Bachelorprogram, 3-årig, Trondheim

Sosialt arbeid - sosionom


Om Sosialt arbeid - Sosionom

Sosialt arbeid er et praksisbasert yrke og et vitenskapelig fagområde som skal fremme sosial endring og utvikling. Prinsipper om sosial rettferdighet, menneskerettigheter, kollektivt ansvar og respekt for mangfold, kombinert med et flerfaglig teorigrunnlag legger grunnlaget for sosionomers kompetanse når de i praksis skal bistå barn, voksne, grupper og lokalsamfunn.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Har du utenlandsk opptaksgrunnlag må du søke innen 1. mars. For studieåret 2018/2019 var opptaksgrensen 45,7 i førstegangsvitnemålskvoten og 52,5 i ordinær kvote. Vi tar årlig opp 90 studenter, og opptakskravet er generell studiekompetanse. 

Internasjonal/interkulturell profil

Norge er et flerkulturelt samfunn. studiet inneholder fordypning i internasjonale og interkulturelle perspektiver. Minst 20 % av studentene ved studiet vårt har internasjonal bakgrunn (egen kvote ved opptak) og som fremtidig student blir du en del av en mangfoldig gruppe.


Jobbmuligheter

Utdanningen fører fram til Bachelor i sosialt arbeid med yrkestittel sosionom, og kvalifiserer for stillinger innenfor ulike deler av offentlig og privat sektor. Sosionomer arbeider f.eks. i Nav, barnevern, psykisk helsevern, fengselsvesenet, rusomsorgen, familievern, skolesektoren, flyktning- og innvandrerarbeid og ulike frivillige organisasjoner.


Videre studier

Med en bachelorgrad i barnevern kan du studere videre på master i barnevern, master i funksjonshemming og samfunn og master i sosialt arbeid. NTNU tilbyr også andre videre- og etterutdanninger innen f.eks. barne- og ungdomsvern, psykisk helsearbeid, habilitering og rehabilitering, pedagogisk veiledning og konsultasjon.


Studiets oppbygning

Bachelor i sosialt arbeid (sosionomutdanning) er en profesjonsutdanning som følger nasjonal Rammeplan for 3-årig sosionomutdanning (pdf). Bachelorgraden består av emner med faglig fordyping innenfor sosialt arbeid, fellesemner med bachelor i barnevern og fellesemne vitenskapsteori og vitenskapelig metode og områdeemne.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: kontakt@isa.ntnu.no eller telefon: (+47) 73 59 19 30

Du kan også besøke oss på NTNU Tunga, Tungasletta 2, Bygg A, 5 etasje


Studiemiljø

Som student på bachelor i sosialt arbeid får du en fleksibel studiehverdag som hovedsakelig består av egenstudier, forelesninger og obligatoriske aktiviteter. Hvert semester byr på varierte læringsaktiviteter som forelesninger, feltstudier, gruppearbeid og ferdighetstrening.


Utenlandsopphold 

Mange av studentene på bachelor i sosial arbeid velger å reise utenlands i en praksis- eller prosjektperiode. Det er også mulig å ta et semester i utlandet. Her har vi blant annet avtaler med institusjoner i Danmark, Sverige, Finland, Island, Tyskland og USA.


Læringsutbytte

Når du har fullført studieprogrammet forventes det at du har oppnådd programmets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. 

Fakta

Gradsnavn: Bachelor i sosialt arbeid
Studieprogramkode: HSGSOB
Studiepoeng: 180
Politiattest: ja

Søknadsfrist: 15. april

Studiekode: 194080 (Samordna opptak)

Sted: Trondheim, Campus Tunga

Institutt for sosialt arbeid
Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Bli med på Guttedagen! 

Dette studieprogrammet er med på Guttedagen 2019. 

Søk om å delta

Student som ser i mikroskop. Tekst på bildet: Invitasjon til å søke på Guttedagen 2019. Fotograf: Geir Mogen/NTNU