course-details-portlet

IDR3034 - Motivasjon i idrett og kroppsøving

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet tar for seg sentrale motivasjonsteorier for å forstå motivasjon til fysisk aktivitet generelt, og motivasjon til idrett og kroppsøving spesielt. Sentrale teorier omfatter blant annet Self-determination theory, Acheivement Goal Theory, og Self-Efficacy, med tilhørende sentrale måleinstrument. Det vil bli lagt vekt på forståelsen av motivasjon som dynamisk prosess, og hvordan det kan kobles til atferdsendring. Emnet vil ta for seg både elev/utøver- motivasjon og lærer/trener- motivasjon.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål:
Studenten skal ha god kjennskap til sentrale motivasjonsteorier mht fysisk aktivitet, idrett og kroppsøving, samt tilhørende måleinstrumenter.

Ferdighetsmål:
Studenten skal kunne drøfte hvordan man kan forstå målrettet atferd innenfor fysisk aktivitet, idrett og kroppsøving i lys av motivasjonsteori.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninge 2 timer i uken og seminar inntil 2 timer i uken.

Obligatoriske aktiviteter

  • Paper med tilhørende seminar

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

75 poengs fordypning i samfunns- og idrettsvitenskap eller tilsvarende. Forkunnskapskravet må være innfridd for å få starte på emnet.

Kursmateriell

Opplyses ved semesterstart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 2

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Idrettsvitenskap
  • Kroppsøving/idrett
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 27.11.2020 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU