IDR3035 - Idrett, modernitet og modernisering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 2 dager

Faglig innhold

Emnet tar opp til drøfting den moderne idrettens fremvekst, institusjonalisering og endring i lys av samfunnsvitenskapelige teorier og perspektiver, med vekt på fremveksten og etableringen av den moderne idretten fra slutten av det 19. århundre, og spesielt endringsprosesser i idretten siden 1980-årene. Sentrale temaer er idrettens sportifisering og kommersialisering, idretten som populærkulturelt fenomen, forholdet mellom idrett og fritid, og fremveksten av nye idretts- og aktivitetsformer, blant annet livsstilsidretter.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål:
Studenten skal ha god kjennskap til den moderne idrettens utvikling og endring, og til samfunnsvitenskapelige teorier som kan belyse utviklings- og endringsprosesser

Ferdighetsmål:
Studenten skal kunne drøfte et idrettslig fenomen med utgangspunkt i reflektert og selvstendig bruk av relevant teori.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning 2 timer pr. uke
Øvinger/seminar inntil 2 timer pr. uke

Obligatoriske aktiviteter

  • Semesteroppgave

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

90 poengs fordypning i samfunns- og idrettsvitenskap eller tilsvarende. Forkunnskapskravet må være innfridd for å få starte på emnet.

Kursmateriell

Opplyses ved semesterstart

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Hjemmeeksamen 100/100
Vår ORD Hjemmeeksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.