course-details-portlet

ENG1201 - Språkferdighet og grammatikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer A

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i grunnleggende strukturer i det engelske språket. Sentrale tema er grunnleggende grammatiske begreper og strukturer, ordtilfang og leksikalske sammenhenger, forskjeller og likheter mellom norsk og engelsk, diskurskompetanse, tekstanalyse, oversettelse og annen tekstproduksjon. Emnet fokuserer også på skriving av akademiske essay. Aspekter ved engelsk språk og språkbruk som har spesiell relevans for norskspråklige studenter, vies særlig oppmerksomhet. Emnet skal gjøre studentene bevisste på og kritiske til språklige valg i forskjellige sammenhenger og bidra til oppøving av språkferdighet i engelsk.

Læringsutbytte

Kandidater
- kan gjenkjenne grunnleggende grammatiske strukturer i engelsk.
- kan gjøre rede for språklige avvik i engelskspråklige tekster med bruk av fagspråk.
- kan analysere og reflektere over leksikalske, grammatiske og pragmatiske forskjeller mellom engelsk og norsk og anvende dette i tekstanalyser og oversettelse.
- kjenner til grunnleggende trekk ved engelskspråklige akademiske essay.
- kan uttrykke seg på korrekt engelsk, både muntlig og skriftlig, i forhold til kontekst.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminarer og veiledning. Det forutsettes at alle studenter regelmessig bruker gjeldende læringsplattform.

Obligatoriske aktiviteter
- 2 innleveringer bestående av skriftlige oppgaver, online quizer, eller en kombinasjon
- 1 muntlig presentasjon
Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester). Alle obligatoriske aktiviteter må avlegges i samme semester.

Obligatoriske aktiviteter

  • 1 muntlig presentasjon
  • 2 innleveringer bestående av skriftlige oppgaver, online quizer, eller en kombinasjon.

Mer om vurdering

Eksamen skal i sin helhet besvares på engelsk. Informasjon om hvilke ordbøker som er tillatt brukt under eksamen er tilgjengelig på eksamensoppgaven.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Afrikastudier (BAFR)
Arkeologi (BARK)
Arkiv- og samlingsforvaltning (LTARKIV)
Barnevern (barnevernspedagog) (HSGBVB)
Dansevitenskap (BDANS)
Drama og teater (BDRAMA)
Engelsk (ÅENG)
Europastudier (BEUROP)
Film- og videoproduksjon (BFVPROD)
Filmvitenskap (BFV)
Filosofi (BFI)
Fonetikk (BFON)
Fremmedspråk (BFS)
Geografi (BGEOG)
Grunnskolelærerutdanning 1-7 (LTGLU1-7)
Grunnskolelærerutdanning 1-7 med vekt på realfag (LTGLU1-7R)
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7)
Grunnskolelærerutdanning 5-10 med vekt på realfag (LTGLU5-10R)
Grunnskolelærerutdanning 5-10 trinn med matematikk (LTGLU5-10M)
Grunnskolelærerutdanning 5-10 trinn med norsk (LTGLU5-10N)
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (MGLU5-10)
Historie (BHIST)
Kulturminneforvaltning (BKULMI)
Kunsthistorie (BKUH)
Lektorutdanning i geografi (MLGEOG)
Lektorutdanning i historie (MLHIST)
Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag (MLKIDR)
Lektorutdanning i samfunnsfag (MLSAM)
Lektorutdanning i språkfag (MLSPRÅK)
Medievitenskap (BMV)
Musikk, utøvende (BMUSK)
Musikk, utøvende (BMUSP)
Musikkteknologi (BMUST)
Musikkvitenskap (BMUSV)
Nordisk og litteraturvitenskap (BNORDLIT)
Norsk tegnspråk (LTBATGTOLK)
Pedagogikk (BPED)
Politisk økonomi (BPOLØK)
Psykologi (BPSY)
Religionsvitenskap (BRVI)
Rådgivning og voksnes læring (BRVL)
Samfunns- og idrettsvitenskap (BSAMIDR)
Samfunnsøkonomi (BSØK)
Sosialantropologi (BSANT)
Sosialt arbeid (sosionom) (HSGSOB)
Sosiologi (BSOS)
Språk og litteratur (BSPRÅL)
Statsvitenskap (BPOL)
Yrkesfaglærerutdanning (BYRK)

Forkunnskapskrav

Krever opptak til et av følgende studieprogram: alle humanistiske eller samfunnsvitenskapelige bachelorprogram, årsstudiet i engelsk, lektorprogrammene i språk, historie, geografi, samfunnsfag og kroppsøving og idrettsfag

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HFENG112 7.5
HFENG112 7.5
ENG6010 7.5 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Engelsk språk
  • Engelsk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100 A

Utlevering 09.12.2020

Innlevering 09.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen (2) 100/100 A

Utlevering 01.06.2021

Innlevering 01.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
  • 2) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU