Bakgrunn og aktiviteter

Undervisning

Jeg er anvendt språkviter med en særlig interesse for språk og makt, flerspråklighet og andrespråkslæring i skolen. Jeg er fagansvarlig for Institutt for lærerutdannings videreutdanning i andrespråkspedagogikk for lærere: https://www.ntnu.no/videre/andresprakspedagogikk1, og for et emne om grunnleggende lese- og skriveopplæring i det flerspråklige klasserommet: https://www.ntnu.no/videre/larerspesialistutdanning-begynneropplaring-1til4. I tillegg underviser jeg om språklig mangfold på master i norskdidaktikk. 

Eksterne prosjekter:

Jeg er involvert i ulike prosjekter med lokale og nasjonale utdanningsmyndigheter. Jeg har sittet i læreplangruppa for Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter (2018-2019) og sitter i arbeidsgruppa som reviderer Utdanningsdirektoratets kartleggingsverktøy i grunnleggende norsk (2017-2020).    

Forskning

Jeg har en doktorgrad i anvendt språkvitenskap fra Institutt for språk og kommunikasjon ved NTNU om samtaler mellom enslige mindreårige asylsøkere og miljøarbeidere i barnevernet: Barns deltakelse i institusjonelle samtaler. En studie av samtaler mellom enslige asylbarn og miljøarbeidere på omsorgssenter (https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/2381994).

For tida er jeg involvert i ulike prosjekter som omhandler språkopplæringa for nyankomne flytningungdommer med lite eller ingen skolebakgrunn:

 • Language, Integration and Media [LIM], https://www.ntnu.no/isl/lim
 • Alfabetisering for seint ankomne ungdommer uten lese- og skrivekompetanse
 • Coming of Age in Exile [CAGE], https://cage.ku.dk/
 • Children and Catastrophes in Fictional Narratives [ChilCa], https://www.ntnu.no/ilu/chilca
 • Lydrikk

Jeg leder forskergruppa 'Språklig mangfold i skole og samfunn', https://www.ntnu.no/ilu/spraklig-mangfold-i-skole-og-samfunn, og er med i gruppene 'Children and Catastrophes in Fictional Narratives' [ChilCa], https://www.ntnu.no/ilu/chilca, og 'Samtaler i skole  og utdanning, https://www.ntnu.no/ilu/samtaler-i-skole-og-utdanning. Jeg veileder to phd-stipendiater: 

Formidling:

Jeg formidler aktivt i og for feltet. Jeg er også ansvarlig for Institutt for læreutdannings frokostseminar. 

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Kjelaas, Irmelin. (2020) Samtaler med enslige flyktningbarn. Gyldendal Akademisk. 2020. ISBN 9788205512368.

Del av bok/rapport

 • Kjelaas, Irmelin. (2017) Flerspråklighet i skolen. Norsk 5-10: Språkboka.

