Bachelorprogram, 3-årig, Trondheim

Sosial arbeid - sosionom


Studenter på sosionomutdanningen

Om Sosialt arbeid - Sosionom

Sosialt arbeid er et praksisbasert yrke og et vitenskapelig fagområde som skal fremme sosial endring og utvikling. Prinsipper om sosial rettferdighet, menneskerettigheter, kollektivt ansvar og respekt for mangfold, kombinert med et flerfaglig teorigrunnlag legger grunnlaget for sosionomers kompetanse når de i praksis skal bistå barn, voksne, grupper og lokalsamfunn.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse. 

Søknadsfrist 15. april

Det er ett opptak i året, og du søker om opptak via Samordna Opptak.

Vi tar årlig opp 90 studenter. For studieåret 2017/2018 var opptaksgrensen 45,0 i førstegangsvitnemålskvoten og 51,7 i ordinær kvote. Se hvordan du søker opptak.

Internasjonal/interkulturell profil
"Norge er et flerkulturelt samfunn. studiet inneholder fordypning i internasjonale og interkulturelle perspektiver. Minst 20 % av studentene ved studiet vårt har internasjonal bakgrunn (egen kvote ved opptak) og som fremtidig student blir du en del av en mangfoldig gruppe.


Jobbmuligheter

Sosionomstudiet kvalifiserer for stillinger innenfor ulike deler av offentlig og privat sektor. Sosionomer arbeider f.eks. i Nav, barnevern, psykisk helsevern, fengselsvesenet, rusomsorgen, familievern, skolesektoren, flyktning- og innvandrertjeneste og ulike frivillige organisasjoner. 


Studiets oppbygning

Bachelor i sosialt arbeid (sosionomutdanning) er en profesjonsutdanning som følger nasjonal Rammeplan for 3-årig sosionomutdanning (pdf). Utdanningen fører fram til Bachelor i sosialt arbeid med yrkestittel sosionom.

Undervisningsformene er forelesninger, gruppearbeid, ferdighetstrening, seminarer, oppgaveskriving, selvstudier, prosjektarbeid og praksisstudier. Det legges stor vekt på samarbeid i grupper. Deler av studiet er obligatorisk. 


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post:kontakt@isa.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 19 30

Du kan også besøke oss på NTNU Tunga, Tungasletta 2, Bygg A, 5 etasje

Fakta

Gradsnavn: Bachelor i sosialt arbeid
Studieprogramkode: HSGSOB
Studiepoeng: 180
Studiekode: 194080
Undervisningsform: Heltid
Politiattest: ja

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Institutt for sosialt arbeid

Sted: Trondheim, Campus Tunga
Søknadsfrist: 15. april

Bidra til kunnskap for en bedre verden

Uansett hvilket vei du velger, kan du være med på å løse store utfordringer i verden. NTNU prioriterer innsats og ressurser som kan hjelpe til med å realisere FNs 17 ambisiøse bærekraftsmål.