IDRSA1010 - Kroppsøving og idrett

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet skal gi en innføring i teori knyttet til kroppsøving og idrett, sett i lys av individuelle forutsetninger, gruppedynamikk og samhandling. Individperspektivet vil i hovedsak fokusere på individets livssituasjon, utvikling, læring, fysisk form og fysiske ferdigheter. Samhandlingsperspektivet vil fokusere på sosiale prosesser og forholdet mellom ulike aktører i lek, fysisk aktivitet, trening og idrett. Det blir lagt vekt på å skape forståelse for den betydning fysisk aktivitet har for den enkeltes livskvalitet, trivsel og hvilket grunnlag det gir for god helse og en fysisk aktiv livsstil. Kroppsøving og idrett blir forstått både som individuelt fenomen og som sosialt fenomen, sett i lys av sosiologisk teori.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål – Studenten skal * vise teoretisk, metodisk og praktisk innsikt, som et grunnlag for praktisk og teoretisk arbeid med kroppsøving og idrett. * forstå kroppsøvingsfagets utfordringer og innhold i et samfunnsvitenskapelig perspektiv. * vise kunnskap om barn og ungdoms fysiske, psykiske og sosiale utvikling.
Ferdighetsmål – Studenten skal kunne gjennomføre målorientert undervisning i kroppsøving og idrettsfag, basert på kunnskap om barn og ungdoms fysiske, psykiske og sosiale utvikling.

Læringsformer og aktiviteter

6 timer forelesning og øvinger per uke. Enkelte uker er avsatt til skrivearbeid. Det skal skrives en semesteroppgave, som inneholder gjennomført undervisning med en klart definert målsetting. Undervisningsopplegget skal evalueres ved innsamling av egne data og bearbeiding av andre tilgjegelige data. Emnet er adgangsbegrenset og forbehold studenter på 5-årige lektorprogram.

Obligatoriske aktiviteter

  • Seminardeltakelse
  • Godkjent øvingsoppgave

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Innlevering
14.12.2018

Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.