course-details-portlet

ENG1201 - Språkferdighet og grammatikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer F

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i grunnleggende strukturer i det engelske språket. Sentrale tema er grunnleggende grammatiske begreper og strukturer, ordtilfang og leksikalske sammenhenger, forskjeller og likheter mellom norsk og engelsk, diskurskompetanse, tekstanalyse, oversettelse og annen tekstproduksjon. Emnet fokuserer også på skriving av akademiske essay. Aspekter ved engelsk språk og språkbruk som har spesiell relevans for norskspråklige studenter, vies særlig oppmerksomhet. Emnet skal gjøre studentene bevisste på og kritiske til språklige valg i forskjellige sammenhenger og bidra til oppøving av språkferdighet i engelsk.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidater som har bestått dette emnet

- kan gjenkjenne grunnleggende grammatiske strukturer i engelsk.

- kjenner til grunnleggende trekk ved engelskspråklige akademiske essay.

Ferdigheter

Kandidater som har bestått dette emnet

- kan gjøre rede for språklige avvik i engelskspråklige tekster med bruk av fagspråk.

- kan analysere og reflektere over leksikalske, grammatiske og pragmatiske forskjeller mellom engelsk og norsk

- kan anvende kunnskap om forskjeller mellom engelsk og norsk i tekstanalyser og oversettelse.

Generell kompetanse

Kandidater som har bestått dette emnet

- kan uttrykke seg på korrekt engelsk, både muntlig og skriftlig, i forhold til kontekst.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminarer og veiledning. Det forutsettes at alle studenter regelmessig bruker gjeldende læringsplattform.

Obligatoriske aktiviteter

- 2 innleveringer bestående av skriftlige oppgaver, online quizer, eller en kombinasjon

- 1 muntlig presentasjon

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester). Alle obligatoriske aktiviteter må avlegges i samme semester.

Obligatoriske aktiviteter

  • 1 muntlig presentasjon
  • 2 innleveringer bestående av skriftlige oppgaver, online quizer, eller en kombinasjon.

Mer om vurdering

Eksamen skal i sin helhet besvares på engelsk. Informasjon om hvilke ordbøker som er tillatt brukt under eksamen blir gjort tilgjengelig i pensumlista ved semesterstart.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Afrikastudier (BAFR)
Arkeologi (BARK)
Arkiv- og samlingsforvaltning (LTARKIV)
Barnevern (barnevernspedagog) (HSGBVB)
Drama og teater (BDRAMA)
Engelsk (BENG)
Engelsk (ÅENG)
Europastudier (BEUROP)
Film- og videoproduksjon (BFVPROD)
Filmvitenskap (BFV)
Filosofi og etikk (BFI)
Fonetikk (BFON)
Fremmedspråk (BFS)
Geografi (BGEOG)
Grunnskolelærerutdanning 1-7 (LTGLU1-7)
Grunnskolelærerutdanning 1-7 med vekt på realfag (LTGLU1-7R)
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7)
Grunnskolelærerutdanning 5-10 med vekt på realfag (LTGLU5-10R)
Grunnskolelærerutdanning 5-10 trinn med matematikk (LTGLU5-10M)
Grunnskolelærerutdanning 5-10 trinn med norsk (LTGLU5-10N)
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (MGLU5-10)
Historie (BHIST)
Kulturminneforvaltning (BKULMI)
Kunsthistorie (BKUH)
Lektorutdanning i geografi for trinn 8 − 13 (MLGEOG)
Lektorutdanning i historie for trinn 8 – 13 (MLHIST)
Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag for trinn 8 − 13 (MLKIDR)
Lektorutdanning i samfunnsfag for trinn 8 – 13 (MLSAM)
Lektorutdanning i språkfag for trinn 8 – 13 (MLSPRÅK)
Medievitenskap (BMV)
Musikk, utøvende (BMUSP)
Musikk, utøvende - jazz (BMUSK)
Musikkteknologi (BMUST)
Musikkvitenskap (BMUSV)
Nordisk og litteraturvitenskap (BNORDLIT)
Norsk tegnspråk (LTBATGTOLK)
Pedagogikk (BPED)
Politisk økonomi (BPOLØK)
Psykologi (BPSY)
Religionsvitenskap (BRVI)
Rådgivning og voksnes læring (BRVL)
Samfunns- og idrettsvitenskap (BSAMIDR)
Samfunnsøkonomi (BSØK)
Sosialantropologi (BSANT)
Sosialt arbeid (sosionom) (HSGSOB)
Sosiologi (BSOS)
Språk og litteratur (BSPRÅL)
Statsvitenskap (BPOL)
Yrkesfaglærerutdanning (BYRK)

Forkunnskapskrav

Krever opptak til et av følgende studieprogram: alle humanistiske eller samfunnsvitenskapelige bachelorprogram, årsstudiet i engelsk, lektorprogrammene i språk, historie, geografi, samfunnsfag og kroppsøving og idrettsfag

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HFENG112 7.5
HFENG112 7.5
ENG6010 7.5 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Engelsk språk
  • Engelsk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 F 21.12.2022 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL111 orange sone Sluppenvegen 14 35
SL238 Sluppenvegen 14 2
SL318 Sluppenvegen 14 1
SL430 Sluppenvegen 14 3
SL111 grønn sone Sluppenvegen 14 50
SL111 brun sone Sluppenvegen 14 82
SL271 Sluppenvegen 14 4
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 F 08.06.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU