course-details-portlet

EXPH0300 - Examen philosophicum for naturvitenskap og teknologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen/Flervalgeksamen hjemme
Karakter: Bokstavkarakterer
Termin:  Høst

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 9/10
Hjemmeeksamen - flervalgeksamen 1/10 2 timer

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen/ (Hjemme-)Flervalgeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer
Termin:  Vår

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 9/10
Hjemme-flervalgeksamen 1/10 2 timer

Faglig innhold

Emnet gir en introduksjon til problemstillinger innen kunnskaps- og vitenskapsteori, etikk og politisk filosofi. Ulike syn på natur, menneske og teknologi tas opp til drøfting, i tillegg til spørsmål om relasjonen mellom individ og samfunn. Emnet skal gi kunnskap om perspektiver på vitenskap og fremme et reflektert forhold til vitenskapelig virksomhet og anvendelse av vitenskapelig kunnskap. Gjennom dialog- og diskusjonsbasert undervisning oppøves evnen til kritisk tenkning, samt ferdigheter i praktisk argumentasjon og faglig samarbeid. Emnet skal dessuten gi trening i å forholde seg kritisk til kilder, og til å skrive strukturert og systematisk. Examen philosophicum for naturvitenskap og teknologi legger vekt på vitenskapsteoretiske temaer av spesiell relevans for matematisk-naturvitenskapelige fag og teknologi, samt forholdet mellom vitenskap, teknologi, etikk og samfunn.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten har kunnskap om

 • sentrale teorier om viten, og hva som avgrenser vitenskapelig kunnskap fra andre kunnskapsformer
 • utvalgte vitenskapsteoretiske temaer av spesiell relevans for matematisk-naturvitenskapelige fag og teknologi
 • ulike vitenskapers egenart
 • ulike teorier og perspektiv på menneske, kultur og natur
 • ulike syn på forholdet mellom individ og fellesskap, samt organiseringen av samfunnet
 • hovedtyper av etisk tenkning
 • etiske og samfunnsmessige problemstillinger relatert til naturvitenskapelig forskning og teknologiutvikling, herunder temaer innen forskningsetikk og forskningspolitikk
 • vitenskapens og teknologiens rolle som premissleverandør for et godt samfunn

Ferdigheter

Kandidaten kan

 • diskutere problemstillinger i lys av ulike syn på kunnskap, vitenskap, etikk og politikk
 • reflektere kritisk over ulike verdi- og menneskesyn og relatere dette til eget fag og profesjonsutøvelse
 • identifisere og diskutere etiske utfordringer relatert til eget fag- eller profesjonsområde
 • argumentere selvstendig, saklig og systematisk om temaer som behandles i emnet

Generell kompetanse

Kandidaten kan

 • forholde seg til og anvende vitenskapelig kunnskap kritisk og konstruktivt
 • reflektere over vitenskapenes samfunnsrolle
 • bidra til godt og reflektert samarbeid
 • skrive fagtekster, individuelt og i fellesskap

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen består i en kombinasjon av forelesninger og seminar/øvingstimer. Forelesningene tar for seg de store linjene i pensum og gir et overblikk over de sentrale temaene i emnet. Seminarene/øvingstimene er basert på arbeid i mindre grupper veiledet av faglærer. Gruppeaktivitetene er obligatoriske, og må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter: For å kunne gå opp til eksamen kreves 80% deltakelse på seminar, samt godkjenning av obligatorisk aktivitet.

For nærmere opplysninger om obligatorisk aktivitet, se emnets Blackboardsider.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk aktivitet

Mer om vurdering

Karakterfastsettelsen (A-F) er basert på både flervalgeksamen og skriftlig hjemmeeksamen, som teller henholdsvis 1/3 og 2/3. Begge eksamener må være bestått i samme semester.

Ved gjentak av eksamen må begge eksamensdeler tas på nytt.

Forkunnskapskrav

Krever opptak til bestemte studieprogram ved NTNU.

Kursmateriell

Pensumliste finnes på emnets Blackboardside.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
EXPH0001 7.5 HØST 2019
EXPH0002 7.5 HØST 2019
EXPH0003 7.5 HØST 2019
EXPH0004 7.5 HØST 2019
EXPH0005 7.5 HØST 2019
EXPH0006 7.5 HØST 2019
EXPH6001 7.5 HØST 2019
EXPH0100 7.5 HØST 2019
EXPH0200 7.5 HØST 2019
EXPH0400 7.5 HØST 2019
EXPH0500 7.5 HØST 2019
EXPH0350 7.5 HØST 2021
EXPH0550 7.5 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Examen philosophicum

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2021

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund , Gjøvik , Trondheim

Fagområde(r)
 • Examen philosophicum
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for filosofi og religionsvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen/Flervalgeksamen hjemme

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen - flervalgeksamen 1/10

Utlevering
06.12.2021

Innlevering
06.12.2021


09:00


11:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Hjemme-eksamen 9/10

Utlevering
19.11.2021

Innlevering
16.12.2021


08:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen/ (Hjemme-)Flervalgeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Hjemme-flervalgeksamen (1) 1/10

Utlevering
11.05.2022

Innlevering
11.05.2022


09:00


11:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 9/10

Utlevering
22.04.2022

Innlevering
30.05.2022


08:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-flervalgeksamen 1/10 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 9/10 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
 • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU