course-details-portlet

IDRSA1010 - Gruppedynamikk i kroppsøving og idrettsfag

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 5 timer E

Faglig innhold

Emnet skal gi en innføring i teori som omfatter individ, samhandling, og unges fysiske aktivitet relatert til kroppsøving, idrettsfag og barne- og ungdomsidretten. Individperspektivet vil i hovedsak sette søkelys på barn og ungdoms selvoppfatning, motivasjon, utvikling og læring. Samhandlingsperspektivet vil sette søkelys på sosiale prosesser og forholdet mellom ulike aktører (lærer/trener, utøver/elev) i fysisk aktivitet, trening, idrett og kroppsøving. De unges fysiske aktivitet innenfor rammene av kroppsøving/idrettsfag og idrett, sees i et større samfunnsperspektiv.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - Studenten skal ha:

 • innsikt i barn og ungdoms utvikling, selvoppfatning og motivasjon i kroppsøving og idrett
 • innsikt i gruppedynamikk og sentrale læringsteorier som kan relateres til kroppsøving/idrettsfag og barne- og ungdomsidretten
 • innsikt i barneidrettsbestemmelsene og retningslinjer for ungdomsidrett

Ferdighetsmål - Studenten skal kunne:

 • faglig planlegge og gjennomføre målorientert undervisning i kroppsøving/idrettsfag eller trening i barne- og ungdomsidretten.
 • bruke observasjon som verktøy i arbeidet med å faglig evaluere målorientert undervisning i kroppsøving/idrettsfag eller trening i barne- og ungdomsidretten.

Læringsformer og aktiviteter

4 timer forelesning og 2 timer øving/praksis per uke. Enkelte uker er avsatt til skrivearbeid. Det skal skrives en semesteroppgave hvor studenten faglig har planlagt, gjennomført, evaluert (ved hjelp av observasjon) og drøftet en målorientert undervisningstime tiltenkt kroppsøving/idrettsfag (studentstyrt aktivitet). I tillegg skal studenten skrive en refleksjonsrapport om gruppeprosesser. Emnet er adgangsbegrenset og forbehold studenter på 5-årige lektorprogram.

Obligatoriske aktiviteter

 • Semesteroppgave
 • Praksis (studentstyrt aktivitet)
 • Refleksjonsrapport

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IDRSA1003 15.0 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024
Spesiell frist for melding til undervisning: 01.12.2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Idrettsvitenskap
 • Kroppsøving/idrett
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 24.11.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 16.05.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL415 Sluppenvegen 14 30
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU