Aktive Prosjekter A-E

Aktive Prosjekter A-E

ACES (Accelerating Energy- and Sustainability Transitions in Ports: from national visions to co-constructed transition) handler om hvordan man kan omstille norske havner i en mer bærekraftig retning. Målet med prosjektet er altså å tilrettelegge for og kanskje til og med akselerere omstillingsprosesser i havnesektoren og på tvers av tilgrensende sektorer. Bakgrunnen er at havner er viktige knutepunkter i overgangen til nullutslippssamfunn og et sted der mange aktører og interesser møtes (som energi, transport og logistikk). Transition management brukes som forskningsmetode.

Prosjektleder: Kristin Ystmark Bjerkan (SINTEF) 

Forskningspartnere: SINTEFThe Dutch Research Institute of Transitions (DRIFT)

Kontaktpersoner: Timo von Wirth (DRIFT); Marianne Ryghaug (NTNU); Susanne Jørgensen (NTNU)

Finansiering: Norges Forskningsrådet

Varighet: 2021-2025

Ekstern side for ACES

The Artificial Imaginaries of the Socio-Technical (AImagine) er et prosjekt som forsterker DigiKULT sitt fokus på digitalisering som en samfunnsundersøkelse med fokus på fiktive forestillinger om teknologi. Prosjektet undersøker hvordan fiktive fremstillinger av kunstig intelligens (KI) og roboter legger grunnlaget for utviklingen og domestisering av faktisk teknologi, samt hvordan de forhandler økt avhengighet og bruk av teknologi i hverdagspraksiser. KI og roboter fanger fantasien vår som aldri før, og vi trenger mer kunnskap om hvordan disse forestillingene påvirker virkeligheten. 

Prosjektleder: Roger A. Søraa (NTNU)

Kontaktperson: Roger A. Søraa (NTNU)

Finansiering: NTNU Humanities Faculty

Varighet: 2023-2027

Ekstern side for AImagine

ATLANTIS studerer de mangefasetterte utfordringene akademia står overfor i dag ved å fokusere på alternativer artikulert innenfor eller i grenseoppganger til høyere utdanning. Disse utfordringene er ikke bare praktiske, men også dypt teoretiske og tar utgangspunkt i grunnleggende epistemologisk og ontologisk diskusjoner som omhandler samproduksjoner av vitenskap og samfunn, og kunnskapen denne relasjonen genererer. Prosjektet tar utgangspunkt i Francis Bacons New Atlantis (1626) som et referansepunkt og søker å undersøke ulike fortellinger, infrastrukturer og rammer som artikulerer alternativer til de teknokratiske forestillingene om kunnskap og fremgang. 

Prosjektledere: Kyriaki Papageorgiou (NTNU); Vivan Lagesen (NTNU); Knut Sørensen (NTNU); Sharon Traweek (UCLA)

Kontaktperson: Kyriaki Papageorgiou (NTNU)

Finansiering: Marie Skłodowska-Curie Actions (Individual Fellowship)

Varighet: 2022-2026

AUTOWORK-prosjektet er et tverrfaglig og internasjonalt forskningsprosjekt mellom NTNU Samfunnsforskning, fire institutt ved NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Det er ledet av Institutt for sosialantropologi og Monash University i Melbourne, Australia. 

Prosjektleder: Håkon Fyhn (NTNU)

Samarbeidspartnere: Monash University; KAIST; University of Chinese Academy of Sciences

Kontaktpersoner: Roger A. Søraa (NTNU); Mark Kharas (NTNU)

Finansiering: Norges Forskningsrådet

Varighet: 2019-2024

Ekstern side for AUTOWORK

NTNU side for AUTOWORK

Prosjektet skal undersøke bruken av kunstig intelligens (KI) i arbeidsmarkedet, og hvordan skjevheter i ansettelses- og promoteringsprosesser basert på personlige egenskaper potensielt kan reproduseres med KI-baserte systemer. 

Prosjektleder: Roger A. Søraa (NTNU)

Samarbeidspartnere: BFH University of Applied Sciences; University of Iceland; LOBA (Ireland); Crowd Helix; Smart Venice; Leiden University; Digiotouch; Farplas

Kontaktpersoner: Roger A. Søraa (NTNU); Mark Kharas (NTNU)

Finansiering: Horizon Europe (RIA) 

Varighet: 2022-2026

NTNU side for BIAS

I BIOPATH ser vi på det norske potensialet for å dyrke energivekster på forlatte jordbruks områder. Vi bruker både modellering, dybde intervju og dokument analyser for å si noe om hvordan modelleringen passer til virkeligheten i et konkret tilfelle i Trøndelag

Prosjektledere: Francesco Cherubini (NTNU); Tomas Moe Skjølsvold (NTNU); Ida Marie Henriksen (NTNU)

Samarbeidspartnere: Institutt for energi- og prosessteknikk (NTNU); Institutt for tverrfaglige kulturstudier (NTNU); Bjerknessenteret (Bergen)

Kontaktpersoner: Tomas Moe Skjølsvold (NTNU); Ida Marie Henriksen (NTNU)

Finansiering: Norges Forskningsrådet

Varighet: 2019-2022

NTNU side for BIOPATH

Forskingsprosjektet Caring Futures: Developing Care Ethics for Technology-Mediated Care Practices vil videreutvikle omsorgsetikk i en stadig mer teknologisk helse- og velferdssektor. 

Prosjektleder: Professor Ellen Ramvi (UiS)

Samarbeidspartnere: Ida Bruheim Jensen (UiS); Birgitta Haga Gripsrud (UiS); Ingvil Førland Hellstrand (UiS); Brita Gjerstad (UiS); Damoun Nassehi (UiS); Ingrid Margrethe Leiknes (UiS); Sissel Merete Finholt-Pedersen (UiS); Marta Høyland Lavik (UiS)

Kontaktperson: Roger A. Søraa (NTNU)

Finansiering: Norges Forskningsrådet

Varighet: 2020-2024

Ekstern side for Caring Futures

Instagram; Twitter handle: @UisQualitech

CINELDI (Center for Intelligent Electricity Distribution) skal bidra til å digitalisere og modernisere det elektriske distribusjonsnettet på en kostnadseffektiv, fleksibel og robust måte. Målet er at nettet skal spille sammen med smarte nettkunder, elektriske kjøretøy, solcelleanlegg og annen produksjon av fornybar kraft.

KULTs arbeid i CINELDI fokuserer på ulike aspekter ved sluttbrukerfleksibilitet og samfunnselektrifisering. Eksempler på dette er studier av mellomliggende aktører, husholdninger, rettferdighetsperspektiver og uintenderte konsekvenser. 

Prosjektleder: Gerd Kjølle (SINTEF)

Samarbeidspartnere: NTNUSINTEF; og circa 27 aktører fra industri, sivilsamfunn og offentlig sektor

Kontaktperson: Tomas Moe Skjølsvold (NTNU)

Finansiering: Norges Forskningsrådet

Varighet: 2016-2024

Ekstern side for Cineldi

Klimaendringene påvirker de nordiske landene, og det er sårbare områder som i økende grad vil bli påvirket av klimarelaterte hendelser. CliCNord undersøker hvordan små samfunn i disse områdene forstår deres situasjon, hvordan de håndterer uønskede hendelser og bygger kapasitet, og hvordan etablerte systemer og sivilsamfunnsorganisasjoner kan støtte dem.

Prosjektledere: Robert Næss (NTNU); Sara Heidenreich (NTNU); Rico Kongsager (Københavns Professionshøjskole)

Samarbeidspartnere: Københavns Professionshøjskole, Danmark (UCC); Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner (RISE); Lunds universitet, Sweden (LU); NTNU; Norges Arktiske Universitet (UiT); Háskólasetur Vestfjarða, Island (UW)

Finansiering: The NordForsk Nordic Societal Security Programme

Varighet: 2021-2023

Ekstern side for ClicNord

COJUST-prosjektet har som mål å utvikle energi- og klimatiltak med og for lavinntektsgrupper i Norge. Ved å se nærmere på likhets- og rettferdighetsaspekter ved bærekraftige omstillinger vil prosjektet kunne støtte utviklingen av effektive og rettferdige tiltak for redusert energibruk innen områdene (1) mobilitet, (2) bolig og (3) forbruksmønstre.

Prosjektleder: Robert Næss (NTNU)

Samarbeidspartnere: Sara Heidenreich (NTNU); Marius Korsnes (NTNU); Ruth Woods (NTNU); Nora Kristiansson (NTNU); Gisle Solbu (NTNU)

Kontaktperson: Robert Næss (NTNU)

Finansiering: Norges Forskningsrådet; ENERGIX

Varighet: 2021-2022

Ekstern side for CoJust

DigiFrailCare retter seg mot digitalisering og bruken av digitaliserte helsedata for å forbedre helsetjenester for eldre mennesker som er i risiko for eller med skrøpelighet. Skrøpelighet refererer til aldersrelatert fysisk svakhet; en kompleks tilstand som er preget av en kumulativ nedgang på tvers av flere fysiologiske systemer, samt økende sårbarhet for uønskede helseutfall og død. Bærekraftige helsetjenester for skrøpelige eldre er et stort behov. Prosjektet vil påvirke fremtidige tverrfaglige arbeidsmodeller for skrøpelighet for å forbedre helse og funksjon hos eldre, av hensyn til en forbedrende og bærekraftige fremtidige helsetjenester.

Prosjektleder: Roger A. Søraa (NTNU)

Finansiering: Faculty of Medicine and Health Sciences (NTNU)

Kontaktperson: Roger A. Søraa (NTNU)

Varighet: 2023-2027

NTNU side for DigiFrailCare

Den Norske forskerskolen på Digitalisering, Kultur og Samfunn (DIGIT) tilbyr seminarer, akademiske kurs, skriveworkshops, kommunikasjons- og ledertrening, nettverks- og utplasseringsmulighete for å gi PhD studenter og postdoktorer en plattform for å gjennomføre innovative undersøkelser av det komplekse samspillet mellom digitale, kulturelle og sosiale utviklinger. 

Prosjektleder: Roger A. Søraa (NTNU)

Samarbeidspartnere: OsloMet

Kontaktpersoner: Roger A. Søraa (NTNU)

Finansiering: OsloMet

Varighet: 2022-2029

Ekstern side for DIGIT

DRIVERS studerer digitalisering og automatisering i transportsektoren. I prosjektet fokuserer vi på hvordan disse prosessene endrer førerrollen og vi ønsker å forstå hvordan innovasjonsarbeidet innenfor feltet foregår, hva som former det og konsekvensene det har for samfunnet. 

Prosjektleder: Gisle Solbu (NTNU)

Samarbeidspartnere: Norges Automobil-Forbund (NAF); Norges Lastebileier-Forbund (NLF); Statens Vegvesen; Kolumbus; NITO; AtB; Forus Næringspark; Stavanger Kommune; Kjeldsberg

Kontaktperson: Gisle Solbu (NTNU)

Finansiering: Norges Forskningsrådet - Transport 2025

Varighet: 2019-2023

Ekstern side for DRIVERS

NTNU side for DRIVERS

Formålet med prosjektet er å se nærmere på hvordan norske kvinner reflekterer rundt muligheten til å bli eggdonor, relatert til kvinners forståelse av egen kropp, foreldreskap og slektskap, og hvilke kjønnede forståelser og forventninger som er vevd inn i dette. Prosjektets metodiske tilnærming er kvalitative intervju.

Prosjektleder: Merete Lie (NTNU)

Samarbeidspartnere: Riikka Homanen (Tampere University); Kristin Eng Førde (Oslo University); Ingvill Stuvøy (NTNU)

Kontaktperson: Guro Korsnes Kristensen (NTNU)

Finansiering: Institutt for tverrfaglige kulturstudier (KULT, NTNU)

Varighet: 2022-2025

NTNU side for Eggdonasjon, kjønn og kropp

Hovedmålet til ENHANCERIA er å støtte og styrke forsknings- og innovasjonsdimensjonene til ENHANCE, European Universities of Technology Alliance, gjennom å utvikle en transformasjonsagenda for alliansen med fokus på universitetenes rolle som drivere og muliggjørere for bærekraftig utvikling. KULT sine oppgaver i prosjektet er å utforske praksis, arbeidsmåter og strukturer på tvers av alliansen, samt identifisere utfordringer og barrierer på institusjonelt, nasjonalt og europeisk nivå når det gjelder bærekraftig utvikling.

