansvarlig som også oppnevner veileder. Forskningsarbeidet skal sammenfattes i en skriftlig rapport (bacheloroppgaven) med redegjørelse for problemstilling, teori, metode, resultater, samt en diskusjon av resultatenes betydning. Bachleoroppgaven bør være av størrelsesorden 15-25 sider (5.500-10.000 ord).

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - Studenten skal kunne:
* arbeide selvstendig med faglige spørsmål innenfor idrettsvitenskap.
* vise hvordan teori og empiri knyttes sammen i idrettsvitenskapelige forskningsarbeider gjennom å skrive en bacheloroppgave i idrettsvitenskap.
* skrive et faglig arbeid (bacheloroppgave) som oppfyller de grunnleggende kravene til vitenskapelig framstilling og argumentasjon.

Ferdighetsmål - Studentene skal kunne:
* avgrense fordypningstema, formulere en problemstilling, gjennomføre en faglig forsvarlig analyse og rapportere i form av en bacheloroppgave i idrettsvitenskap.
* gi en muntlig presentasjon av sitt eget faglige arbeid.
* delta i kritiske, faglige diskusjon om sitt eget faglige arbeid.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning i 2 t. pr. uke i ca. 5 uker. Obligatorisk veiledningsseminarer med presentasjon av egen prosjektskisse og kommentarer til andres prosjektskisser. I tillegg tilbys kurs i litteratur- og kildesøk. Vurderingsform: Bacheloroppgaven og muntlig eksamen. Muntlig eksamen brukes til å justere karakteren med inntil ett trinn. Den muntlige prøven omfatter både bacheloroppgaven og det selvvalgte pensum.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk veiledning og seminar

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

IDRSA1016 eller IDRSA1017 eller SOS1002, og tre av emnene IDRSA1002, IDRSA1003, IDRSA1008, IDRSA1010, IDRSA1012, IDRSA1013, IDRSA1015, IDRSA1018 og IDRSA1019 eller tilsvarende. Forkunnskapskravet må være innfridd for å få starte på emnet.

Kursmateriell

Opplyses ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IDRSA2000 15.0 01.09.2011
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 2

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 2

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Idrettsvitenskap
  • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Bacheloroppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU