course-details-portlet

IDRSA2900 - Bacheloroppgave i samfunns- og idrettsvitenskap

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Bacheloroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Bacheloroppgave 100/100

Faglig innhold

Studentene skal gjennomføre et forskningsarbeid over et selvvalgt emne innenfor idrettsvitenskap, med samfunnsvitenskapelig profil. Problemområde og problemstilling skal godkjennes av emneansvarlig som også oppnevner veileder. Forskningsarbeidet skal sammenfattes i en skriftlig rapport (bacheloroppgaven) med redegjørelse for problemstilling, teori, metode, resultater, samt en diskusjon av resultatenes betydning. Bacheloroppgaven bør være av størrelsesorden 15-25 sider (5 500-10 000 ord).

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - Studenten skal kunne:

  • arbeide selvstendig med faglige spørsmål innenfor idrettsvitenskap.
  • vise hvordan teori og empiri knyttes sammen i idrettsvitenskapelige forskningsarbeider gjennom å skrive en bacheloroppgave i idrettsvitenskap.
  • skrive et faglig arbeid (bacheloroppgave) som oppfyller de grunnleggende kravene til vitenskapelig framstilling og argumentasjon.

Ferdighetsmål - Studentene skal kunne:

  • avgrense fordypningstema, formulere en problemstilling, gjennomføre en faglig forsvarlig analyse og rapportere i form av en bacheloroppgave i idrettsvitenskap.
  • gi en muntlig presentasjon av sitt eget faglige arbeid.
  • delta i kritisk, faglig diskusjon om sitt eget faglige arbeid.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning i 2 t. pr. uke i ca. 5 uker. Obligatorisk veiledningsseminarer med presentasjon av egen prosjektskisse og kommentarer til andres prosjektskisser. I tillegg tilbys kurs i litteratur- og kildesøk. Vurderingsform: Bacheloroppgaven og muntlig eksamen. Muntlig eksamen brukes til å justere karakteren med inntil ett trinn. Den muntlige prøven omfatter både bacheloroppgaven og det selvvalgte pensum.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk veiledning og seminar

Forkunnskapskrav

52,5 studiepoeng i samfunns- og idrettsvitenskap inkludert SOS1002 eller tilsvarende metodeemne. Forkunnskapskravet må være innfridd for å få starte på emnet.

Kursmateriell

Opplyses ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IDRSA2000 15.0 HØST 2011
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Idrettsvitenskap
  • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Bacheloroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Bacheloroppgave 100/100

Utlevering
03.11.2023

Innlevering
24.11.2023


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Bacheloroppgave 100/100

Utlevering
08.05.2024

Innlevering
22.05.2024


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU