IDR3039 - Idrett, trening og kroppsøving i organisasjonsperspektiv

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Gjennomgang av postmoderne organisasjonsteorier generelt, og New Public Management spesielt. Det vil fokuseres på kommunikasjon, kunnskapsdeling og maktstrukturer innad i idretten og i forhold til omgivelsene. Gjennom studiet skal det arbeides med konkrete organisatoriske problemstillinger som idretten selv har definert i egne målsettinger.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål: Studenten skal få innsikt i ulike organisasjonsteorier. Studenten skal få innsikt i organiseringen av Norges Idrettsforbund på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Studenten skal få innsikt i organisatoriske utfordringer som står NIF overfor, og hvordan ulike målsettinger prioriteres.
Ferdighetsmål: Studenten skal kunne analysere organisatoriske utfordringer idretten står overfor, og drøfte ulike løsningsstrategier på ulike nivå i organisasjonen.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger og seminarer

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent(e) øvingsoppgave(r)

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn - masterstudium (MGLU1-7)
Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10 (MGLU5-10)
Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag (MLKIDR)

Forkunnskapskrav

Emnet et forbeholdt studenter på femårig lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.