Bachelorprogram, 3-årig, Trondheim

Sosialt arbeid - sosionom


Studenter som sitter i et klasserom. Foto.

Om sosialt arbeid – sosionom

Iblant kan det være vanskelig å være menneske. Når sosionomen arbeider med mennesker som trenger hjelp eller bistand, er målet å få til endring slik at den enkelte blir selvhjulpen. Dette er et hovedfokus i sosionomutdanningen. Formålet er å utdanne reflekterte og brukerorienterte sosionomer som er kvalifiserte til å arbeide med å forebygge, løse eller redusere problemer. Du får også fordypning i internasjonale og interkulturelle perspektiver, noe som gjør vår sosionomutdanning spesiell. 


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

For studieåret 2019/2020 var opptaksgrensen 46,9 i førstegangsvitnemålskvoten og 51,8 i ordinær kvote. Vi tar årlig opp 90 studenter, og opptakskravet er generell studiekompetanse. 

Internasjonal/interkulturell profil

Norge er et flerkulturelt samfunn. studiet inneholder fordypning i internasjonale og interkulturelle perspektiver. Minst 20 % av studentene ved studiet vårt har internasjonal bakgrunn (egen kvote ved opptak) og som fremtidig student blir du en del av en mangfoldig gruppe.


Jobbmuligheter

Utdanningen fører fram til Bachelor i sosialt arbeid med yrkestittel sosionom, og kvalifiserer for stillinger innenfor ulike deler av offentlig og privat sektor. Sosionomer arbeider f.eks. i Nav, barnevern, psykisk helsevern, fengselsvesenet, rusomsorgen, familievern, skolesektoren, flyktning- og innvandrerarbeid og ulike frivillige organisasjoner.


Videre studier

Med en bachelorgrad i sosialt arbeid kan du studere videre på master i barnevern, master i funksjonshemming og samfunn og master i sosialt arbeid. NTNU tilbyr også andre videre- og etterutdanninger innen f.eks. barne- og ungdomsvern, psykisk helsearbeid, habilitering og rehabilitering, pedagogisk veiledning og konsultasjon.


Studiets oppbygning

Bachelor i sosialt arbeid (sosionomutdanning) er en profesjonsutdanning som følger nasjonal Rammeplan for 3-årig sosionomutdanning (pdf). Bachelorgraden består av emner med faglig fordyping innenfor sosialt arbeid, fellesemner med bachelor i barnevern og fellesemne vitenskapsteori og vitenskapelig metode og områdeemne.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: kontakt@isa.ntnu.no eller telefon: (+47) 73 59 19 30

Du kan også besøke oss på NTNU Tunga, Tungasletta 2, Bygg A, 5 etasje


Studiemiljø

Som student på bachelor i sosialt arbeid får du en fleksibel studiehverdag som hovedsakelig består av egenstudier, forelesninger og obligatoriske aktiviteter. Hvert semester byr på varierte læringsaktiviteter som forelesninger, feltstudier, gruppearbeid og ferdighetstrening.


Utenlandsopphold 

Mange av studentene på bachelor i sosial arbeid velger å reise utenlands i en praksis- eller prosjektperiode. Det er også mulig å ta et semester i utlandet. Her har vi blant annet avtaler med institusjoner i Danmark, Sverige, Finland, Island, Tyskland og USA.


Læringsutbytte

Når du har fullført studieprogrammet forventes det at du har oppnådd programmets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. 

Fakta

Gradsnavn: Bachelor i sosialt arbeid
Studieprogramkode: HSGSOB
Studiepoeng: 180
Politiattest: ja

Søknadsfrist: 15. april

Studiekode: 194080 (Samordna opptak)

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Institutt for sosialt arbeid

Sted: Trondheim, Campus Tunga

Bli med på Guttedagen! 

Dette studieprogrammet er med på Guttedagen 2020. 

Søk om å delta

Gutter som ser i mikroskop. Tekst på bildet: Invitasjon til å søke på Guttedagen 2019. Fotograf: Per Henning/NTNU

Følg oss på Instagram

  ntnustudent

Studentene deler daglig fra studentlivet og svarer deg på det du lurer på