Prosjektleder: Patrick Reurink (NTNU)

Samarbeidspartnere: Chalmers Tekniska Högskola; Politecnico Di Milano; Rheinisch-Westfaelische Technische Hochschule Aachen; Technische Universitat Berlin; Universitat Politecnica De Valencia; Politechnika Warszawska

Finansiering: Science with and for Society (SwafS, Horizon 2020)

Varighet: 2021-2024

Ekstern side for ENHANCERIA

Prosjektet EpiJustInf utforsker styring og ledelse av risiko i informasjonssamfunnet med hensyn til epistemic justice eller kunnskapsrettferdighet. Kunnskapsrettferdighet tematiserer ideen av at ikke alle slags kunnskap blir vurdert på samme, rettferdige måte. Ekspertkunnskap, som framkommer fra universiteter, forskningsorganisasjoner og andre anerkjente kilder, er spesielt overlegen når det gjelder innflytelse i debatten og styrings og ledelsesprosesser. Selv om ekspertkunnskap er verdifull, betyr dette at andre slags kunnskap ikke blir inkludert i slike prosesser. Prosjektet vil gi innsikt som hjelper å forbedre innovasjon og styring i kunnskapssamfunnet, ved å inkludere en bredere rekke av kunnskapsarter enn det er tilfellet i dag.

Prosjektleder: Govert Valkenburg (NTNU)

Samarbeidspartnere: Govert Valkenburg (NTNU); Sofia Moratti (NTNU); Maja Urbanczyk (NTNU)

Finansiering: Norges Forskningsrådet

Varighet: 2020-2024

Ekstern side for EpiJustInf

Aktive Prosjekter F-L

Aktive Prosjekter F-L

Hensikten med dette prosjektet er å utforske det som inntil nylig har vært et nærmest taust tema både politisk og offentlig, nemlig forholdet mellom nasjonal fruktbarhet og globale klimaendringer, men som nå er i ferd med å bli et stadig mer relevant tema. I første fase av prosjektet utforskes diskurser om fertilitet og familieplanlegging i dagens Norge. I neste steg intervjues ulike ekspertgrupper og lekfolk. Prosjektet har en komparativ dimensjon som er operasjonalisert gjennom et samarbeid med kjønnsforskere ved Ochanomizu University i Tokyo.

Prosjektleder: Guro Korsnes Kristensen (NTNU)

Varighet: 2020- [ingen sluttdato ennå]

FAMREUN-prosjektet skal forske på psykososial helse og integrering av enslige mindreårige flyktninger (URM) som har blitt gjenforent med sine familier i Norge, og på hjelpeapparatet som jobber med dem. 

Prosjektleder: Priscilla Ringrose (NTNU)

Samarbeidspartnere: Guro K. Kristensen (NTNU); Turid F. Sætermo (NTNU); Irmelin Kjelaas (NTNU); Gjertrud Moe (NTNU); Borgunn Ytterhus (NTNU); Ketil Eide (USN)

Kontaktperson: Priscilla Ringrose (NTNU)

Finansiering: Norges Forskningsrådet

Varighet: 2023-2027

NTNU side for FAMREUN

FME NorthWind jobber for å gjøre forskning og utvikling på vindkraft til en lønnsom eksportnæring som skaper grønne arbeidsplasser og respekterer naturen. Forskningen vil ta for seg de store vitenskapelige og tekniske utfordringene for å realisere det fulle potensialet til vindenergisektoren i en bærekraftig fremtid.

Prosjektleder: John Olav Tande (NorthWind)

Samarbeidspartnere: SINTEFNGI; UiO; NINA

Kontaktperson: Sara Heidenreich (NTNU)

Finansiering: Centres for Environment-friendly Energy Research

Varighet: 2021-2026

Ekstern side for FME NorthWind

NTRANS er et nasjonalt forskningssenter som bygger på erkjennelsen av at energi- og klimaomstillingen nå er inne i en ny og kritisk fase. Der vi for 10-15 år siden fokuserte på hvordan enkeltteknologier innenfor fornybar energiproduksjon og transport kunne slå gjennom, ser vi nå at omstillingen samtidig har kommet til en rekke sektorer, systemer og samfunnsfelt med full kraft. 

Prosjektledere: Asgeir Tomasgard (NTNU); Tomas Moe Skjølsvold (NTNU); Mette Bjørndal (NTNU)

Samarbeidspartnere: NHHSNF; UiOSINTEFVestlandsforskning; Høgskulen på vestlandet; og circa 30 aktører fra industri, sivilsamfunn og offentlig sektor

Kontaktperson: Tomas Moe Skjølsvold (NTNU)

Finansiering: Norges Forskningsrådet

Varighet: 2019-2027

Ekstern side for FME NTRANS

FME ZEN skaper løsninger for fremtidens nullutslippsbygg og -områder. Dette er et bidrag til et lavkarbonsamfunn. Sammen med  11 offentlige og 17 industrielle partnere utvikler forskere fra NTNU and Sintef 9 testområder, eller pilotprosjekter, som er spredt over hele Norge.

Prosjektleder: Thomas Berker (NTNU)

Samarbeidspartnere: SINTEF CommunitySINTEF Energy; 11 offentlige partnere og 17 industripartnere

Kontaktperson: Thomas Berker (NTNU)

Finansiering: Norges Forskningsrådet

Varighet: 2016-2024

Ekstern side for FME ZEN

Prosjektet undersøker kjønnsubalanse i akademia gjennom et begrep om epistemiske livsrom som beskriver betingelsene for akademisk arbeid. Vi undersøker sammenhenger og dynamikk mellom ulike akademiske arenaer som bidrar til å skape og opprettholde kjønnsubalanse i toppstillinger.

Prosjektleder: Vivian A. Lagesen (NTNU)

Samarbeidspartnere: Ivana Suboticki (NTNU); Knut Holtan Sørensen (NTNU); Siri Øyslebø Sørensen (NTNU); Sofia Moratti (NTNU)

Kontaktperson: Vivian A. Lagesen (NTNU)

Finansiering: Norges Forskningsrådet

Varighet: 2019-2023

NTNU side for GENDIM

En monografi om Gina Krog, den fremste i 1880-årenes kvinnebevegelse i Norge. Hun etablerte flere organisasjoner, var redaktør for Nylænde fra etableringen i 1887 til sin død i 1916 og hun var en markant talskvinne for kvinnestemmerett. Krog var internasjonalt orientert, og ikke minst en kvinnepolitisk tenker, opptatt av å utvikle en ny kvinnelighet. 

Prosjektleder: Kari Melby (NTNU)

Varighet: 2019-2023

GreenBlack undersøker skjæringspunktet mellom «det grønne» og «det svarte», med en målsetning om å fastslå hvordan forskjellige typer forskningsmidler tildelt av forskjellige typer aktører bidrar til enten å forlenge oljealderen eller til grønn omstilling, ved å undersøke mottakere av olje- og gassrelatert finansiering.

Prosjektleder: William Throndsen (NTNU)

Samarbeidspartnere: Universitet i Stavanger

Kontaktperson: William Throndsen (NTNU)

Finansiering: Norges Forskningsrådet

Varighet: 2021-2024

NTNU side for GreenBlack

Ekstern side for GreenBlack

iclimabuilt skal skape et åpent økosystem til utvikling av innovsjoner i byggesektoren som skal hjelpe å oppnå nullutslipp (nZEB). Samtidig skal prosjektet hjelpe mindre høytekonologibedrifter med å skalere opp og takle kontinuerlig økende teknologisk kompleksitet.

Prosjektleder: Thomas Berker (NTNU)

Samarbeidspartnere: 27 partnere fra 14 land

Kontaktperson: Thomas Berker (NTNU)

Finansiering: EU H2020

Varighet: 2022-2025

Ekstern side for iclimabuilt

KARMA: Kvalitativ kartlegging av mangfald er eit tiltaksprosjekt der målet er å utvikle eit digitalt verktøy for arbeid med mangfald i akademia. Verktøyet skal være ein ressurs i det utvida likestillingsarbeidet ved institutt og forskingsgrupper, og omfatte ulike formar for ulikskap. For å oppnå dette vil vi samle inn og undersøke haldningar til mangfald og erfaringar frå pågåande/nyleg gjennomførte prosjekt på NTNU og Universitetet i Bergen.  

 

Prosjektleiar: Siri Øyslebø Sørensen 

Prosjektmedlemmar: Julie K. Flikke (NTNU) og Eva Amundsdotter (Stockholms Universitet/NTNU)  

Finanisering: Norges Forskingsråd

Varigheit: 2024-2026  

«’Keep scrolling’: Bruker-plattform relasjoner på TikTok» er et forskningsprosjekt om forhandlinger mellom brukere og plattform. Basert på etnografi, dybdeintervju og innholdsanalyser skal prosjektet produsere kunnskap om bruk og brukerkultur på TikTok. Prosjektet kombinerer vitenskap og teknologistudier (STS) med internettstudier for en kritisk analyse av TikTok som teknologi, kultur og praksis.

Finansiering: Ingen ekstern finansiering

Kontakperson: Kristine Ask

NTNU side for “Keep scrolling”

Hovedmålet med prosjektet er å utvikle et digitalt verktøy for arbeid med likestilling og kjønnsbalanse som skal gjøres generelt tilgjengelig for U&H sektoren. Verktøyet skal også bidra til læring om likestilling og kjønnsbalanse blant ledere. 

Prosjektleder: Ivana Suboticki (NTNU)

Finansiering: Norges Forskningsrådet 

Varighet: 2021-2023

NTNU side for Læring fra tiltak for likestilling og kjønnsbalanse

LIFEBOTS Exchange har som mål å styrke tverrsektorielt, internasjonalt og tverrfaglig samarbeid innen sosial robotteknologi. Prosjektet vil fokusere på helse- og omsorgssektoren, og undersøker hvordan sosiale roboter kan inkluderes i menneskers liv. 

Prosjektleder: Artur Serrano (NTNU)

Samarbeidspartnere: CANARY; Cáritas Diocesana; CERTH; Co-Robotics; EHTEL; IDMind; IPN; University of Coimbra; KAIST; Salumedia Labs; Technical University of Košice; Université De Genève; Universitetssykehuset Nord-Norge

Kontaktperson: Roger A. Søraa (NTNU)

Finansiering: EU H2020 Marie Skłodowska-curie Research And Innovation Staff Exchange (2019-2025)

Varighet: 2019-2025

Ekstern side for LIFEBOTS

LIFEBOTS-Exchange-Extended (LEE)-prosjektet samler norske bedrifter og offentlige organisasjoner med akademiske eksperter for å se for seg fremtiden til robotikk i helsesektoren og utvide innvirkningen og rekkevidden til LIFEBOT Exchange.

Prosjektleder: Artur Serrano (NTNU)

Samarbeidspartnere: PA Consulting; NatMat AS; Hiro Futures AS; Eidet Omsorgssenter; Arena for Learning about Welfare-technology (ALV); Jodacare; Picomed; Inocom

Kontaktpersoner: Roger A. Søraa (NTNU); Mark Kharas (NTNU); Yu Cheng (NTNU)

Finansiering: Norges Forskningsrådet 

Varighet: 2019-2023

Ekstern side for LIFEBOTS-Exchange-Extended

Forskergruppen studerer likestilling og mangfold i akademia. Mangfold i akademia er viktig ut fra et samfunnsperspektiv, og fordi det øker kvaliteten av forskning og utdanning og gir grobunn for innovasjon. Det bidrar også til et bedre og mer inkluderende arbeidsmiljø. 

Aktuelle prosjekter:

  • Forståelser av kjønnsubalanse i akademia: forming og omforming av epistemiske livsrom (GENDIM)
  • Balanselæring – kunnskap og læring om kjønnsmangfold og tiltak

Prosjektleder: Vivian A. Lagesen (NTNU)

Kontaktperson: Vivian A. Lagesen (NTNU)

Finansiering: Norges Forskningsrådet

Varighet: Pågående

NTNU side for Likestilling og mangfold i høyere utdanning (prosjekt gruppe)

LIMBOs mål er å utivkle kunnskap som norske myndigheter kan bruke for å møte fremtidige utfordringer knyttet til antimikrobiell resistens. Prosjektet fokuserer på å identifisere og evaluere fremtidige risikodrivere og å utvikle sannsynlige fremtidsscenarier som kan bidra i vurderingen av fremtidige utfall.

Prosjektleder: Richard Helliwell (Ruralis)

Samarbeidspartnere: University of NottinghamNorwegian Veterinary InstituteWageningen Economic Research

Kontaktperson: Terje Finstad (NTNU)

Finansiering: Norges Forskningsrådet 

Varighet: 2021-2024

Ekstern side for LIMBO

 

Aktive Prosjekter M-Z

Aktive Prosjekter M-Z

MEATigations hovedmål er å utforske hvordan kjøtt er forankret i norsk matpraksis og å identifisere måter å fremme bærekraftig kjøttbruk i Norge.

Prosjektleder: Sophia Efstathiou (NTNU)

Samarbeidspartnere: 11 forskere innen samfunnsvitenskap humaniora og kunst, i Norge, Storbritannia og Nederland; og 9 partnere og medarbeidere som arbeider innen næringsmiddelindustrien

Kontaktperson: Sophia Efstathiou

Finansiering: KLIMAFORSK programme (Norges Forskningsrådet)

Varighet: 2020-2024

Ekstern side for MEATigation

Hovedmålet med MidWay-prosjektet er å undersøkje omgrepet nøysemd som eit nyttig organiseringsprinsipp for å oppnå redusert forbruk basert på empirisk input frå kjøt- og mjølkepraksisar i Kina.

Prosjektleder: Marius Korsnes (NTNU)

Finansiering: The European Research Council (ERC) Starting Grant

Varighet: 2022-2027

NTNU side for MidWay

NJ_BREGED undersøker hvorvidt det er mulig å se for seg av den norske/nordiske doble likestillingsmodellen "eksporteres" til en kontekst med et annet politisk system og kultur, som Japan. Spørsmål som stilles er hvordan the politiske likestillingsidealet relaterer seg til andre forskjellsakser, som sosial klasse, etnisitet/rase, seksualitet og alder innenfor og på tvers av den japanske og norske konteksten. Spørsmålene vil bli adressert gjennom gjensidig utveksling av både studenter og ansatte.

Prosjektleder: Jennifer Branlat (NTNU)

Samarbeidspartnere: Ochanomizu University (Tokyo)

Kontaktperson: Guro Korsnes Kristensen (NTNU)

Finansiering: INTPART (Norges Forskningsrådet

Varighet: 2019-2022

NTNU side for NJ_BREGED

NORDICORE – Nordic Centre for Research on Gender Equality in Research and Innovation forsker på sentrale problemstillinger som kan hjelpe oss i å forstå og forklare hva som fremmer og hemmer kjønnsbalanse og likestilling innen akademia og forskning.
Vi er særlig opptatt av å få bedre kunnskap om de særegne og generelle utfordringene som preger akademia på de nordiske arbeidsmarkedene.

Prosjektleder: Mari Teigen (ISF)

Samarbeidspartnere: Institutt for Samfunnsforskning; NTNUUniversity of IcelandUmeå UniversitySwedish Institute for Social ResearchLinnaeus UniversitetUniversity of AkureyriOslo MetUniversity of Helsinki

Kontaktperson: Vivian A. Lagesen (NTNU)

Finansiering: Nordisk Råd

Varighet: 2017-2022

 

Øst-Afrika er del av den globale utviklingen mot en bærekraftig omstilling. Dette prosjektet fokuserer på å bygge kapasitet og kompetanse gjennom utdanning, forskning og formidling for å sikre at regionen har arbeidsstyrke med relevant kompetanse og kunnskap for å implementere og kreve en rettferdig og bærekraftig agenda for omstilling til et lavutslippssamfunn.

Prosjektleder: Charlotte N. Nakakaawa (NTNU)

Samarbeidspartnere: University of Stavanger; Makerere University; Makerere University Business School; University of Juba; Technical University of Kenya

Kontaktperson: Sara Heidenreich (NTNU)

Finansiering: NORAD (Norwegian Agency for Development Cooperation – NORHED II programme)

Varighet: 2021-2026

 

NTNU Team Samfunn er et team av eksperter på samfunnsvitenskap og humaniora. Teamet består av fagpersonell fra forskjellige fagområder, institutt og fakultet på NTNU som jobber innenfor samfunnsvitenskap og humaniora.

NTNU Team Samfunn jobber med å kombinere banebrytende forskning på samfunnsvitenskapelig energiforskning og humaniora, samfunnsbygging og sette i gang aktiviteter som engasjerer forskere på tvers av fagområder.

Prosjektleder: Tomas Moe Skjølsvold (NTNU)

Samarbeidspartnere: Department of Sociology and Political Science; Department of Geography; Department of Psychology; Department of Social Anthropology

Finansiering: NTNU Energy

Varighet: 2019-2024

NTNU side for NTNU Energy Team Society

Robotics4EU har et mål om å sikre et mer utbredt bruk av (KI-baserte) roboter innenfor helsevesen, inspeksjon og vedlikehold av infrastruktur, landbruksmat og smidig produksjon.

Prosjektleder: CIVITTA

Samarbeidspartnere: CIVITTA; ROBOTEX; LOBA; LNE; DBT; AFL

Kontaktperson: Roger A. Søraa (NTNU)

Finansiering: Horizon 2020 (Research and Innovation programme)

Varighet: 2020-2023

Ekstern side for Robotics4EU

Dette INTPART-prosjektet undersøker sosiomaterielle transformasjoner i Norge og Øst-Asia fra et humanistisk-basert rammeverk innenfor Teknologi- og vitenskapsstudier (STS). De tre tematiske områdene er: bærekraft, digitalisering og mangfold.

Prosjektledere: Roger Søraa (NTNU); Marius Korsnes (NTNU)

Samarbeidspartnere: Tokyo Institute of Technology; Tsinghua University; University of Chinese Academy of Sciences; Korea Advanced Institute of Science and Technology

Kontaktpersoner: Roger Søraa (NTNU); Marius Korsnes (NTNU); Yu Cheng (NTNU)

Finansiering: Norges Forskningsrådet

Varighet: 2023-2028

Ekstern side for SoMaT

NTNU side for SoMaT

SSH CENTRE er et Europeisk forskningsprosjekt finansiert av Horizon Europe som vil engasjere aktører og beslutningstakere på tvers av forskning, politikk og industri (inkludert innbyggere) for å styrke sosialt innovasjonsarbeid, samarbeid på tvers av humaniora/samfunnsfag og naturvitenskap/ingeniørfag, transdisiplinær policy relevant kunnskap, inkluderende engasjement og HUMSAM på tvers av Europa med mål om å bidra til å akselerere EUs overgang til karbonnøytralitet.

Prosjektleder: Marianne Ryghaug (NTNU)

Samarbeidspartnere: 3 universiteter, 4 forskningsinstitusjoner, 2 interessentnettverksorganisasjoner, samt 4 R&I og kommunikasjons-SMB

Kontaktperson: Sara Heidenreich (NTNU)

Finansiering: Horizon Europe

Varighet: 2022-2025

Ekstern side for SSH CENTRE

Dette INTPART-prosjektet undersøker sosiomaterielle transformasjoner i Norge og Øst-Asia fra et humanistisk-basert rammeverk innenfor Teknologi- og vitenskapsstudier (STS). De tre tematiske områdene er: bærekraft, digitalisering og mangfold.

Prosjektleder: Tor Haakon Bakken (NTNU)

Samarbeidspartnere: Department of Civil and Environmental Engineering (NTNU)

Kontaktperson: Sara Heidenreich (NTNU)

Finansiering: Interdisciplinary Sustainable Initiative at NTNU

Varighet: 2022-2026

NTNU side for SusHydro

syn.ikia har som mål å utvikle bærekraftige plussenergi-nabolag med mer enn 100% energibesparelser, 90% økning i produksjon av fornybar energi, 100% reduksjon av drivhusgasser og 10% reduksjon i livssykluskostnader sammenlignet med nesten nullenergibygg (NZEB). Arbeidet drives av høy arkitektonisk kvalitet og brukerkomfort.

Prosjektleder: Niki Gaitani (NTNU)

Samarbeidspartnere: Heimat Österreich (HÖ); ABUD Mérnökiroda Kft.; ENFOR A/S, TNO; Institut Català del Sòl (INCASÒL); Woningcorporatie Area; Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC); Housing Europe; SINTEF; The Buildings Performance Institute Europe (BPIE); Danmarks Tekniske Universitet (DTU); Arca Nova Group

Kontaktperson: Ruth Woods (NTNU)

Finansiering: H2020 (Innovation Actions)

Varighet: 2020-2024

Ekstern side for syn.ikia 

UTFORSK er et fireårig utdannings- og forskningssamarbeid mellom NTNU og Ochanomizu University (Tokyo) innenfor kjønnslikestilling og mangfold. Prosjektets hovedmål er å utvikle nye pedagogiske strategier for å styrke kvaliteten på kjønnsforskningsutdanning både ved NTNU og samarbeidsinstitusjonen Institute for Gender Studies and Global Leadership at Ochanomizu University (Japan). 

Prosjektleder: Jennifer Branlat (NTNU); Yoko Totani (Ochanomizu Uni, Tokyo)

Samarbeidspartnere: Institute for Gender Studies (Ochanomizu University, Tokyo, Japan)

Kontaktperson: Jennifer Branlat (NTNU)

Finansiering: Norwegian Agency for International Cooperation and Quality Enhancement in Higher Education (DIKU)

Varighet: 2021-2025

NTNU side for UTFORSK