Andre

 • Andreassen, Unni Soltun; Kjelaas, Irmelin. (2019) Alfabetisering for nyankomne minoritetsungdommer. Møte om norsk språk . NTNU; Trondheim. 2019-11-27 - 2019-11-29.
 • Fløgstad, Guro Nore; Ims, Ingunn Indrebø; Kjelaas, Irmelin. (2019) Dugnadsgruppa "Språklig mangfold i skolen". MONS Møter om norsk språk 18 . NTNU; Trondheim. 2019-11-27 - 2019-11-29.
 • Kjelaas, Irmelin. (2019) Språkarbeid i den flerspråklige barnehagen og skolen. Skrivesenterets jubileumskonferanse . Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforskning; Stjørdal. 2019-09-20 - 2019-09-20.
 • Kjelaas, Irmelin. (2019) "To feel attacked intellectually". A Critical Sociolinguistic study of Language Assessment in upper secondary school in Norway. International Symposium of Bilingualism . University of Alberta; Edmonton. 2019-06-24 - 2019-06-28.
 • Kjelaas, Irmelin; Ommeren, Rikke van. (2019) "Jeg har så lyst til å lære å skrive sammenhengende bokstaver. Alle voksne kan det." - Seint ankomne elevers erfaringer, forestillinger og ambisjoner om skriftkyndighet. NNMF7 2019 ; 2019-10-23 - 2019-10-24.
 • Kjelaas, Irmelin; Åsta, Øvregaard; Ommeren, Rikke van. (2019) LearnNoWYouth – et webbasert norskkurs for ungdom. NORDAND ; København. 2019-05-27 - 2019-05-29.
 • Kristensen, Guro Korsnes; Kjelaas, Irmelin; Ringrose, Priscilla. (2019) "Mothering" and "othering": Being a teacher of Newly Arrived Adolescent Migrants. NERA 2019 Education in a Globalized World . NERA; Uppsala. 2019-03-05 - 2019-03-08.
 • Ommeren, Rikke van; Kjelaas, Irmelin. (2019) Norskkompetanse som sertifisering ​ Seint ankomne elevers selvforståelse i møte med diskurser om hva det vil si å kunne norsk. Møte om norsk språk . NTNU; Trondheim. 2019-11-27 - 2019-11-29.
 • Hauge, Hans A.; Kjelaas, Irmelin; Eide, Ketil. (2018) Close strangers biding time. How young refugees and teachers make sense of upper secondar school. Nordic Migration Research Conference . University of Linkoping; Norrkoping. 2018-08-16 - 2018-08-17.
 • Kjelaas, Irmelin. (2018) Andrespråkslæring i barnehagen. Regjeringens integreringskonferanse . Regjeringen; Oslo. 2018-09-19 - 2018-09-19.
 • Kjelaas, Irmelin. (2018) Flerspråklighet og norsk som andrespråk i barnehagen. Undervisningsfilmer - Språkløyper . Skrivesenteret, NTNU og Lesesenteret, UiS; 2018-09-01.
 • Kjelaas, Irmelin. (2018) Frokostseminar om fagfornyelsen. Litteraturhuset i Trondheim [Radio]. 2018-12-03.
 • Kjelaas, Irmelin. (2018) Frokostseminar om seint ankomne flyktningungdommer i skolen. Litteraturhuset i Trondheim [Radio]. 2018-10-22.
 • Kjelaas, Irmelin; Nygård, Mari; Ommeren, Rikke van. (2018) Å skape bevissthet om språkets kompleksitet. Om språkverksted som metode i videreutdanning i andrespråkspedagogikk. NOA 2018 ; Oslo. 2018-10-11 - 2018-10-12.
 • Kjelaas, Irmelin; Ommeren, Rikke van. (2018) "Om nødvendig har slike elever også rett på morsmålsopplæring". En kritisk diskursanalyse av fire læreplaner i språk. NOA 2018 ; Oslo. 2018-10-11 - 2018-10-12.
 • Kjelaas, Irmelin; Vidarsdottir, Anna; Hauge, Hans Abraham; Eide, Ketil. (2018) «Å føle seg intellektuelt angrepet». En etnografisk undersøkelse av språkkartlegging i videregående opplæring – sosiolingvistiske perspektiver. NOA 2018 ; Oslo. 2018-10-11 - 2018-10-12.
 • Kjelaas, Irmelin. (2017) - Vil ikke ha AKP-språk. Forskerforum [Fagblad]. 2017-08-20.
 • Kjelaas, Irmelin. (2017) Barns deltakelse i profesjonelle samtaler. Folk først . Fylkesmannen i Nord-Trøndelag; Steinkjer. 2017-03-15 - 2017-03-16.
 • Kjelaas, Irmelin. (2017) Den vanskelige samtalen. Researchers' night . NTNU; NTNU,Gøshaugen. 2017-09-29 - 2017-09-29.
 • Kjelaas, Irmelin. (2017) Mot bedre vitende om barns beste. Kronikk av 36 forskere. NRK Oslo [Internett]. 2017-11-15.
 • Kjelaas, Irmelin. (2017) Språkkartlegging - hva, hvorfor, hvordan?. Språkdagen . Fremmedspråksenteret og NTNU; Trondheim. 2017-09-26 - 2017-09-26.
 • Marius Sunde, Tvennereim; Kjelaas, Irmelin. (2017) – Vanskelig å være ung og alene i Norge. Røde Kors-magasinet [Fagblad]. 2017-06-01.
 • Kjelaas, Irmelin; Fugelsnes, Elin. (2016) – Jeg måtte trøste og forklare. Forskningsetikk [Fagblad]. 2016-03-01.
 • Kjelaas, Irmelin; Kvittingen, Ida. (2016) Studie: Skjemaer ødelegger samtalene med asylbarn. NRK Viten [Internett]. 2016-04-22.
 • Kjelaas, Irmelin; Landsverk, Johanne. (2016) Skjematisk einetale. Forskerforum [Fagblad]. 2016-04-06.
 • Kvittingen, Ida; Kjelaas, Irmelin. (2016) Lytter ikke til asylbarna. Forskning.no [Tidsskrift]. 2016-04-21.
 • Kjelaas, Irmelin. (2015) "We have inspection from the County Governor" - the tension between the institutional and the professional voice in encounters between unaccompanied minors and social workers. Forskningskonferanse . European Social Work Research Association; Ljubljana. 2015-04-22 - 2015-04-24.