course-details-portlet

EXPH0300 - Examen philosophicum for naturvitenskap og teknologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen/Flervalgeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 2/3 4 uker
Flervalgeksamen 1/3 2 timer E

Faglig innhold

Emnet gir en introduksjon til problemstillinger innen kunnskaps- og vitenskapsteori, etikk og politisk filosofi. Ulike syn på natur, menneske og teknologi tas opp til drøfting, i tillegg til spørsmål om relasjonen mellom individ og samfunn. Emnet skal gi kunnskap om perspektiver på vitenskap og fremme et reflektert forhold til vitenskapelig virksomhet og anvendelse av vitenskapelig kunnskap. Gjennom dialog- og diskusjonsbasert undervisning oppøves evnen til kritisk tenkning, samt ferdigheter i praktisk argumentasjon og faglig samarbeid. Emnet skal dessuten gi trening i å forholde seg kritisk til kilder, og til å skrive strukturert og systematisk.

Examen philosophicum for naturvitenskap og teknologi legger vekt på temaer og problemstillinger av spesiell relevans for matematisk-naturvitenskapelige fag og teknologi, med særlig søkelys på bærekraft. Det er et viktig mål at emnet skal bidra til ferdigheter i å tenke kritisk om en bærekraftig samfunnsutvikling.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten har kunnskap om

 • sentrale teorier om viten, og hva som avgrenser vitenskapelig kunnskap fra andre kunnskapsformer
 • utvalgte vitenskapsteoretiske temaer av spesiell relevans for matematisk-naturvitenskapelige fag og teknologi
 • bærekraft som premiss for et godt samfunn i dag og i fremtiden, samt vitenskapens og teknologiens rolle i denne sammenhengen
 • ulike teorier og perspektiv på menneske, kultur og natur
 • ulike syn på forholdet mellom individ og fellesskap, samt organiseringen av samfunnet
 • hovedtyper av etisk tenkning
 • etiske og samfunnsmessige problemstillinger relatert til naturvitenskapelig forskning og teknologiutvikling, herunder temaer innen forskningsetikk og forskningspolitikk

Ferdigheter

Kandidaten kan

 • identifisere og diskutere problemstillinger relatert til eget fag- eller profesjonsområde i lys av ulike syn på kunnskap, vitenskap, etikk og politikk
 • reflektere kritisk over bærekraft som en kompleks samfunnsutfordring og dilemmaer som en bærekraftig utvikling fører med seg
 • argumentere selvstendig, saklig og systematisk om temaer som behandles i emnet

Generell kompetanse

Kandidaten kan

 • forholde seg til og anvende vitenskapelig kunnskap kritisk og konstruktivt
 • reflektere over vitenskapenes samfunnsrolle
 • bidra til godt og reflektert samarbeid
 • skrive fagtekster

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen består i en kombinasjon av forelesninger og seminar/øvingstimer. Forelesningene tar for seg de store linjene i pensum og gir et overblikk over de sentrale temaene i emnet. Seminarene/øvingstimene er basert på arbeid i mindre grupper veiledet av faglærer. Gruppeaktivitetene er obligatoriske, og må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter: For å kunne gå opp til eksamen kreves 80% deltakelse på seminar, samt godkjenning av obligatorisk aktivitet.

Hvis all obligatorisk aktivitet har blitt godkjent i EXPH0300 et tidligere semester, kan den godkjennes av instituttet.

Merk at NTNU har flere ulike exphil-varianter. Det er ikke mulig å ta eksamen i en annen variant/emnekode enn den man har godkjent obligatorisk aktivitet i.

For nærmere opplysninger om obligatorisk aktivitet, se emnets Blackboardsider.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk aktivitet

Mer om vurdering

Samlet vurdering består av to delvurderinger: en 2 timers flervalgeksamen under tilsyn som teller 1/3 og en skriftlig hjemmeeksamen som teller 2/3.

Ved gjentak kan delvurderinger tas opp enkeltvis.

Forkunnskapskrav

Krever opptak til bestemte studieprogram ved NTNU.

Kursmateriell

Pensumliste finnes i pensumarkivet på examen philosophicums nettside (http://www.ntnu.no/exphil) på emnets Blackboardside.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
EXPH0001 7.5 HØST 2019
EXPH0002 7.5 HØST 2019
EXPH0003 7.5 HØST 2019
EXPH0004 7.5 HØST 2019
EXPH0005 7.5 HØST 2019
EXPH0006 7.5 HØST 2019
EXPH6001 7.5 HØST 2019
EXPH0100 7.5 HØST 2019
EXPH0200 7.5 HØST 2019
EXPH0400 7.5 HØST 2019
EXPH0500 7.5 HØST 2019
EXPH0350 7.5 HØST 2021
EXPH0550 7.5 HØST 2021
EXPH0600 7.5 HØST 2023
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Examen philosophicum

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund , Gjøvik , Trondheim

Fagområde(r)
 • Examen philosophicum
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for filosofi og religionsvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen/Flervalgeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Flervalgeksamen 1/3 E 25.11.2023 13:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL310 turkis sone Sluppenvegen 14 59
SL430 Sluppenvegen 14 40
SL415 Sluppenvegen 14 52
SL123 Sluppenvegen 14 1
SL122 Sluppenvegen 14 1
SL121 Sluppenvegen 14 1
SL315 Sluppenvegen 14 2
SL321 Sluppenvegen 14 2
SL215 Sluppenvegen 14 1
SL324 Sluppenvegen 14 1
SL325 Sluppenvegen 14 1
SL238 Sluppenvegen 14 12
SL120 blå sone Sluppenvegen 14 40
SL410 orange sone Sluppenvegen 14 58
SL410 blå sone Sluppenvegen 14 51
SL311 orange sone Sluppenvegen 14 65
SL111 blå sone Sluppenvegen 14 36
SL111 orange sone Sluppenvegen 14 23
M433-Eksamensrom 4.etg Mustad, Inngang A 80
M414-Eksamensrom 4.etg Mustad, Inngang A 0
M413-Eksamensrom 4.etg Mustad, Inngang A 0
M405-Eksamensrom 4.etg Mustad, Inngang A 0
C218 Ankeret/Hovedbygget 4
G132 Gnisten/Fagskolen 4
SL210 Sluppenvegen 14 51
SL310 blå sone Sluppenvegen 14 48
SL310 hvit sone Sluppenvegen 14 46
SL310 lilla sone Sluppenvegen 14 80
SL510 Sluppenvegen 14 50
SL311 brun sone Sluppenvegen 14 82
SL311 grønn sone Sluppenvegen 14 68
SL311 lyseblå sone Sluppenvegen 14 96
Høst ORD Hjemme-eksamen 2/3

Utlevering
17.11.2023

Innlevering
18.12.2023


08:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Flervalgeksamen 1/3 E 08.05.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
G328C Gnisten/Fagskolen 12
G328B Gnisten/Fagskolen 11
G331 Gnisten/Fagskolen 36
SL415 Sluppenvegen 14 53
SL410 Sluppenvegen 14 109
A-atriet-2/3 (A-160) Ametyst 30
SL110 Sluppenvegen 14 208
SL111+SL210 Sluppenvegen 14 340
G328A Gnisten/Fagskolen 18
S314 Smaragd 15
SL310 Sluppenvegen 14 12
G326 Gnisten/Fagskolen 36
G325 Gnisten/Fagskolen 31
S206 Smaragd 42
Vår ORD Hjemme-eksamen 2/3

Utlevering
19.04.2024

Innlevering
30.05.2024


08:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS2 Flervalgeksamen 1/3 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS2 Hjemme-eksamen 2/3 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU