Bakgrunn og aktiviteter

Eg jobbar som forskar ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier, og leier forskingsområde 1 om djup avkarbonisering og breie samfunnsendringar i FME NTRANS - Norwegian Centre for Energy Transition Strategies. I tillegg leier eg arbeidspakke 4 om "Transforming meat-use in Norwegian food practices" i MEATigation-prosjektet (NFR 2020-2024), som går ut på å utforske korleis kjøtt er vevd inn i norske matpraksisar, og å finne måtar å fremje berekraftig kjøttbruk i Noreg.

Mellom mai 2016 og februar 2020 var eg postdoktor tilknytta Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer (FME ZEN ) og Senter for berekraftige energistudier (FME CenSES). Prosjektet handla om rollen til "prosumentar" og nye former for energibruk i lågenergibygg og områder. Eg nytta eit internasjonalt perspektiv, og forska på prosumentar i urbane bustader/områder i Noreg og Kina. I løpet av postdoc-perioden skreiv eg boka "Wind and Solar Energy Transition in China".

Tidlegare har eg forska på korleis nullutlsleppsbygget ZEB Living Lab vart tatt i bruk av ulike grupper menneske. Living Lab, som står ved Perleporten på Gløshaugen, er ein einebustad som er bygt for å demonstrere korleis eit CO2-nøytralt bygg kan bli realisert i norsk klima. Bygget er designa for å utføre eksperimentelle undersøkingar på ulike nivå, slik som tekniske og energimessige utfordringar, eller samspelet mellom brukarar og lavenergibygg.

I 2015 forsvarte eg avhandlinga med tittelen 'Chinese Renewable Struggles. Innovation, the Arts of the State and Offshore Wind Technology'. Avhandlinga hadde eit teknologi-, innovasjon- og samfunnsperspektiv, og undersøkte korleis havvindindustrien i Kina utvikla seg, korleis kinesiske aktørar lærde frå vestlege aktørar, og kva rolle dei kinesiske myndigheitene spela i industriutbygging og innovasjon.

Faglege interesser

 • Innovasjon
 • Energi- og klimaomstilling
 • Forbruk
 • Energibruk
 • Solkraft
 • Vindkraft - offshore og onshore
 • Kina
 • Delingsøkonomi
 • Kjøttkonsum og berekraftig landbruk
 • Improteater og forskingsformidling

Bakgrunn

B.A. i Internasjonale Studier, Universitetet i Oslo (2009)
Tittel på oppgåva: "Kaffi, konkurranse og koloni - Ei samanlikning av den økonomiske utviklinga til Costa Rica og Nicaragua"

B.A i Historie, Universitetet i Oslo (2011)
Tittel på oppgåva: "Nyttig kunnskap i aust og vest - Kan omgrepet nyttig kunnskap gjere oss klokare på globalhistorie?"

M.Phil. i Culture, Environment and Sustainability (2012)
Tittel på oppgåva: "The Growth of a Green Industry - Wind Turbines and Innovation in China"
Link: https://www.duo.uio.no/handle/123456789/32635

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

Del av bok/rapport

 • Valler, Thea Marie; Korsnes, Marius; Liu, Jiayan; Chen, Yulin. (2021) Community Building through Public Engagement: Variety in Europe and China. Towards Socially Integrative Cities: Perspectives on Urban Sustainability in Europe and China.
 • Wyckmans, Annemie; Wang, Yu; Korsnes, Marius; Aune, Pål Jarle; Yu, Yang; Liu, Chang; Pasher, Edna; Harir, Mor; Sharir, Lee; Herzog, Otthein; Cao, Buyang; Kontinakis, Nikolaos; Colclough, Anthony. (2021) Urban Living Labs as Instruments of Open Innovation: Examples of Sino–European Cooperation. Towards Socially Integrative Cities: Perspectives on Urban Sustainability in Europe and China.